English   Danish

2016/2017  BA-BJURO1503U  Organisationsteori

English Title
Organizational Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Andet quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
 • Jacob Lyngsie - Institut for Strategi og Globalisering (SMG)
Underviser:
Mia Reinholt Fosgaard - Institut for Strategi og Globalisering (SMG)
Primære fagområder
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 29-06-2016
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Selvstændigt præsentere og diskutere forskellige teoretiske perspektiver på, hvad en organisation er, og hvorfor der eksisterer organisationer.
 • Selvstændigt præsentere og diskutere forskellige karakteristika på individ-, gruppe- og organisationsniveau og anvende disse til at analysere og forstå adfærd i organisationer.
 • Selvstændigt forklare og analysere sammenhængen mellem de forskellige niveauer (individ, gruppe og organisation).
 • Selvstændigt anvende fagets begreber, teorier og perspektiver til at identificere og analysere konkrete organisatoriske udfordringer samt, ved hjælp af pensum, udvikle løsninger herpå.
 • Selvstændigt analysere og diskutere fordele og ulemper ved de ressourcer og virkemidler organisationer anvender.
 • Selvstændigt begrunde valg af anvendte teorier samt diskutere deres styrker og svagheder og mulige alternative tilgange til analyse.
Prøve/delprøver
Organisationsteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e):: Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Overordnet set handler faget organisationsteori om adfærd i organisationer og hvordan formelle og uformelle organisationskarakteristika påvirker adfærden. Vi vil diskutere og analysere, hvad en organisation er, hvorfor den fungerer som den gør og hvordan måden organisationen fungerer på kan forbedres. Faget tager udgangspunkt i, at individers adfærd og interaktioner med hinanden er altafgørende for organisationens præstation og at formelle og uformelle organisationskarakteristika opstiller muligheder og begrænsninger for adfærd og interaktion.

 

Således bevæger faget sig på flere forskellige niveauer og ikke mindst sammenhængen mellem dem:

 

Individniveau . Individer er forskellige og reagerer derfor forskelligt i en organisation.  For at forstå individuelle forskelle, vil vi arbejde med psykologiske faktorer såsom personlighed, motivation og kognition.

 

Gruppeniveau . Interaktion og samarbejde mellem individer er en grundpræmis for organisationers succes. Forskellige individer interagerer og samarbejder på forskellige måder. Forskellighed kan være en stor fordel for organisationer, men kan også skabe mange udfordringer. For at forstå mulighederne og udfordringerne, præsenterer faget perspektiver på relationer og gruppedynamik.

 

Organisationsniveau . Selvom organisationer har mange fælles grundtræk, så er der også store forskelle (formelle såvel som uformelle). Nogle organisationer har f.eks. en flad organisationsstruktur, hvor den enkelte medarbejder har stor indflydelse på opgaveløsningen – andre er mere hierarkiske og regelbundne og tilbyder højere grad af guidance, men mere begrænset indflydelse. Nogle organisationer har en kultur, hvor det er naturligt at samarbejde og hjælpe kollegaer, hvorimod andre organisationer har en kultur, hvor det gælder om at værne om egne interesser og nedprioritere hjælpen til andre. Organisationens karakteristika har stor indflydelse på, hvordan enkelte organisationsmedlemmer og grupper agerer og interagerer (og vice versa). På faget vil vi arbejde med forskellige organisationskarakteristika og analysere, hvilken indflydelse de kan have på adfærden i organisationen. Vi vil diskutere, hvornår hvilke karakteristika er fordelagtige og hvornår de kan være en hæmsko for en organisations succes.     

 

Forelæsningerne veksler mellem overbliksforelæsninger, diskussion, gruppearbejder/øvelser og plenumoplæg. Der vil løbende blive inddraget cases og eksempler, hvor teorierne sættes i en praktisk sammenhæng. På fagets workshops arbejdes der mere dybdegående med udvalgte temaer fra forelæsningerne og der vil blive arbejdet mere hands-on med cases.   

Undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 206 arbejdstimer på følgende vis:
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 36 timer
Øvelser 6 timer
Forberedelse 119 timer
Eksamensforberedelse 45 timer
Foreløbig litteratur

Undervisningen tager udgangspunkt i en grundbog og en række akademiske artikler, som de studerende har online adgang til via CBS’ bibliotek.

 

Bog

 • Jacobsen, D. I. & Thorsvik, J. (2014). Hvordan organisationer fungerer: En indføring i organisation og ledelse. København: Hans Reitzels Forlag, 3. udgave.

 

Indikativ litteratur (artikler)

 

 • Bowen, D.E. & Ostroff, C. 2004. Understanding HRM-firm performance linkages: The role of the “strength” of the HRM system. Academy of Management Review, 29: 203-229.

 • Casciaro, T. & Lobo, M. S. 2005. Competent jerks, lovable fools, and the formation of social networks. Harvard Business Review, June 2005.

 • Gagné, M. & Deci, E. L. 2005. Self-Determination Theory and Work Motivation. Journal of Organizational Behavior, 26: 331-362.

 • Hoogervorst, J., van der Flier, H, & Koopman, P. 2004. Implicit Communication in Organizations. Journal of Managerial Psychology, 19: 288-311.

 • Mintzberg, H. & Waters, J. A. 1985. Of strategies, deliberate and emergent. Strategic Management Journal, 6 (3): 257-272.

 • Ouchi, W. G. 1980. Markets, bureaucracies, and clans. Administrative Science Quarterly, vol. 25 (1): 129-141

 

Pensum er vejledende. Se lektionsplanen på Learn for yderligere information.

Sidst opdateret den 29-06-2016