English   Danish

2016/2017  KAN-CCMVV3019U  Det perfekte match - hvor svært kan det være at rekruttere ordentligt?

English Title
The perfect match - how hard can it be to recruit properly

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 80
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Jakob Westh - Institut for Organisation (IOA)
Kontaktinformation: https:/​/​e-campus.dk/​studium/​kontakt/​student-hub
Primære fagområder
 • Human resource management/Human resource management
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 05-04-2016
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Efter at have gennemført faget, skal den studerende være i stand til at:
 • Beskrive de centrale og kritiske elementer og tidspunkter i et rekrutteringsforløb og herunder kunne argumentere for og sammensætte et veltilrettelagt rekrutteringsforløb til et konkret organisatorisk ressourcebehov.
 • Redegøre for hvordan en rekruttering kan vurderes i et effektivitetsperspektiv.
 • Forklare hvordan rekruttering kan anvendes som organisatorisk udviklingsproces.
 • Forholde sig kritisk til de forudsætninger og antagelser, der lægges til grund for en rekruttering i et traditionelt realistisk perspektiv.
Prøve/delprøver
Det perfekte match - hvor svært kan det være at rekruttere ordentligt:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Definition of number of pages:
Groups of
2 students 5 pages max.
3-4 students 10 pages max

Students who wish to have an individual exam might be able to write a term paper in the course. Please see the cand.merc. rules for term papers for more information.
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
15 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor:
Alle hjælpemidler er tilladt
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Re-take exam is to be based on the same report as the ordinary exam:

* if a student is absent from the oral exam due to documented illness but has handed in the written group product she/he does not have to submit a new product for the re-take.

* if a whole group fails the oral exam they must hand in a revised product for the re-take.

* if one student in the group fails the oral exam the course coordinator chooses whether the student will have the oral exam on the basis of the same product or if he/she has to hand in a revised product for the re- take.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Selve det skriftlige produkt er en synops og synopsen skal tage afsæt i en konkret rekruttering. Har den studerende ikke selv været en del af rekrutteringen vil det være en forudsætning at interviewe den ansvarlige for rekrutteringen.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

​Faget skal sætte den studerende i stand til at forholde sig til rekruttering som ledelsesmæssig og organisatorisk praksis og herunder fra både et teoretisk og praktisk synspunkt kunne forholde sig (også kritisk) til rekrutteringens elementer.

 

Formålet er dermed at gøre den studerende bevidst om, hvilke potentielle konsekvenser valg af rekrutteringstilgang og herunder til- og fravalg af elementer i rekrutteringsforløbet har set fra såvel et teoretisk som praktisk perspektiv.

 

Arbejdskraftens generelle høje mobilitet i Danmark, den nye generation af arbejdssøgere, nye samarbejdsformer, mv. betyder, at ledere og HR-specialister fortsat og måske endda oftere skal gennemføre rekrutteringer.

 

Uanset hvilken paradigmatisk tilgang man måtte have til den organisatoriske praksis, så kan et rekrutteringsbehov ses som et ”window of opportunity” for en organisation. Tiltrækning, vurdering og valg af kandidat(er) kan således have stor betydning og konsekvens for organisatorisk effektivitet og innovation.

 

Faget vil derfor overordnet beskæftige sig med og udfolde tre områder:

 • Sammenhæng mellem rekrutteringspraksis og jobperformance
 • De typiske elementer indeholdt i en rekruttering, både set fra en praktisk og teoretisk synsvinkel
 • Udfordringer ved gængs rekrutteringspraksis

 

Den studerende tilegner sig derfor:

 • Viden om best practice(s) for rekruttering
 • Indsigt, der styrker egen rolle som rekruttør
 • Mulighed for at styrke egen organisations produktivitet og konkurrenceevne
 • Perspektiver på fremtidige udfordringer inden for rekruttering som disciplin
 • Evnen til at se de udfordringer, der er indlejret i et hvilket som helst rekrutteringsforløb 
Undervisningsformer
Faget udfoldes over 10 forelæsninger hvor der gøres brug af plenumdiskussioner, cases, udfoldelse af de studerendes egen praksis, mv.

Det forventes, at den studerende undervejs systematisk får opsamlet erfaring omkring rekruttering fra egen organisatorisk praksis.

Undervisningen understøttes af besøg fra teoretikere og praktikere med viden om rekruttering og af audiovisuelle indslag.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 126 timer
Undervisning 32 timer
Eksamen (inkl. synopsis-skrivning) 48 timer
Foreløbig litteratur

Grundbøger:

Titel: The psychology of personnel selection (grundbog 1)

Forfatter(e): Tomas Chamorro-Premuzic and Adrian Furnham

Forlag: Cambridge University Press

Årstal: 2010

Udgave: 1

Sider / sider total: Hele bogen, s. 1-234 / 235 sider

 

Titel: Rekruttering – i et narrativt perspektiv (grundbog 2)

Forfatter(e): Jens Henriksen

Forlag: Dansk psykologisk forlag

Årstal: 2013

Udgave: 1.udgave

Sider / sider total: Hele bogen, s. 7-130 / 124 sider

 

Artikler/boguddrag:

 

Titel: A New Big Five – Fundamental Principles for an Integrative Science of Personality

Forfatter(e): McAdams & Pals

Magasin: American Psychologist

Årstal: 2006, Vol. 61, No. 3

Sider / sider total: s. 204–217 / 14

 

Titel: Kommunikation og skabelsen af sociale verdener

Forfatter(e): W. Barnett Pearce

Forlag: Dansk Psykologisk Forlag

Årstal: 2007

Udgave: 1. udgave

Sider / sider total: s. 101-121 / 21

 

Titel: The Validity and Utility of Selection Methods in Personnel Psychology: Practical and Theoretical Implications of 85 Years of Research Findings

Forfatter(e): Schmidt & Hunter

Magasin: Psychological Bulletin

Årstal: 1998, vol. 124, No. 2

Sider / sider total: s. 262-274 / 13

 

Titel: Are bosses unique

Forfatter(e): Palaiou & Furnham

Magasin: Consulting Psychology Journal: Practice and Research

Årstal: 2014, vol. 66, No. 3

Sider / sider total: s. 173-196 / 24

 

Titel: Recruitment, Selection, Orientation and Socialization of Newcomers

Forfatter(e): John Parcher Wanous

Forlag: Addison-Wesley Publishing Company

Årstal: 1992

Udgave: 2. udg.

Sider / sider total: kapitel 1-4 / 122

 

Titel: Coaching – hvad, hvorfor, hvordan

Forfatter(e): Susann Gjerde

Forlag: Forlaget Samfundslitteratur

Årstal: 2006

Udgave: 1. udgave.

Sider / sider total: s. 119-146 / 38

 

Titel: Paradigmer i praksis

Forfatter(e): Darmer, Jordansen, Madsen & Thomsen

Forlag: Handelshøjskolens Forlag

Årstal: 2010

Udgave: 1. udg.

Sider / sider total: Kap. 7.1 (213-236) og  / 26 sider

 

Titel: Systematisk Personaleudvælgelse, Teori og praksis

Forfatter(e): Jørgen Peter Madsen

Forlag: Forsikringshøjskolens Forlag

Årstal: 2001

Udgave: 1. udg.

Sider / sider total: s. 44-74 / 31

 

Titel: The bases of Social Power

Forfatter(e): French & Raven i: Dorwin Cartwright (Ed), Studies in Social Power

Forlag: Oxford, England

Årstal: 1959

Udgave: 1. udgave.

Sider / sider total: 150-167 / 18 sider

 

Titel: Loosely Coupled Systems: A Reconceptualization

Forfatter(e): Orton & Weick

Magasin: Academy of Management Review

Årstal: 1990, Vol. 15, No. 2

Sider / sider total: s. 203-223 / 21 sider

 

Titel: Adjusting to the emergent

Forfatter(e): Revsbæk

Forlag: Aalborg University Press

Årstal: 2014

Sider / sider total: 8-9 + 143-147 / 7 sider

 

Titel: Relationer i Organisationer

Forfatter(e): Haslebo

Forlag: Dansk Psykologisk Forlag

Årstal: 2010

Udgave: 1. udgave.

Sider / sider total: 103-138 / 36 sider

 

Titel: Hvordan organisationer fungerer

Forfatter(e): Jacobson & Thorsvik

Forlag: Hans Reitzels Forlag

Årstal: 2007

Udgave: 2. udg.

Sider / sider total: kap. 1 / 17 sider

 

Titel: Djøf-artikel om rekruttering (2 sider)

http://www.djoefbladet.dk/blad/2013/20/sm-aa--virksomheder-rekrutterer-for-d-aa-rligt.aspx  

 

Titel: LinkedIn-artikler om rekruttering (3 + 3 = 6 sider)

https://www.linkedin.com/pulse/recruiting-how-important-cost-per-hire-david-green?trk=hp-feed-article-title

https://www.linkedin.com/pulse/20141204082733-12091643-time-to-cure-cost-per-hire-myopia  

 

Titel: Lars Lundmanns kritik af rekrutteringspraksis (2 + 2 + 2 = 6 sider)

http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2015/02/jobsamtaler-og-personlighedstests-virker-ikke /

http://lundmann.dk/wp-content/uploads/2011/11/Weekendavisen-Det-helt-rigtige-hej.pdf

http://www.lederweb.dk/personale/ansattelser-og-rekruttering/artikel/114956/ny-forskning-afslorer-grundlaggende-fejlantagelser-ved-jobsamtalen

 

Titel: Googles rekruttering (4 sider)

http://www.wired.com/2015/04/hire-like-google/

 

Titel: Om jobannoncer (2 + 2 = 4 sider)

http://www.jobindex.dk/cms/150

http://www.jobindex.dk/cms/151

 

 

 

Sidst opdateret den 05-04-2016