English   Danish

2016/2017  KAN-CCMAV3003U  E-handelsret

English Title
E-commerce law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
  • Jan Trzaskowski - Juridisk Institut (JUR)
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Informationsteknologi/Information technology
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 27-01-2016
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Det er målet, at de studerende efter at have fulgt faget skal kunne yde virksomheder rådgivning om e-handelsretlige spørgsmål, ansvar, beskyttelse af persondata og ophavsret. Den studerende skal kunne:
  • demonstrere en grundlæggende indsigt i e-handelsretten, herunder den unionsretlige forankring
  • demonstrere forståelse af fagets juridiske problemstillinger og betydning af fagets retskilder
  • identificere og forklare e-handelsretlige begreber inden for faget i et klart og korrekt juridisk sprog
  • formulere og diskutere eksempler på e-handelsretlige problemstillinger
  • analysere og konkludere på konkrete juridiske problemstillinger, og argumentere juridisk for løsning af problemstillingerne ved henvisning til relevante retskilder
  • reflektere over den samfundsmæssige betydning og begrundelse for en given retsstilling inden for det e-handelsretlige område
Forudsætninger for at deltage i kurset
Forudsætter kendskab til jura svarende til HA almen eller tilsvarende. Kan ikke tages af cand.merc.(jur.)-studerende.
Prøve/delprøver
E-handelsret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Der trækkes et tema blandt flere på forhånd kendte temaer. Den studerende forventes kort at redegøre for temaet. Herefter fortsætter eksaminationen som en dialog mellem den studerende og eksaminator. Dialogen tager afsæt i det trukne tema, men vil brede sig ud over andre temaer inden for pensum.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget sigter på at kvalificere de studerende til at deltage i den retlige og økonomiske håndtering af problemer i forbindelse med elektronisk handel, herunder udvikling, anvendelse og overdragelse af information via elektroniske medier. I kurset behandles også juridiske aspekter ved brug af sociale medier.

De fleste af de behandlede spørgsmål er EU-regulerede, herunder i e-handelsdirektivet, databeskyttelsesdirektiverne og de ophavsretlige direktiver. Undervisningen vil derfor i vidt omfang angå samspillet mellem dansk ret og EU-ret i forhold til elektroniske medier og e-handel.

Undervisningsformer
Holdundervisning med cases
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i undervisning 30 timer
Forberedelse 90 timer
Eksamen og forberedelse heraf 87 timer
Yderligere oplysninger

Check gerne timetallene.

Foreløbig litteratur

Jan Trzaskowski (red.): Internetretten, 2. udgave, 2012.

Sidst opdateret den 27-01-2016