English   Danish

2016/2017  BA-BJURV3000U  Komparativ kontraktret

English Title
Comparative Contract Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Patrik Lindskoug - Juridisk Institut (JUR)
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 10-02-2016
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende skal kunne
  • udvise kendskab til forskellige komparative metoder,
  • anvende forskellige komparative metoder og forklare de metodiske forskelle
  • redegøre for indholdet af enkelte retssystemer, særligt det romanistiske, det germanske respektive det anglo-amerikanske (Common Law),
  • analysere materielle regler i fransk ret, tysk ret og i Common Law og forklare forskelle og ligheder mellem disse nationale regler samt
  • sammenligne nævnte landes materielle regler ud fra den valgte komparative metode.
Prøve/delprøver
Komparativ kontraktret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler der må medbringes Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e):: Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kursets indhold, forløb og pædagogik
Faget omhandler dels komparativ ret som metode, dels den komparative rets indhold.
I dagens samfund nærmer retssystemer sig hinanden i hastig fart, dels grundet EU, dels grundet øget samhandel og globalisering. Globaliseringen medfører endvidere, at det bliver endnu mere relevant at kende til andre retssystemer end det danske og det EU-retlige. Dette fag lægger vægt på privatretten inden for udvalgte retssystemer, der danner grundlag for yderligere landes ret. Her tænkes særligt på det romanistiske system (navnlig fransk ret), det germanistiske system (navnlig tysk ret) og Common Law (navnlig engelsk og amerikansk ret), samt på grænserne til CISG og andre internationale regler og forhold.
 
Fagets første del omhandler komparative metoder til sammenligning af retssystemer og forskellige landes retsregler. Der lægges særlig vægt på dels metoden länderbericht, dels på den analytiske metode. Denne del af faget behandler desuden den komparative rets formål, historie og funktion.
 
Fagets anden del omhandler sammenligning af ligheder og forskelle i de store juridiske familiers materielle indhold, de nationale retssystemer og internationale privatretlige konventioner. Hensigten er dels at få et indgående kendskab til Common Law, fransk ret og tysk ret, dels at kunne sammenholde disse landes aftale- og køberetlige regler med hinanden, med dansk ret og med CISG.

Undervisningsformer
Der undervises 13 lektioner af 3 timer.

Der lægges vægt på deltagelse i undervisningen.

I kursusfaget Komparativ kontraktret indgår opgaven at identificere og præsentere et komparativt emne. Opgaven skal gennemføres gruppevis, og hver gruppe skal bestå af 2-3 personer. Der kommer til at være mulighed for vejledning i forlængelse af lektionerne.

Gruppen vælger selv det komparative emne, som den vil arbejde med. Det kan som udgangspunkt handle om et af de temaer, der bliver berørt i løbet af faget, f.eks. komparativ metode, sammenligning af retssystemer, komparative aspekter ved indgåelse af kontrakter, kontraktens indhold eller opfyldelse. Underlag for sammenlignelsen kan f.eks. være en lov, en dom eller et retligt institut.

I vist omfang er der også mulighed for at vælge et tema, der ikke direkte bliver behandlet i lektionsplanen, men som har en juridisk tilknytning. Det kan f.eks. handle om sammenligning af konstitutionel struktur, om domstolenes organisation eller om juristuddannelsen og juristerhvervet.
Studenterarbejdstimer
forelæsninger 39 timer
forberedelse 150 timer
eksamen 23,5 timer
Yderligere oplysninger

Ændring i skema kan forkomme.
Onsdag 13.30-16.05, uge 37-49.

Foreløbig litteratur

Ole Lando, Kort indføring i komparativ et, 3. udgave, DJØF 2009
Ole Lando m.fl. Udenrigshandlens kontrakter, 5. udgave, DJØF, 2006
Uddrag af Zweigert & Kötz, An introduction to comparative law, 3. udgave, Oxford, 1998

Sidst opdateret den 10-02-2016