English   Danish

2017/2018  BA-BEBUO1010U  Statistik

English Title
Statistics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i europæisk business
Kursusansvarlig
 • Jens Olav Dahlgaard - EGB
Primære fagområder
 • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
 • Statistik og kvantitative metoder/Statistics and quantitative methods
Sidst opdateret den 15-12-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Identificere og afgrænse en given statistisk problemstilling, herunder identificere nødvendig og tilstrækkelig information til at kunne gennemføre en relevant statistisk analyse.
 • Demonstrere forståelse for og være i stand til at vurdere om en given sammenhæng mellem to eller flere variabler er kausal.
 • Demonstrere forståelse af sandsynlighedsregningens grundbegreber og anvendelse af disse til identifikation af den usikkerhed, der eksisterer i et givet datamateriale
 • Gennemføre grundlæggende datamanipulation med et givent datamateriale i et statistikprogram.
 • Anvende grafiske og numeriske metoder til at opsummere og gengive de væsentligste tendenser og sammenhænge med et givet datamateriale i et statistikprogram.
 • Begrunde anvendelsen af en given statistisk analysemetode og vurdere brugen af denne i forhold til alternative metoder.
 • Opstille og teste relevante hypoteser med en passende valgt statistisk analysemetode.
 • Drage konklusioner på baggrund af en given statistisk analyse samt vurdere deres validitet og kommunikere disse i et klart, fagligt korrekt og ikke-teknisk sprog.
Prøve/delprøver
Statistik (kvantitativ metode):
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • Lommeregner efter eget valg
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset består af forelæsninger med en undervisergennemgang af en fokuseret del af kursets teoretiske indhold.

 

Derudover afholdes øvelsestimer, hvor der vil blive løst og gennemgået problemer. Udover forståelse og fortolkning af statistiske motoder, vil et element i øvelsestimerne være indføring i brug af statistisk software. Øvelsestimerne kræver aktiv deltagelse, da formålet med disse vil være at de studerende får mulighed for at anvende pensum i praksis.

 

Problemerne vil trække på data fra forskellige kilder herunder databaser med relevans for europæisk handel såsom Eurostats databaser.

 

Indfrielse af kursets læringsmål vil gøre studerende i stand til at evaluere et passende formuleret forskningsspørgsmål i eksempelvis en bacheloropgave ved brug af statistiske metoder.

Undervisningsformer
Forelæsninger og øvelseshold.
Feedback i undervisningen
Underviserfaciliteteret studenterfeedback på øvelseshold.

Feedback på udvalgte løsninger af øvelser.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger (kan ændres) 24 timer
Øvelseshold (kan ændres) 20 timer
Eksamen (kan ændres) 4 timer
Forberedelse og hjemmeøvelser 158 timer
Yderligere oplysninger

Bemærk: udbydes første gang i Efterår 2018

Foreløbig litteratur

TBA

Sidst opdateret den 15-12-2017