English   Danish

2017/2018  BA-BEBUO1001U  Organisationsteori

English Title
Organisational Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i europæisk business
Kursusansvarlig
 • Peter Holm Jacobsen - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 26-09-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Efter at have fulgt faget forventes den studerende at være i stand til:
 • Demonstrere kendskab til fagets teori ved at foretage en teoretisk baseret analyse af cases.
 • Anvende udvalgte organisationsteorier til at analysere udvalgte problemstillinger i forhold til cases.
 • Analysere og diskutere problemstillinger i cases i forhold til fagets kerneproblematikker og centrale begreber.
 • Foretage en kritisk refleksion over anvendte teorier, den analyserede praksis samt analysens gyldighed, begrænsninger og konsekvenser
 • Formulere sig i et klart og korrekt sprog i forhold til videnskabelige standarder.
Prøve/delprøver
Organisationsteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Essay
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at give de studerende viden omkring organisationsteori, således at de kan analysere organisatoriske forandringer og identificere organisatoriske udfordringer.

I faget præsenteres de studerende for en række klassiske og moderne teorier om organisationer. Teorierne skal give de studerende en forståelse for, hvordan organisationer fungerer og viden om organisatoriske problematikker og udfordringer omkring emner som eksempelvis; ledelse, kultur, beslutningstagning, struktur og forandring.  Kurset inddrager løbende relevant empirisk materiale i form af cases, der anskueliggør forskellige problematikker. I arbejdet med cases anvendes organisationsteorierne til at analysere konkrete organisatoriske udfordringer og dilemmaer.

 

På kurset introduceres de studerende til forskellige typer af litteratur:

 

 • Grundbogen Klassisk og Moderne Organisationsteori giver en introduktion og et overblik over organisationsteori.

 • Primære tekster introducerer de studerende for klassiske bidrag til organisationsteori, og gør dem i stand til at diskutere deres relevans for nutidig organisationsteori.

 • Forskningsartikler fra internationale tidsskrifter introducerer til nyere bidrag indenfor organisationsteori.

 • Forskellige cases som bruges til at anvende teorierne på organisatoriske problemstillinger.

Undervisningsformer
Faget er baseret på en blanding af forelæsninger og undervisning på mindre øvelseshold. På øvelsesholdene arbejdes der med cases, som forudsætter de studerendes aktive involvering.
Feedback i undervisningen
Både mundtlig og skriftlig feedback er tænkt ind i fagets undervisningsforløb. I første del af kurset faciliteres mundtlig student-til-student feedback på øvelsesholdet, hvor de studerende præsenterer deres analyser af cases, og giver hinanden feedback. Den mundtlige feedback er faciliteret af underviseren, som også giver feedback. I anden del af kurset afleverer de studerende to mindre skriftlige analyser af cases på øvelsesholdet, som underviseren efterfølgende giver dem individuel feedback på. Feedbacken på de skrevne opgaver forbereder de studerende til at skrive deres eksamensessay.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse til undervisning 102 timer
Undervisning 46 timer
Forberedelse til eksamen 56 timer
Foreløbig litteratur

Alvesson, M. & Willmott, H. (2002). Identity regulation as organizational control: Producing the appropriate individual. Journal of Management Studies 39(5), p. 619-644.

 

Barnard, C. I. (1968). The functions of the executive. Harvard University Press.

 

Cohen, M. D., March, J. G., & Olsen, J. P. (1972). A garbage can model of organizational choice. Administrative science quarterly, 1-25.

 

Fournier, V. & Grey C. (2000). At the critical moment: Conditions and prospects for critical management studies. Human Relations 53(1), p. 7-32.

 

Kärreman, D. (2015). Critical management studies. I Vikkelsø &Kjær (red.), Klassisk og moderne organisationsteori (pp. 343-358). København: Hans Reitzel.

 

Kunda, G. (1992). Engineering culture: Control and commitment in a high-tech corporation (pp. 1-25). Philadelphia, PA: Temple University Press. 

 

Mintzberg, H. (1980). Structure in 5's: A Synthesis of the Research on Organization Design. Management science26(3), 322-341.

 

Schein, E. H. (2010). Organizational culture and leadership. John Wiley & Sons.

 

Vikkelsø, S. og Kjær, P. (red.). (2014). Klassisk og moderne organisationsteori. Hans Reitzels Forlag.

 

 

 

Sidst opdateret den 26-09-2017