English   Danish

2016/2017  BA-BHAAV1027U  Supply Chain Management – vejen til konkurrencemæssige fordele

English Title
Supply Chain Management - the route to competitive advantage

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Victor Lund - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Contact information: https:/​/​e-campus.dk/​studium/​student-hub/​aabningstider-og-kontaktinformation
Primære fagområder
 • Globalisering og international virksomhed/Globalization and international business
 • Strategi/Strategy
 • Supply chain management and logistik/Supply chain management and logistics
Sidst opdateret den 25-04-2016
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Den studerende skal helt overordnede kunne dokumentere en bred teoretisk og anvendelsesorienteret indsigt i Supply Chain Management.
 • Den studerende skal kunne redegøre for forskellige samarbejdsformer, interorganisatoriske forretningsprocesser og strategier på tværs af virksomheder i forsyningskæder og -netværk.
 • Den studerende skal kunne redegøre for de styringsmæssige (f.eks. gennem målesystemer) og de ledelsesmæssige dimensioner (f.eks. gennem design og udvikling af globale forsyningskæder).
 • Den studerende skal kunne beskrive og analysere forskellige SCM problemstillinger samt opstille mål og - strategier for deres løsning, dvs. kunne forslå konkurrencegivende forbedringsforslag i såvel private som offentlige organisationer.
 • Den studerende skal kunne beskrive, hvordan forskellige styringskoncepter kan forbedre virksomheders konkurrenceevne.
 • Den studerende skal forstå, hvilket potentiale Supply Chain Management har for den enkelte virksomhed i forhold til de kompetencer, der kan forbedre virksomhedens servicefunktioner og reducere omkostninger i virksomhedens materiale - og informationsflow.
 • Den studerende skal se vigtigheden i at koordinere intra- som interorganisatoriske markeds- og produktudviklingsaktiviteter i forsyningskæden.
Prøve/delprøver
Supply Chain Management - vejen til konkurrencemæssige fordele:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Syge-/omprøven foregår på samme måde som den ordinære eksamen. Har man indleveret essay, men været syg til den mundtlige eksamen vil den oprindelige essay danne grundlag. Har man indleveret essay, men ikke har bestået den ordinære eksamen skal der indleveres ny essay.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Supply Chain Management omfatter styring af samtlige forretningsprocesser, der vedrører indkøb, produktion og distribution af varer til slutkunden på tværs af virksomhedsgrænser. I et globalt perspektiv medfører dette en øget kompleksitet, idet produkter kan udvikles, sources, fremstilles og distribueres i forskellige lande, hvilket har stor betydning for lokalisering af produktion og lagerføring.
Fagets formål opnås ved, at faget indeholder følgende faglige område:

 • Introduktion til Supply Chain Management
 • Fokus på Supply Chain Management som konkurrenceparameter
 • Kundeperspektivet
 • Strategisk sourcing (in- og outsourcing)
 • Distributionskanaler og styring af disse
 • Organisering af Supply Chain Management
 • Supply Chain strategi
 • Design og udvikling af Supply Chains og Networks
 • Relationsledelse i kæder og netværk
 • Anvendelse af Supply Chain informationssystemer til performance optimering
 • Performance målinger i Supply Chains
 • Postponement og speculation
 • CSR i globale forsyningskæder
 • Supply Chain Innovation
Undervisningsformer
Undervisningen vil primært være case baseret således, at hver lektion indledes med en gruppefremlæggelse af en stillet øvelse/opgave. Fremlæggelsen diskuteres efterfølgende i plenum.
Herefter en kort gennemgang af dagens tema(er) med efterfølgende plenum perspektivering.
Endelig afprøves teorierne på konkrete cases, øvelsesopgaver og virksomhedsspil.
Det forventes herved at opnå en betydelig deltageraktivitet og en høj anvendelsesorientering.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 36 timer
Forberedelse (inkl. forberedelse af cases/øvelser) 113 timer
Hjemmeopgaver 16 timer
Forberedelse af essay 30 timer
Eksamen inkl. forberedelse hertil 30 timer
Total 225 timer
Yderligere oplysninger

Faget forsøger at danne en naturlig progression med kurset BA-HA_E184: Operations Management: Enhancing competitiveness through operational effectiveness.Hvor E170 skaber det store overblik og E184 fokusere på teknikkerne til problemløsning.

Changes in course schedule may occur.
Monday 11.40 - 14.15, week 36-47.

Foreløbig litteratur

Skjøtt-Larsen m.fl: Managing the Global Supply Chain, 3rd edition, Copenhagen Business School Press
Artikler:
Arlbjørn, J.S:                         Logistik og Supply Chain- Er der et teoretisk ståsted
Baraldi, Enrico (2006):          Strategy in Industrial Networks Experiences from IKEA
Bagaley, Bruce & Maskell, Brian:      Value stream management for lean companies
Hsuan, Juliana (2003):    Modularity, component outsourcing, and inter-firm learning
Hsuan, Juliana (2006):           Platform management
Hsuan, Juliana (2009):           Service Architecture and Modularity
Buzzell & Ortmeyer (1995):   Channel Partnership - Streamline distribution
Prahalad et al (2009):       Why Sustainablility is now the key driver of Innovation; HBR sep 2009

Sidst opdateret den 25-04-2016