English   Danish

2017/2018  BA-BEBUO1009U  Regnskab

English Title
Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i europæisk business
Kursusansvarlig
  • Peter Skærbæk - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Primære fagområder
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
  • Økonomi/Economics
Sidst opdateret den 15-12-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Kunne redegøre for fagets teorier, modeller og teknikker.
  • Kunne anvende fagets teorier, modeller og teknikker i analyse af problemstillinger relateret til økonomistyring og den eksterne rapportering i virksomheder og organisationer.
  • Kunne perspektivere fagets elementer på praktiske problemstillinger inden for fagets domæne, samt nyttiggørelse af disse i handlingsanvisninger
  • Kunne redegøre for forskelle mellem økonomistyring og ekstern rapportering
Prøve/delprøver
Regnskab:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget omfatter grundlæggende problemstillinger, begreber og modeller, samt ledelsesmæssige problemstillinger relateret til økonomistyring (intern regnskabsvæsen) og ekstern rapportering i form af konteringsproblemstillinger, beregning af nøgletal samt tolkning heraf. Udgangspunktet ligger i grundlæggende regnskabsmæssige sondringer, omkostningsbegreber, optimeringssituationer, budgetteringstankegange, samt kendte styringsværktøjer som balance scorecard og activity based costing, m.m. Faget ender ud i at demonstrere regnskab og økonomistyring som adfærdspraksis.

Undervisningsformer
Forelæsninger og øvelseshold
Feedback i undervisningen
Feedback ifm. øvelseshold og mindre opgaver.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger (kan ændres) 10 timer
Øvelser (kan ændres) 25 timer
Eksamen 4 timer
Forberedelse 167 timer
Yderligere oplysninger

 Bemærk: udbydes første gang i Efterår 2018

Foreløbig litteratur

Indikativ (se pensum i lektionsplanen på CBSlearn )  
 
Økonomistyring  

Atkinson, A.A., Kaplan, R. S., Matusumura, E. M. and Young, M. S., Management Accounting, 6th. Edition. Pearson, 2007. 

Elkjær, J. & Hjulsager, K. (2012): Årsrapport og virksomhedsanalyse, 6. udgave, Thompson. 

 

Kompendium:  

Mouritsen, Jan. Det styringsorienterede og det situationsbetingede regnskabsvæsen, to perspektiver på udformning af økonomistyringssystemer, I P. Melander, Nye Perspektiver i økonomistyringen, DJØF’s Forlag, 1989. 17 sider. 

 Skærbæk, Peter. Økonomistyring uden budgetter? Teori & Praksis, (ed.) Bøje Larsen, og Sten Jönsson, 2001, DJØF´s Forlag. 35 sider. 

Skærbæk, Peter. Annual Reports as Interaction Devices: The Hidden Constructions of Mediated Communication. In: Financial Accountability & Management, 21(4), November 2005. 28 sider. 

 Skærbæk, Peter. Implementering af økonomistyring. I T. B. Jørgensen og P. Melander (red.): Livet i offentlige organisationer - Institutionsdrift i spændingsfeltet mellem stat, profession og marked. (Jurist og Økonomforbundets Forlag, 1992. 28 sider. 

Sidst opdateret den 15-12-2017