English   Danish

2016/2017  KAN-CCMAV2011U  Løn- og pensionsbeskatning

English Title
Salary and Pension Taxation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
  • Michael Tell - Juridisk Institut (JUR)
Primære fagområder
  • Skatteret/Tax law
Sidst opdateret den 08-03-2016
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: At den studerende er i stand til på højt niveau at kunne identificere, analysere og løse centrale problemer med tilknytning til løn- og pensionsbeskatningen, herunder at påtage sig en egentlig rådgiverrolle. Den studerende skal herunder kunne:
  • forstå det centrale indhold af retskilderne inden for retsområdet og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor,
  • forstå forholdet mellem retskilderne og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor,
  • beherske den juridiske metode og analysere problemstillinger og vise, hvordan konkrete eksempler kan løses korrekt ved anvendelse af de relevante retskilder inden for retsområdet.
  • håndtere og reflektere over forskellige aflønningsformer samt ind- og udstationering i en skattemæssig henseende.
Forudsætninger for at deltage i kurset
De studerende forventes at have fulgt enten det obligatoriske fag ”skatteret” på Cand.merc.aud.-studiet eller faget ”skatteret" på HA(jur)-studiet i kombination med erhvervelse af den erhvervsøkonomiske bachelor-grad.
Prøve/delprøver
Løn- og pensionsbeskatning:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets har til formål at udvikle personlige kompetencer indenfor løn- og pensionsbeskatning. Faget har til formål dels at bibringe de studerende evnen til at fortolke retsregler og dels koble regler og faktum. Udover at træne evnen til at skabe overblik i forhold til regler og faktum tilstræbes det endvidere, at de studerende selvstændigt, via ændringer i det underliggende faktum, kan identificere nuancer i den retlige bedømmelse og herigennem påtage sin en egentlig rådgivningsrolle i forbindelse med løn- og pensionsbeskatning. Faget har således til formål at sætte de studerende i stand til på højt niveau at kunne identificere, analysere og løse centrale problemer med tilknytning til løn- og pensionsbeskatningen.

 

Der tages udgangspunkt i den skatteretlige teori, hvorefter det søges at identificere, afgrænse og systematisere de væsentligste juridiske problemstillinger knyttet til løn og pensionsbeskatningen. Via denne identifikation, afgrænsning og systematisering skal den studerende sættes i stand til at demonstrere dels en forståelse for anvendelsen af de forskellige skatteretlige retskilder og dels håndtere skattemæssige forhold, der påvirker personer og virksomheders skatteplanlægning, herunder forskellige aflønningsformer samt ind- og udstationering af personale.

Undervisningsformer
Holdundervisning
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 135 timer
Undervisning 30 timer
Eksamen 41 timer
Foreløbig litteratur

Oplyses ved semesterstart

Sidst opdateret den 08-03-2016