English   Danish

2016/2017  KAN-CPHIV1408U  Praktisk visdom

English Title
Practical Wisdom

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 120
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, MSc
Kursusansvarlig
  • Ole Fogh Kirkeby - MPP
Contact information: https:/​/​e-campus.dk/​studium/​student-hub/​aabningstider-og-kontaktinformation
Primære fagområder
  • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
  • Ledelse/Management
Sidst opdateret den 17-02-2016
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Et udvidet kendskab til ledelse og selvledelse
  • Reflektere over dig selv og over dit værdigrundlag på en helt ny måde
  • Kendskab til den protreptiske dialog og dermed til denne form for coaching
  • En refleksiv forståelse af intuition og praktisk fornuft til brug ved både forskning og ledelsesopgaver
  • Værktøjer til at arbejde, forstå, kritisere og arbejde med mindfuldness
Prøve/delprøver
Praktisk visdom:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik
Visdom er det mest praktiske, der findes, fordi det gør et menneske i stand til at stå fast i livet. I dette fag behandles det, hvordan man som menneske og lleder kan styrke sin fornemmelse af sig selv ved at forstå den røde tråd, som hendes basisværdier og deres indbyrdes sammenhæng udgør i hendes liv. Det gælder om at se den måde, som man ser på.
Til den opgave benyttes tre tilgange:
 
For det første begrebet phrónesis, praktisk visdom.
Phrónesis er et kernebegreb i vestlig filosofi, fordi det dækker den praktiske fornuft modsat den teoretiske, og fordi det både omhandler den dialogiske fornuft og vores evne til intuition. I amerikansk management spiller det en væsentlig rolle, i egenskab af praktisk visdom, fordi det i stigende grad erstatter de matematisk orienterede beslutningsværktøjer med individets sum af erfaringer, når man står overfor ekstremt komplicerede opgaver – management af finanskriser, terrorangreb og naturkatastrofer, men også salgskampagner og planlægningen af større projekter.
For det andet protreptikken,det klassiske, græsk dialogkoncept for ledere, hvis formål er at vende (protrepo) den enkelte mod sine egne grundholdninger, basisværdier og væremåde. Det er en besindelses-praksis, hvor den enkelte konfronteres med, hvad hun vil med sit liv som leder og som menneske. Det handler om at gøre værdier virkelige uden at krænke medarbejderen.
Aldrig har der været et større behov for tydelig og involveret ledelse, nu, da medarbejderne forudsættes, at skulle lede sig selv. Anerkendelse, feedback, vejledning, støtte af personlig og faglig art under alle processens faser, helt ned i detaljen, bliver en nødvendighed. Samtidig er evnen til overordnet retnings-givning gennem værdier, og gennem mål, gjort tydelige og konkrete af værdier, en nødvendighed. Hvordan klarer lederen det?
For det tredje perspektivet mindfulness, der handler om at hjælpe et menneske med at stå fast i øjeblikket/i nuet, at være hundrede procent nærværende og at skærpe sin åndsnærværelse. Mindfulness er et New Age udtryk for en gammel tradition i østlig filosofi og religion centreret omkring kontemplation og meditation. Til mindfulness hører også en række teknikker, der konfronterer og forener os med vores egen levende kropslighed. De skæl hjælpe os med at overvinde vores egen fremmedhed for os selv. Det hævdes, at den nærværende leder kan udrette mirakler, fordi hun har et harmonisk forhold til sig selv, som andre automatisk registrerer og respekterer. Hun bruger ikke et andet menneske som middel, men altid som mål. 
 

 
Undervisningsformer
Undervisningen varierer mellem teorioplæg, demonstration af protreptisk dialog i plenum, gruppeprotreptisk arbejde, refleksioner i plenum.
Studenterarbejdstimer
undervisning 30 timer
forberedelse 120 timer
eksamensforberedelse 56 timer
Foreløbig litteratur

Foreløbig litteratur:
Ole Fogh Kirkeby: Protrektik - selvindsigt og samtalepraksis, Samfundslitteratur

Sidst opdateret den 17-02-2016