English   Danish

2016/2017  KAN-CCMVV2131U  Business Coaching – Hvad, hvorfor og hvordan?

English Title
Business Coaching – Hvad, hvorfor og hvordan?

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Andet quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Ole Fogh Kirkeby - MPP
Kontaktinformation: https:/​/​e-campus.dk/​studium/​kontakt eller Contact information: https:/​/​e-campus.dk/​studium/​kontakt
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Virksomhedspsykologi/Business psychology
Sidst opdateret den 05-04-2016
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Beskrive, klassificere, strukturere, kombinere og anvende fagets begreber, teorier, metoder og modeller
  • Udvise forståelse af Protreptikkens teori og metode
  • Udvise forståelse for Business Coachingens forskellighed fra traditionel coaching
  • Analysere og kritisk forholde sig til protreptikkens og business coachingens relevans, udførelse og resultat i en given situation på baggrund af fagets begreber, teorier, metoder og modeller
Prøve/delprøver
Business Coaching - Hvad, hvorfor og hvordan?:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Definition of number of pages:
Groups of
2 students 5 pages max.
3-4 students 10 pages max

Students who wish to have an individual exam might be able to write a term paper in the course. Please see the cand.merc. rules for term papers for more information.
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
15 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Re-take exam is to be based on the same report as the ordinary exam:

* if a student is absent from the oral exam due to documented illness but has handed in the written group product she/he does not have to submit a new product for the re-take.

* if a whole group fails the oral exam they must hand in a revised product for the re-take.

* if one student in the group fails the oral exam the course coordinator chooses whether the student will have the oral exam on the basis of the same product or if he/she has to hand in a revised product for the re- take.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Business Coaching er en moderne version af de græske lederuddannelser, kaldet protreptikken.  Det er en samtalepraksis, der primært er rettet mod ledere. Målet med denne samtaleform er først og fremmest at tilskynde lederen til at forstå sit eget værdigrundlag, sine motiver for at været blevet leder, og hvordan denne individuelle horisont balancerer med organisationens behov. Rettet mod medarbejdere gælder de samme mål for dialogen. I første tilfælde er der tale om en meta-disciplin, der opøver ledere til at coache sig selv og andre ledere eller medarbejdere. Generelt vil business coaching være fanget i spændingen mellem den enkeltes hensyn til sig selv og til fællesskabet. Dette forudsætter og skaber ofte asymmetri på grund af magtrelationerne, formelle og uformelle, især når lederen agerer som coach. Protreptikken arbejder modsat megen business coaching med at ophæve denne asymmetri og styrke individets selvbevidsthed. 

 

Coaching i arbejdslivet kan dels implementeres som ledelsespraksis, og dels ved hjælp af virksomhedskonsulenter. Fælles for begge er tilgange, at de adskiller sig fra traditionel coaching ved bl.a. den tydelige kobling til den organisatoriske kontekst, og ved at formålet med dem er underordnet organisationens overordnede mål, samt ved at magtrelationen mellem den coachende og den coachede kan være asymmetrisk. Implementering af Coaching i en organisatorisk kontekst kræver derfor ikke blot indsigt i forskellige coachingtraditioner og -teknikker, men ligeledes en forståelse af de rammer som den organisatoriske kontekst - på godt og ondt - sætter for coachingen.

 

Protreptikken derimod hviler i den antagelse, at jo mere et menneske forstår sine værdier og værdier, jo mere det gennem refleksiv potens bliver herre i sit eget hus, desto bedre vil det kunne fungerer organisatorisk, som leder eller medarbejder.
 

Faget introducerer til den protreptiske tradition, til dens begreber og praksis; samt til forskellige coachingtraditioner og til deres teoretiske udgangspunkt i primært kognitiv psykologi, positiv psykologi, narrativ dialog, systemiske tilgange, samt ledelsesteori. I forlængelse heraf belyses protreptikkens perspektiv, der er centreret som skabelse af selvindsigt gennem bevidsthed om værdier og dermed mulighed for at forsone autonomi og loyalitet. I faget formidles protreptikkens basale, dialogiske praksis, samt visse grundlæggende coachingmetoder. De studerende vil således ved hjælp af øvelser opnå indsigt i protreptikkens og Business Coachingens muligheder og begrænsninger.

Undervisningsformer
Undervisningen består primært af forelæsninger, dialogundervisning og øvelser. De studerende forventes at deltage aktivt i undervisningen ved f.eks. øvelser og fremlæggelser.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 33 timer
Forberedelse 123 timer
Eksamen 50 timer
Foreløbig litteratur

Ole Fogh Kirkeby: Protreptik – selvindsigt og samtalepraksis. Samfundslitteratur 2016.

 

Moltke og Molly (2009) Systemisk Coaching – en grundbog. Psykologisk Forlag, København. 


Storch J., Søholm, T.M., A. Juhl, K. Dahl og A. Molly (2013) Ledelsesbaseret Coaching. L&R Business, København.
 

Udvalgte artikler og bogkapitler.

Sidst opdateret den 05-04-2016