English   Danish

2016/2017  KAN-CJURV7603U  Civilproces, voldgift og mediation

English Title
Civil litigation, arbitration and mediation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
 • Peter Arnt Nielsen - Juridisk Institut (JUR)
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 12-08-2016
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Redegøre for grundlæggende civilprocessuelle, voldgiftsretlige og mediationsmæssige principper og begreber,
 • Identificere civilprocessuelle, voldgiftsretlige og mediationsmæssige problemstillinger i konkrete eksempler
 • Placere konkrete civilprocessuelle, voldgiftsretlige og mediationsmæssige problemstillinger i en overordnet erhvervsmæssig sammenhæng på en måde, som demonstrerer overblik, indsigt og forståelse
 • Præsentere retlige problemer, løsninger og begreber på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik over, indsigt i og forståelse af fagets erhvervsmæssige problemstillinger.
Prøve/delprøver
Civilproces, voldgift og mediation:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler der må medbringes Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang:
 • Skriftlig stedprøve på CBS' computere
 • Egne bøger og kompendier
 • Egne noter i papirformat
 • Adgang til personlig drev (S-drev) på CBS' netværk
 • USB stik til upload af egne noter før eksamen
 • Adgang til alle informationer på CBSLearn
 • Fuld internetadgang
 • Egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet)
 • Lommeregner efter eget valg
 • Godkendte lommeregnere: HP 10bII+ og Texas BA II Plus
 • Alle ordbøger
 • Ordbøger (kun visse, se specificering nedenfor)
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Med følgende forberedelsestid: 15 Minutter
Bedømmer(e):: Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven.
Hjælpemidler der må medbringes: Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Civilproces, voldgift og mediation

For erhvervsjurister er det nødvendigt med indgående kendskab til, hvordan erhvervstvister løses. Der fokuseres på retssager, dvs. tvistløsning ved domstolene, samt alternativ tvistløsning i form af voldgift og mediation.

 

Fagets formål

Fagets formål er at give et teoretisk og praktisk kendskab til de regler, der gælder for civile retssager i Danmark (civilprocessen) samt alternativ tvistløsning i form af voldgift og mediation.

 

Fagets centrale emne

Fagets centrale emne er civilprocessen, dvs. de regler, der gælder for civile retssager i dansk ret, samt alternativ tvistløsning, dvs. voldgift og mediation. Hovedvægten lægges på civilprocessen, mens den øvrige tid fordeles ligeligt mellem mediation og voldgift. Følgende emner behandles:

 

-Fordele og ulemper ved de forskellige tvistløsningsmekanismer, dvs. retssager, voldgift og mediation, strategiske og erhvervsmæssige overvejelser samt udfærdigelse af tvistløsningsklausuler.

-Domstolssystemet, domstolenes kompetence, sagens behandling, beviser,  appel og retskraft samt tvangsfuldbyrdelse.

-Voldgiftssystemet, etablering af voldgiftsretten, sagsbehandling, beviser, ugyldighed og tvangsfuldbyrdelse.

-Mediation, herunder retsmægling, forligsmægling og udenretlig mediation.

 

Undervisningens mål

Undervisningens mål er at sætte deltagerne i stand til at analysere og løse de retlige spørgsmål, der opstår i forbindelse med løsning af erhvervslivets tvister og vurdere fordele og ulemper ved de enkelte former for tvistløsning. Endvidere skal deltagerne kunne udfærdige virksomhedsstrategier for tvistløsning.

Undervisningsformer
1) Forelæsninger, præsentationer og rollespil.

2) Overværelse af en civil retssag i Sø- og Handelsretten.

3) Gæsteforelæsninger/​paneldiskussion med advokater, dommere, voldgiftsdommere og mediatorer.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse af undervisning 120 timer
Deltagelse i undervisning 36 timer
Eksamensforberedelse 50 timer
Foreløbig litteratur

1) Den civile retspleje, 3. udg., 2015, af Ulrik Bang-Pedersen og Lasse Højlund Christensen (Pejus).

 

2) Mediation - ret og rammer, 2. udg., 2016, af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen (Karnov)

 

3) Materiale på Learn.

Sidst opdateret den 12-08-2016