English   Danish

2016/2017  BA-BHAAV6011U  Virksomheden & Samfundet

English Title
Business & Society

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 55
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
  • Øjvind Larsen - MPP
UNDERVISERE:

Professor Ole Thyssen CBS

Professor Ove Kaj Pedersen CBS

Lektor Øjvind Larsen CBS

GÆSTEUNDERVISERE:

Jesper Jespersen, Professor i Økonomi, RUC

Christen Sørensen, Tidligere Overvismand, Professor Emeritus i Økonomi, SDU

Mads Øvlisen, rådgiver for FN’s Global Compact Board og adjungeret professor på CBS, og tidligere direktør for Novo Nordisk.

Birgitte Kofod Olsen, Ph.d., CSR chef i forsikringsselskabet Tryg, forhenværende vicedirektør på Institut for Menneskerettigheder.
Primære fagområder
  • Globalisering og international virksomhed/Globalization and international business
  • Politisk ledelse og offentlig forvaltning/Political leadership and public management
  • Økonomi/Economics
Sidst opdateret den 23-02-2016
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Efter at have fulgt undervisningen i faget forventes den studerende ved eksamen at være i stand til:
• at gengive indholdet af de tekster, som indgår i opgaven
• at analysere de enkelte tekster
• at fortolke de enkelte tekster
• at sammenligne teksterne både inden for og på tværs af temaer og perioder
• at inddrage tekster og temaer i et - eller flere - samlende perspektiver
Forudsætninger for at deltage i kurset
Der kræves ikke specielle forudsætninger for at deltage i kurset. Pensum vil blive gennemgået i løbet af undervisningen, hvor der også kan stilles spørgsmål. Det kræves blot, at man har læst teksterne på forhånd til timerne, så man kan stille kvalificerede spørgsmål om, hvori vanskeligheder består.
Prøve/delprøver
Virksomheden og Samfundet:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Hjælpemidler der må medbringes Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset Virksomheden & Samfundet skal sætte den studerende i stand til at forstå, begrunde og diskuterer på hvilken måde business indgår som en integreret del af samfundet.

Kursets titel er hentet fra den tyske sociolog Max Webers hovedværk Virksomhed og Samfund. Det var Webers opfattelse, at virksomheden skal forstås som en integreret del af et samfund. Det er derfor ifølge Weber ikke tilstrækkeligt at forstå en virksomhed ud fra et rent økonomisk perspektiv. En virksomhed skal ifølge Weber forstås ud fra en række perspektiver. Det var også Webers opfattelse, at virksomheden skal forstås historisk. Der er skal ses på forskelle og ligheder mellem virksomheden i forskellige historiske epoker. Weber kaldte dette for den historisk-komparative metode.

I kurset Virksomheden & Samfundet benyttes den historisk-komparative metode. Derfor anlægges der i kurset et historisk perspektiv fra antikken til den globale tidsalder, hvor business and society er blevet diskuteret fra en række perspektiver så som et filosofisk, religiøs, politisk, retslig, samfundsetisk og sociologisk perspektiv. Disse perspektiver udfoldes i kurset 9 temaer.

 
Faget har følgende temaer:

Tema 1:Hvad er fagets indhold, metode og forløb? – Max Webers historisk-komparative metode.
I kursets første tema præsenteres Webers historisk-komparative metode. Virksomheden skal forstås i en række perspektiver, som præsenteres. Det drejer sig om det moralske, det politiske, det religiøse, det retlige og det sociologiske perspektiv. Historisk bevæger kurset sig mellem den antikke demokratiske bystat i Athen og det globale polycentriske samfund.

 
Tema 2: Perikles, Platon og Aristoteles: Politik, Økonomi og Samfund i Antikkens demokratiske Athen
Det er i den demokratiske bystat Athen, at der lægges grunden til den Europæiske diskussion af forholdet mellem politik, økonomi og samfund. I kurset præsenteres tre markante opfattelser af dette forhold. Perikles, den store demokratiske leder, har en form for liberal opfattelse af livsform og økonomi. Den enkelte kan vidtgående handle som han vil under forudsætning af, at han ikke generer andre. Platon har en autoritær opfattelse af forholdet mellem politik, økonomi og samfund. Det er lederne, som skal styre alle forhold i samfundet, hvor der ikke findes nogen private rettigheder. Aristoteles har en middel vej mellem Perikles og Platon. I hans perspektiv skal etik, politik og økonomi integreres i en enhed.

 
Tema 3: Aristoteles, Thomas Aquinas og Luther: Religion og Økonomi: Forbud mod renter
Religion er et normativt system, som sætter moralske grænser for, hvorledes mennesker har ret til at handle. Det gælder også indenfor økonomi. Den store middelalderteolog Thomas Aquinas følger Aristoteles anvisning, at det er forkert at tage renter af udlånte penge. Det samme syn har den protestantiske reformator Luther.

 
Tema 4: Max Weber: Protestantiske religion og frisættelse af den kapitalistiske økonomi
Max Weber hævder i sit berømte sociologiske værk Den Protestantiske Etik og Kapitalismens Ånd, at det er den protestantiske religion, som på afgørende vis har bidraget til at ophæve de tabuer, som stod i vejen for at udvikle en moderne kapitalistisk økonomi. Weber hovedværk gennemgås.

 
Tema 5: Hobbes og Locke: Politisk Liberalisme
Hobbes og Locke skaber den politiske filosofi, som kommer til at ligge til grund for det nye borgerlige styre og den nye kapitalistiske økonomi i England. Staten får en vigtig betydning som garant for det økonomiske liv.
 
 
Tema 6: Adam Smith: Økonomisk Liberalisme
Adam Smith formulerer grundprincipperne for den liberale økonomi i Wealth of Nations. Det er samtidig en politisk filosofi, som giver en helt ny tolkning arbejde, arbejdsdeling, økonomi, politik, ret og det civile samfund.
 
 
Tema 7: Hegel: Stat og Liberal Økonomi i det Civile Samfund
Hegel skaber i sin Retsfilosofi et kompromis mellem stat og den liberale økonomi. Økonomien skal være liberal, men staten skal danne rammen for det økonomiske liv. Der går en lige linje fra Hegel til den skandinaviske velfærdsstat.
 
 
Tema 8: Marx: Kritik af kapitalismen og det liberale samfund.
Karl Marx står i sin sociologi som den store kritiker af den kapitalistiske økonomi og det liberale samfund. Marx’ kritik er interessant, fordi den viser, på hvilken den nye form for økonomi var med til at transformere hele det moderne samfund. I dette tema skal nogle af de centrale tekster af Marx diskuteres.
 
 
Tema 9: Durkheim: Sociologisk perspektiv på økonomien: Arbejdsdeling, Samfundsmoral og Ret.
I dette tema gennemgås Durkheims sociologiske teori om arbejdsdelingens afgørende betydning for skabelse af en ny form for social og moralsk orden i det moderne samfund, som forstås som en social organisme. Dette er en parallel til Adam Smiths teori i Wealth of Nations om arbejdsdelingen og det økonomiske system.
 
 
Tema 10:Keynes: Statsintervention og liberal økonomi
Keynes er en vigtig er en liberal økonom, som ser, at det kan være nødvendigt, at staten fører en aktiv økonomisk politik. Hans teori fik stor betydning for hele det tyvende århundredes økonomiske politik i Europa og USA. Keynes kan ses sammen med Hegel og Durkheim.
Keynes hævdede, at økonomien kan havne i en varig tilstand af uligevægt med lav produktion og ledighed. Årsagerne til dette, mente han, ligger i, at den samlede effektive efterspørgsel bliver for lav til at sikre fuld kapacitetsudnyttelse og beskæftigelse. Keynes tog dermed afstand fra ’Says lov’, som mange af datidens økonomer byggede på. De mente, at man bør føre en ’laissez-faire’-politik, dvs. at staten skal blande sig så lidt som muligt i det økonomiske liv.
Keynes anbefalede i stedet en aktiv statslig politik med blandt andet rentesænkende pengepolitik for at stimulere investeringer, øgede offentlige udgifter og skattelettelser for at komme ud af krisen. Dette ville ifølge Keynes skabe følgevirkninger, som ville gøre, at økonomien efterhånden ville komme tilbage til fuld kapacitetsudnyttelse og beskæftigelse.
 
 
Tema 11: Hayek, Friedmann og Chicago School of Economics: Neoliberalisme, det suveræne marked og kritik af den totalitære stat.
De vigtigste repræsentanter for neoliberalismen er Hayek, Friedmann og Chicago School of Economics. Neoliberalismen er en økonomisk teoretisk strømning, som går tilbage til 1930’erne og som siden 1960’erne betegner et modstykke til John Stuart Mills socialliberalismen og Keynes økonomiske teori. Den refererer ikke til en systematisk og organiseret ideologi, men til idéer hos forskellige grupper økonomer, overvejende amerikanske, der har det tilfælles, at de er kritiske over for den form for politisk rationalisme, der går ud på, at staten skal organisere samfundet.
De neoliberale vil indskrænke den politiske sfære så meget som muligt; markedet skal have en fremtrædende plads, men samfundet skal først og fremmest bygge på frivillige kontrakter mellem individer.
Ledende neoliberale retninger er monetarisme og public choice teorien med dens kritik af den moderne velfærdsstats forvoksede, uøkonomiske og ikke-rationelle bureaukrati og med ønsket om, at så meget som muligt skal overlades til små lokale enheder. Tilhængerne har ligeledes gjort sig til talsmænd for forfatningsmæssigt at begrænse statens muligheder for at beskatte og påtage sig udgifter.
I Storbritannien fik neoliberale idéer stor gennemslagskraft i form af den privatiseringspolitik, som Margaret Thantchers regering igangsatte. Men den har siden i en lang periode haft stor tilslutning i Europa, USA og resten af den vestlige verden.
 
 
Tema 12: John Rawls, Robert Nozick og Michael Sandel: Ret, Politik og Økonomi i den nyere amerikanske diskussion.
John Rawls hovedværk A Theory of Justice (1971) betragtes som et af 20’ende århundredes vigtigste bidrag til politisk filosofi. Hans ærinde var at formulere nye principper for frihed og en retfærdig fordeling goderne i et liberalt samfund. I stedet for utilitarismen  opstillede han to grundlæggende principper. Ifølge det første princip har ethvert individ en vidtgående ret til frit at handle, såfremt denne handlen ikke er til skade for andre. Ifølge det andet princip bør uligheder i samfundet, herunder økonomiske forskelle, kunne begrundes i at være til gavn for de svagest stillede, og de bør være knyttet til sociale positioner, som alle principielt skal kunne opnå. Rawls' tanker er siden blevet betragtet dels som udtryk for en ny naturret, dels som forsvar for en socialdemokratisk tankegang. Han teori kan ses som en politisk filosofisk pendant til Keynes.
To væsentlige kritikere af Rawls’ teori skal også behandles i dette tema. Det drejer sig om Robert Nozick, som har en minimalstatsmodel, og Michael Sandal, kommunitarist, som mener at Rawls’ teori er for økonomisk liberal.
 
 
Tema 13: Thomas Piketty's Capital in Twenty First Centúry & Menneskerettigheder – Fra den Franske Revolution til det Globalt Samfund
Det er ikke nogen anden politisk filosofisk traktat, som har haft større betydning i nyere tid end Menneskerettighederne, som formuleres under den franske revolution. I dette tema skal Menneskerettighedernes historisk, moralske, politisk filosofiske, retlige og økonomiske betydning diskuteres. Med FN erklæringen i 1948 blev menneskerettighederne den universelle normative standard for det globale samfund.
Den franske økonom har skrevet beselleren Capitial in Twenty-First Century, som handler om den vokssende økonomiske ulighed i verden. Piketty finder sin moralske og politiske standard i menneskerettighederne. Der er en nøje sammenhæng mellem Piketty's økonomiske teori og Rawls' politiske teori.


 
Tema 14: FN Global Compact og CSR i det Globale Samfund
I 1999 introducerede FN Global Compact som en normativ standard for virksomhedsdrift i den globale verden. FN’s Global Compact bygger på menneskerettighederne og udgør samtidig et differentieret normativt aftalesystem, som er blevet videreudviklet i CSR, virksomhedernes sociale ansvar. Hovedprincipperne i dette normative system skal behandles i dette tema.
 
 
Tema 15: Fremtidens business i det globale samfund – En sammenfatning af kurset – Eksamen
I dette sidste tema sammenfattes kurset temaer i en diskussion om virksomhedernes betydning i fremtidens globale samfund. Der gives dernæst vejledning om den kommende eksamen i faget.

Undervisningsformer
Normal klasseundervisning med forelæsning, spørgsmål, diskussion og mindre øvelser i grupper. Det vil være rigtig godt, hvis studenterne deltager aktivt med spørgsmål i timerne.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse til undervisningen, læsning af pensum 130 timer
Undervisning 36 timer
Eksamensforberedelse 36 timer
Eksamen 4 timer
Foreløbig litteratur

Der vil blive produceret et kompendium med uddrag af tekster af de forfattere, som er nævnt i kursets temaer. Det drejer sig om Platon, Thukydid, Aristoteles, Thomas Aquinas, Luther, Hobbes, Locke, Adam Smith, Hegel, Marx, Durkheim, Max Weber, Keynes, Hayek, Friedmann, John Rawls, Robert Nozick, Michael Sandel, Franske Menneskerettigheder, FN Menneskerettigheder.

Sidst opdateret den 23-02-2016