English   Danish

2016/2017  BA-BHAAV1008U  Kvalitative metoder

English Title
Qualitative methods

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
  • Kirstine Zinck Pedersen - Institut for Organisation (IOA)
Contact information: https:/​/​e-campus.dk/​studium/​kontakt/​student-hub
Primære fagområder
  • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
Sidst opdateret den 21-04-2016
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • At diskutere kvalitative metoder i forhold til kvalitetskriterier
  • At diskutere kvalitative metoder i forhold til valg af videnskabsteoretisk perspektiv
  • At beskrive forskellen på et interview, observationsstudium eller dokumentstudium og reflektere over, hvordan de tre metoder genererer forskellige data
  • At anvende en af de præsenterede kvalitative metoder i et business-studie
  • At kunne forstå, forklare og anvende væsentlige videnskabsteoretiske og metodiske begreber fra pensum
Prøve/delprøver
Kvalitative metoder:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 3-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Synopsis à max 5 sider, der tager udgangspunkt i en konkret metode øvelse, som de studerende har gennemført i løbet af undervisningsforløbet.

Synopsen skrives i grupper af 3-5 studerende, der har valgt samme metode og videnskabsteoretisk perspektiv.

Synopsen skal tage udgangspunkt i en konkret metodisk øvelse og skal desuden inddrage relevante metodiske og videnskabsteoretiske temaer fra pensum. Ved aflevering af synopsis vedlægges interviewguide, lydfil med interviews samt evt. transskriberede interviews, observationsnotater (samt oversigt over, hvordan/​hvor/​hvornår observationerne er gennemført) eller begrundede valg af bestemt dokumentmateriale (samt kopi af dokumentmateriale med begyndende kodning af materialet).
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis du er syg ved det mundtlige forsvar, så skal det oprindelige skriftlige produkt genafleveres ved den fastsatte afleveringsdato for syge/omprøven.

Hvis du er dumpet ved det mundligt forsvar, så må det det oprindelige skriftlige produkt revideres og skal derefter genafleveres ved den fastsatte afleveringsdato for syge/omprøven.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Ved eksamination foretages en helhedsbedømmelse af synopsis og den mundtlige præstation.

 

Den studerende skal indlede med et 3-5 minutters oplæg, der tager afsæt i den skrevne synopsis metodiske problemstilinger. Herefter vil den studerende blive eksamineret med afsæt i den konkrete synosis' problemstilling og fagets samlede pensum.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Dette fag er en indføring i akademisk opgaveskrivning, kvalitative metoder og videnskabsteori henvendt primært til de studerende, der ønsker at bruge kvalitative metoder såsom interviews, observationsstudier eller dokumentanalyse i deres  bachelorprojekt eller speciale.

 

Samtidig er viden om og anvendelse af kvalitative metoder af stor mere generel betydning for organisationer i dag. Stort set alle analyser af organisationer og deres praksisser benytter sig af kvalitative metoder som fx interview med nøglepersoner og studier af organisationens centrale dokumenter, hjemmesider mv. Hvis man vil undersøge fx strategisk adfærd, indførelsen af styringssystemer eller organisatoriske forandringsprocesser, kommer man ikke uden om anvendelsen af kvalitative metoder, som fx interview, dokumentstudier og kvalitative observationsundersøgelser. Da flere og flere grundbøger i kvalitative metoder tager konkret afsæt i business-studier, fx Justesen og Mik-Meyers bog Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier fra 2010 samt Erikssons og Kovalainens Qualitative Methods in Business Research fra 2008, vil nærværende fags litteratur både være litteratur, som eksplicit forholder sig til velkendte business-studie-problemstillinger (som de to ovenfor nævnte) og være anerkendt kvalitativ metodelitteratur, som diskuterer kvalitative metoder konkret og videnskabsteoretisk (fx Gubrium og Holstein samt Silverman m.fl.).

 
Dette fags formål er at sætte den studerende i stand til at arbejde systematisk og videnskabsteoretisk forankret med kvalitative metoder som observationsstudier, interview og dokumentanalyse. Den studerende skal sættes i stand til at foretage et informeret valg, når problemstilling og videnskabsteoretisk perspektiv skal omsættes metodisk. Den studerende vil blive præsenteret for tre primære videnskabsteoretiske perspektiver: realisme, fænomenologi og konstruktivisme. Disse vil fungere strukturerende for undervisningen, og hver metode behandles i lyset af de tre perspektiver. Fagets styrke består i dets nære kobling til praksis, dvs. almindelige metodiske og videnskabsteoretiske udfordringer i gennemførelsen af undersøgelser/opgaver på bachelor- og kandidatniveau for business school-studerende.

Undervisningsformer
Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem kortere forelæsninger, plenumdiskussioner, gruppearbejde og diverse øvelser. I formidlingen af de videnskabsteoretiske perspektiver og de forskellige kvalitative metoder er der stort fokus på anvendelsesorientering, og de studerende får muligheder for at afprøve metoderne i kortere case-baserede øvelser. Herudover får de studerende mulighed for at gå mere i dybden med ét videnskabsteoretisk perspektiv og én eller flere af metoderne, idet de til brug for deres synopsis-skrivning skal lave en mindre empiri-indsamling.

Undervisningsgangene er struktureret på den måde, at de første kursusgange omhandler videnskabsteori, kvalitetskriterier og problemorientering. Hernæst introduceres de kvalitative metoder interview, fokusgruppeinterview, observation og dokumentanalyse. Den sidste undervisningsgang samles der op og den kommende eksamen diskuteres. Kurset strækker sig over 12 undervisningsgange.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i undervisning: 36 timer
Læsning af pensumlitteratur: 84 timer
Udarbejdelse af gruppesynopsis: 50 timer
Eksamensforberedelse: 36 timer
Foreløbig litteratur

De studerende vil blive præsenteret for en grundbog i kvalitative metoder skrevet specifikt til dette fag:

 

Justesen L og Mik-Meyer N (2010) Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier, Hans Reitzels Forlag 

 

Bogen suppleres med et kompendium, hvor de studerende vil stifte bekendtskab med en række centrale tekster om den praktiske gennemførelse og videnskabsteoretiske baggrund for brug af interview, observations- og dokumentstudier. Litteraturen vil være på dansk og engelsk.

 

Sidst opdateret den 21-04-2016