English   Danish

2015/2016  KAN-CPSYO1057U  Integreret miniprojekt i Forandringsledelse og Interventionsmetoder i psykologien

English Title
Integrated Project in Change Management and Intervention

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og psykologi, MSc
Kursusansvarlig
  • Magnus Larsson - Institut for Organisation (IOA)
  • Marianne Stang Våland - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Organisation/Organization
  • Virksomhedspsykologi/Business psychology
Sidst opdateret den 27-04-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Ved eksamen skal den studerende demonstrere evne til at:
  • Identificere en organisatorisk forandringsproblemstilling
  • Foretage en teoretisk baseret analyse af forandringsproblemstillingen knyttet til fagets forandringsfænomener
  • Sammenligne og vurdere relevante teoriers forklaringskraft i relation til forandringsproblemstillingen
  • Udvælge, vurdere og anvende relevante teorier og interventionsmetoder til løsning af forandringsproblemet
  • Opstille en konkret, realistisk interventionsplan i relation til forandringsproblemet. Planen skal specificeres med hensyn til forberedelse, gennemførelse og opfølgning af interventionen
  • Vurdere interventionsplanens forudsætninger, styrker og svagheder
Prøve/delprøver
Integreret miniprojekt i Forandringsledelse og Interventionsmetoder i psykologien:
Prøvens ECTS 22,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
Prøven har form af et skriftligt miniprojekt udarbejdet individuelt eller i grupper á max. 5 personer. Projektet må have en længde på max. 10 normalsider. På baggrund af miniprojekt udarbejdet i grupper afholdes der mundtlig gruppeprøve. Varighed af den mundtlige prøve er 20 minutter pr. studerende dog max 60 minutter i alt. Herefter bedømmes hver studerende ud fra en samlet bedømmelse af det skriftlige miniprojekt og den mundtlige præstation ud fra 7-trinsskala (helhedsbedømmelse).
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Ved omprøven indleveres et omarbejdet projekt. Sygeprøven følger samme bestemmelser som den ordinære prøve.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den ordinære eksamen finder sted i maj/juni og syge-/omprøven finder sted i august.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Semestrets gennemgående tema er ”forandringsprocesser” og består af fagene Forandringsledelse og Interventionsmetoder i psykologien.

 

Integreret miniprojekt:

Miniprojektet er centreret omkring en konkret selvvalgt empirisk case og trækker på emner og tekster fra fagene Forandringsledelse og Interventionsmetoder i Psykologien. Formålet med det integrerede projektarbejde er at koble identifikation og analyse af et konkret organisatorisk forandringsproblem med udformning af en argumenteret interventionsplan. Samtidig er det formålet at opøve evnen til at formulere en præcis og kortfattet konsulentrapport. Dette sker dels gennem et gruppebaseret projektarbejde omkring en selvvalgt empirisk case, dels gennem klyngevejledningsseancer, hvor grupperne fremlægger og diskuterer de konkrete problemstillinger med feedback fra underviser.

Undervisningsformer
Klyngevejledning

Semestrets 615 SAT fordeles på deltagelse og forberedelse til undervisningen i semestrets to fag samt til udarbejdelse af det integrerede miniprojekt.
Sidst opdateret den 27-04-2015