English   Danish

2015/2016  KAN-CPSYO1060U  Videregående økonomisk psykologi

English Title
Advanced Course in Behavioral Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og psykologi, MSc
Kursusansvarlig
 • Jesper Christensen - Institut for Strategi og Globalisering (SMG)
Primære fagområder
 • Virksomhedspsykologi/Business psychology
 • Økonomi/Economics
Sidst opdateret den 10-11-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Kursets overordnede mål er at give de studerende indsigt i og forståelse af centrale elementer i det adfærdsøkonomiske felt, herunder hvordan psykologi eksplicit inddrages i økonomiske og erhvervsøkonomiske modeller med henblik på at etablere mere robuste forklaringer, forudsigelser og indgrebsstrategier. De studerende skal ved kursets afslutning kunne:
 • Redegøre for centrale teoridannelser indenfor det adfærdsøkonomiske/økonomisk-psykologiske felt
 • Redegøre for, hvorledes disse teorier kan anvendes inden for et eller flere erhvervsøkonomiske områder.
 • Lave en videnskabsteoretisk analyse af forskellige økonomisk-psykologiske teorier og sammenligne dem med tilsvarende klassiske økonomiske teorier.
 • Påvise, hvorledes forskellige typer beslutningsproblemer kan analyseres fra et økonomisk-psykologisk perspektiv vs. et klassisk beslutningsperspektiv.
 • Identificere og kritisk analysere en organisatorisk eller erhvervs-/samfundsøkonomisk problemstilling med udgangspunkt i et eller flere områder af den økonomiske psykologi.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Bør som minimum have indblik i faget "økonomisk psykologi" svarende til, hvad man får ved at følge faget på HA(psyk.)-uddannelsens 1. semester.
Prøve/delprøver
Videregående økonomisk psykologi:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Skriftligt produkt udfærdiges i grupper på maks. 5 studerende. Mundtlig prøve er individuel. Hvis gruppen består af 1 person er kravet til opgavens omfang max.15 sider; ved 2-3 personer er kravet max. 20 sider; ved 4-5 personer er kravet max. 30 sider.
Omfang af skriftligt produkt Max. 30 sider
Har et enkelt medlem af gruppen ikke bestået den ordinære eksamen, afholdes der syge-/omprøve som en individuel 20 min. mundtlig udprøvning i det oprindelige projekt.
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen tager udgangspunkt i det indleverede projekt og dette diskuteres i forhold til fagets pensum.

 

Emnevalg skal godkendes senest mandag den 26. oktober (efter 1. vejledning)

1. vejledning (Uge 43)

2. vejledning (Uge 47 og 48)

Aflevering af projektrapport (22. december)

Mundtlig eksamen (Uge 4, 2016)

Omprøve (22. februar, 2016)

 

Der kan se ændringer i datoer, hold jer opdateret på e-campus.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset sigter mod at give de studerende en bred indsigt i de mange områder, hvor psykologien inddrages eksplicit i økonomisk teori for at give os mere robuste og adækvate økonomiske forklaringer og forudsigelser. Kurset tager sit primære afsæt i adfærdsøkonomisk forskning, som i kølvandet på Daniel Kahneman og Amos Tversky’s samarbejde har indtaget en stadigt mere central position i økonomisk teori og praksis. Den adfærdsøkonomiske forskning dækker blandt andet beslutningsrationalitet og -heuristikker, prospektteori, intertemporale valg, dual proces-teori, mm. Kurset vil introducere disse områder og gennemgå, hvordan disse teorier er blevet anvendt inden for en række erhvervsøkonomiske og organisatoriske områder som f.eks. corporate governance, virksomhedsstrategi, marketing, entreprenørskab og policy. Endelig vil kurset løbende perspektivere den adfærdsøkonomiske teori til de mere klassiske, økonomiske teorier og til de underliggende økonomiske og videnskabsteoretiske antagelser.

 

Struktur: Kurset består af en forelæsningsrække på 15 forelæsninger med 1-2 forelæsninger pr. uge, der introducerer det adfærdsøkonomiske fagområde og dets relevans for en række organisatoriske og erhvervsøkonomiske problemstillinger.

Sideløbende hermed skal de studerende i løbet af semesteret - i grupper på maksimalt 5 studerende - arbejde med et selvvalgt projekt med adfærdsøkonomisk relevans. I begyndelsen af semesteret afholdes et introducerende møde, hvor de studerende vælger både projektgruppe og det emneområde, som de vil arbejde indenfor. Herefter går arbejdet i grupperne i gang, og hver gruppe får vejledning med hensyn til problemdefinition, litteratur etc.

16-17. november afholdes en workshop med det formål at bidrage til gruppernes arbejde og læring. Hermed menes, at denne workshop ikke vil introducere nyt materiale eller stille krav til særlig forberedelse, men i stedet give mulighed for, at grupperne kan stille spørgsmål til hinanden eller den fagansvarlige, præsentere hele eller dele af de igangværende projekter for at modtage feedback eller stimulere til debat, og lignende. Denne workshop afholdes sammen med faget Kreativitet og Innovation.

Undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger og workshops
Arbejdsbelastning
Forberedelse og deltagelse i forelæsningsrækken 170 timer
Forberedelse og deltagelse i workshop 30 timer
Projektskrivning 140 timer
Eksamensforberedelse 73 timer
Foreløbig litteratur

Introduktion

 

 1. Lektion - Introduktion til økonomisk psykologi

Jesper Christensen, Department of Strategic Management and Globalization, CBS

Stefan M. Sløk-Madsen, Department of Innovation and Organizational Economics, CBS

Litteratur

Camerer, C. (1999), Behavioral Economics: Reunifying psychology and economics, Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 96(19): 10575-10577.

Bruni, L. & Sugden, R. (2007). The road not taken: how psychology was removed from economics, and how it might be brought back. The Economic Journal, 117 (516): 146-173.

Conlisk, J. (1996). Why bounded rationality?Journal of Economic Literature, 34: 669-700.

 

 1. Lektion - Fundamentale begreber i økonomisk psykologi

Jesper Christensen, Department of Strategic Management and Globalization, CBS

Litteratur

 Kahneman, D. & A. Tversky. (1979). Prospect theory: An analysis of decisions under riskEconometrica, 47: 263-291.

 Evans, J. (2011). Dual-process theories of reasoning: Contemporary issues and developmental applications. Developmental Review, 31 (2): 86-102.

De Martino, B., Kumaran, D., Seymour, B. & Dolan, R. J. (2006). Frames, biases, and rational decision-making in the human brain, Science, 313: 684-687.

Berns, G. S., Laibson, D. & Loewenstein, G. (2007). Intertemporal choice – toward an integrative framework, Trends in Cognitive Sciences, 11 (11): 482-488.

 

 1. Lektion - Klassiske perspektiver på grænsen af den perfekte rationalitet

Jesper Christensen, Department of Strategic Management and Globalization, CBS

Stefan M. Sløk-Madsen, Department of Innovation and Organizational Economics, CBS

Litteratur

Eisenhardt, K.M. (1989). Agency theory: An assessment and review, Academy of Management Review, 14(1): 57-74.

Williamson O. (1996). Economics and organization: A primer, California Management Review, 38 (2): 131-146.

Camerer C.F. (1997). Progress in behavioral game theory, Journal of Economic Perspectives, 11 (4): 167-188.

Hayek, F. A. (Ed.). (1948). Individualism and economic order. University of Chicago Press. [Chapter 1].

Tema 1 - Ledelse og beslutningstagen under risiko

 1. https://learn.cbs.dk/theme/image.php/learn/core/1428918052/spacer  

 2. Lektion - Corporate governance i et adfærdsøkonomisk perspektiv

Aleksandra Gregoric, Department of International Economics and Management, CBS

Litteratur

 Tirole, J. (2006). Corporate Governance (Chapter 1). In: J. Tirole. The Theory of Corporate Finance: 15-75. Princeton University Press, New Jersey.

Optional   

Rebitzer, J. B., Taylor, L. J. (2011), Extrinsic Rewards and Intrinsic Motives: Standard and Behavioral Approaches to Agency and Labor Markets, Chapter 8, Handbook of Labor Ecoomics, Vol. 4, pp. 702-722.

 

 

 1. Lektion - Kompensation og motivation

Aleksandra Gregoric, Department of International Economics and Management, CBS

Litteratur

Pepper, A. & Gore, J. (2012). Behavioral Agency Theory: New Foundations for Theorizing about Executive Compensation, Journal of Management, 42 (4): 1045-1068. 

Westphal, J. D. & Zajac, E. J. (2013). A Behavioral Theory of Corporate Governance: Explicating the Mechanisms of Socially Situated and Socially Constituted Agency, The Academy of Management Annals, 7 (1): 607-661.

                               

 1. Lektion - Fra nyttemaksimering til reciprocitet - Hvordan retfærdighed påvirker vores beslutning

Henrik Lando, Law Department, CBS

Litteratur

Sobel, J. (2005), Interdependent preferences and reciprocity, Journal of Economic Literature, 43: 392-436. (OBS: Sektion 3: “Models” læses kursorisk).

Bénabou, R. & Tirole, J. (2009). Over My Dead Body: Bargaining and the Price of Dignity. The American Economic Review, 99 (2): 459-465. (OBS: Læs kun indledningen).

 

https://learn.cbs.dk/theme/image.php/learn/core/1428918052/spacer

Tema 2 – Individet som beslutningstager

 1.  

 2. Lektion – Når det rationelle valg svigter

Jesper Christensen, Department of Strategic Management and Globalization, CBS

Litteratur

 Kahneman, D., Knetsch, J.L. & R.H. Thaler. (1990). Experimental tests of the endowment effect and the Coase theorem. Journal of Political Economy, 98 (6): 1325-1348.

Shafir, E. & R.H. Thaler. (2006). Invest now, drink later, spend never: On the mental accounting of delayed consumption. Journal of Economic Psychology, 27 (5): 694-712.

Staw, B.M. (1981). The escalation of commitment to a course of action, The Academy of Management Review, 6 (4): 577-587.

Optional   

Starmer, C. (2000), Developments in non-expected utility theory: The hunt for a descriptive theory of choice under risk, Journal of Economic Literature, 38(2): 332-382.

 

 1. Lektion - Libertariansk Paternalisme

Pelle Guldborg Hansen, Roskilde Universitet

Litteratur

 Hansen, P.G. & A.M. Jespersen (2013). Nudge and the manipulation of choice, The European Journal of Risk Regulation, 4(1): 3-28

Thaler, R.H. & C.R. Sunstein (2003), Libertarian paternalism, American Economic Review, 93(2): 175-179.

Rizzo, M. J. & Whitman, D. G. (2009). The Knowledge Problem of New Paternalism. BYU Law Review, 4: 905-968. (OBS: Læs kun indledningen).

Hansen, P. G. (Forthcoming). The definition of Nudge and Libertarian Paternalism. Does the hand fit the glove?The European Journal of Risk Regulation. (OBS: Uploades på Learn senest 1. oktober. Hvis nogen har behov for at læse den tidligere, kan I bede mig om en draft-udgave pr. mail).

 

 

Tema 3 - Organisationer, adfærdsøkonomi … og neurologi?

 1. https://learn.cbs.dk/theme/image.php/learn/core/1428918052/spacer  

 2. Lektion - En adfærdsbaseret tilgang til strategi

Jesper Christensen, Department of Strategic Management and Globalization, CBS

Litteratur

Powell, T. C., Lovallo, D. & Fox, C. R. (2011). Behavioral Strategy.Strategic Management Journal, 32 (13): 1369-1386.

Gavetti, G. (2012). Toward a Behavioral Theory of Strategy, Organization Science, 23 (1): 267-285.

Greve, H. R. (2013). Microfoundations of management: Behavioral strategies and levels of rationality in organizational action. The Academy of Management Perspectives, 27 (2): 103-119.

Powell, T. C. (2011). NeurostrategyStrategic Management Journal, 32 (13): 1484-1499.

 

 1. Lektion - Marketing

Jesper Clement, Department of Marketing, CBS

Jesper Christensen, Department of Strategic Management and Globalization, CBS

Litteratur

Clement, J., Kristensen, T. & K. Grønhaug. (2013). Understanding consumers´ in-store visual perception: The influence of package design features on visual attention. Journal of Retailing and Consumer Services, 20: 234-239.

Milosavljevic, M., Navalpakkam, V., Koch, C. & A. Rangel. (2012). Relative visual saliency differences induce sizable bias in consumer choice. Journal of Consumer Psychology, 22 (1): 67-74.

Pieters, R. & L. Warlop. (1999). Visual attention during brand choice: The impact of time pressure and task motivation. International Journal of Research in Marketing, 16 (1): 1-16.

 

 1. Lektion – Økonomi og organisation giver svar på tiltale

Jesper Christensen, Department of Strategic Management and Globalization, CBS

Stefan K. Sløk-Madsen, Department of Innovation and Organizational Economics, CBS

Litteratur

 Lindebaum, D. & Jordan, P. J. (2014). A critique on neuroscientific methodologies in organizational behavior and management studies. Journal of Organizational Behavior, 35: 898-908.

Langlois, R. N. (1990). Bounded rationality and behavioralism: A clarification and critique. Journal of Institutional and Theoretical Economics, 146: 691-695.

Gul, F. & Pesendorfer, W. (2008). The case for mindless economics. The Foundations of Positive and Normative Economics: 3-42.

 

Tema 4 – Entreprenørskab og den udvidede dual proces model

 1. https://learn.cbs.dk/theme/image.php/learn/core/1428918052/spacer  

 2. Lektion - Entreprenørskab, følelser og affekt - Den udvidede dual proces model

Henrich Dahlgren, Department of Marketing, CBS

Litteratur

 Babcock, L. & G. Loewenstein. (1997). Explaining bargaining impasse: The role of self-serving biases.Journal of Economic Perspectives, 11 (1): 109-126.

Kahneman, D. & D. Lovallo. (1993). Timid choices and bold forecasts: A cognitive perspective on risk taking. Management Science, 39 (1): 17-31.

Thaler, R., Tversky, A., Kahneman, D. & Schwartz, A. (1997). The effect of myopia and loss aversion on risk taking: An experimental test.Quarterly Journal of Economics, 112 (2): 647-661.

 

 1. Lektion - Entreprenørskab, følelser og affekt - Den udvidede dual proces model

Henrich Dahlgren, Department of Marketing, CBS

Litteratur

Baron, R. A. (2008). The role of affect in the entrepreneurial process, Academy of Management Review, 33 (2): 328-340.

Camerer, C., Loewenstein, G. & D. Prelec. (2005). Neuroeconomics: How neuroeconomics can inform economics, Journal of Economic Literature, 63: 9-64.

Foo, M. D., Uy, M.A. & Baron, R.A. (2009). How do feelings influence effort? An empirical study of entrepreneurs' affect and venture effort, Journal of Applied Psychology, 94 (4): 1086-1094.

                  

 

Perspektivering og videnskabsteoretisk positionering

 1. https://learn.cbs.dk/theme/image.php/learn/core/1428918052/spacer  

 2. Lektion - Økonomisk psykologi i historisk og videnskabsteoretisk belysning

Jesper Christensen, Department of Strategic Management and Globalization, CBS

Stefan K. Sløk-Madsen, Department of Innovation and Organizational Economics, CBS

Litteratur

 Lewin, S. B. (1996), Economics and psychology: Lessons for our own day from the early twentieth century, Journal of Economic Literature, 34(3): 1293-1323

Thaler, R.H. (2000), From Homo Economicus to Homo Sapiens, Journal of Economics Perspectives, 14(1): 133-141

 Tomer, J. F. (2007). What is behavioral economics?The Journal of Socio-Economics, 36 (3): 463-479.

Berg, N. & Gigerenzer, G. (2010). As-if behavioral economics: Neoclassical economics in disguise?History of Economic Ideas, 18 (1): 133-166.

 

Optional   

Rizzo, M. J. & Whitman, D. G. (2009). Little brother is watching you: New paternalism on the slippery slopes. Arizona Law Review. 51: 685-739.

 

 1. Lektion - Økonomisk psykologi i historisk og videnskabsteoretisk belysning

Jesper Christensen, Department of Strategic Management and Globalization, CBS

Stefan K. Sløk-Madsen, Department of Innovation and Organizational Economics, CBS

Litteratur (Samme som Lektion 14).

 

                  

 

Suggested further readings                   

Camerer, C. F. & Malmendier, U. (2007), Behavioral economics of organizations. In: Diamond, P. & H. Vartiainen (eds.), Behavioral economics and its applications: 235-290, Princeton University Press.

Peters, H. (2008), Game theory: A multi-leveled approach, Springer: Berlin [Chapter 1: Introduction].

Thaler, R. H. (1999). Mental accounting matters, Journal of Behavioral Decision Making, 12 (3): 183-206.

Shane, F., Loewenstein, G. & O'Donoghue, T. (2002), Time discounting and time preference: A critical review, Journal of Economic Literature, 40 (2): 351-401.

Johnson, D.D. & Fowler, J. H. (2011), The evolution of overconfidence.Nature, 477: 317-320.

Lovallo, D. & Kahneman, D. (2003). Delusions of success: How optimism undermines executives' decisions, Harvard Business Review, 81 (7): 56-63.

Rizzo, M. J. & Whitman, D. G. (2003). The Camel's Nose Is in the Tent: Rules, Theories, and Slippery Slopes. UCLA Law Review, 51: 539-592.

Von Mises, L. (1962). The Ultimate Foundation of Economic Science: An Essay on Method. 2nd ed. Kansas City: Sheed Andrews and McMeel.

 Foss, N. & Stea, D. (2014). Putting a Realistic Theory of Mind into Agency Theory: Implications for Reward Design and Management in Principal-Agent Relations. European Management Review, 11(1): 101-116.

Ernst, F. & K.M. Schmidt. (1999). A theory of fairness, competition, and cooperation, Quarterly Journal of Economics, 114 (3): 817-868. 

Sidst opdateret den 10-11-2015