English   Danish

2016/2017  KAN-CCMAV2008U  Banksektoren: Regulering og finansiel rapportering

English Title
Credit institutions: Regulation and financial reporting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 80
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Kursusansvarlig
  Thomas Riise Johansen - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Undervisningen foretages af et hold af undervisere fra EY samt eventuelle gæsteforelæsere.
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Sidst opdateret den 08-03-2016
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Målet med faget er, at den studerende efter undervisningsforløbet i faget kan
 • Redegøre for betydningen af og udviklingen indenfor kreditinstitutter
 • Redegøre for tilsyn med kreditinstitutter
 • Redegøre for lovmæssige krav til ledelsen af kreditinstitutter
 • Demonstrere tilstrækkelig overblik over regnskabslovgivning og regnskabsstandarder til at kunne udpege relevante bestemmelser til løsning af praktiske problemer.
 • Redegøre for krav til solvens og likviditet
 • Demonstrere overblik over krav til revision af banker, herunder samspil med Finanstilsynet
Forudsætninger for at deltage i kurset
Der kræves et grundlæggende kendskab til International Financial Reporting Standards og kendskab til teknikker for regnskabsanalyse.
Prøve/delprøver
Banksektoren: Regulering og finansiel rapportering:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter og Vinter
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at give den studerende kendskab til udvalgte emner relateret til kreditinstitutter omfattende aktiviteter, regulering og tilsyn, finansiel rapportering, revision samt konsekvenserne af finanskrisen.

Faget er baseret på, at den studerende som forberedelse til de enkelte lektioner læser relevant litteratur samt løser eventuelle cases, som vil danne grundlag for undervisningen. Lektionerne vil bestå af en kombination af oversigtsforelæsninger og diskussion af litteratur og cases. Undervisningen er således baseret på dialogbaseret pædagogik og stiller store krav til den studerendes forberedelse og aktive deltagelse.

Undervisningsformer
Forelæsninger samt dialogbaseret undervisning på baggrund af litteratur og cases.
Studenterarbejdstimer
Undervisningstimer 36 timer
Forberedelse til undervisning 140 timer
Eksamensforberedelse 30 timer
Foreløbig litteratur

Relevant lovgivning, standarder og vejledninger samt litteratur og fortolkningsbidrag relateret til regnskabsaaflæggelse og revision i kreditinstitutter.

Sidst opdateret den 08-03-2016