English   Danish

2017/2018  BA-BEBUO1012U  European Business Diversity

English Title
European Business Diversity

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i europæisk business
Kursusansvarlig
  • Martin Bæk Carstensen - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • International politisk økonomi/International political economy
  • Politologi/Political Science
  • Økonomi/Economics
Sidst opdateret den 29-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Redegøre for og analysere den institutionelle baggrund for indretningen af de vigtigste økonomier i Europa såvel som udviklingen i politisk-økonomiske institutioner over tid.
  • Sammenligne indretningen af europæiske markeder, og analysere hvilken betydning den institutionelle indretning af økonomierne har for hvordan lokale og internationale virksomheder agerer.
  • Analysere og sammenligne kursets teorier, herunder kritisk reflektere over deres styrker og svagheder i relation til besvarelsen af en konkret problemstilling.
Prøve/delprøver
European Business Diversity:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Samtidig med at der sket betydelige harmoniseringer som resultat af en stærkere og stærkere integration af europæiske markeder, eksisterer der stadig betydelig diversitet mellem de europæiske nationale økonomier. Forskellene angår en række områder, der har direkte betydning for virksomheders mulighed for at agere i Europa, eksempelvis arbejdsmarkedspolitik, innovations- og forskningspolitik, finansiel regulering eller corporate governance-regler. En dyb forståelse af de socio-økonomiske rammevilkår for virksomheder og deres ageren på europæiske markeder, forudsætter dermed konkret viden om indretningen af økonomierne, såvel som de rette teoretiske værktøjer til at forstå og analysere den historiske, politiske og kulturelle baggrund for økonomiernes diversitet.

 

Både hvad angår teoretiske og empiriske perspektiver ligger ’European Business Diversity’ i forlængelse af kurset ’Danmark i et komparativt perspektiv’. De teoretiske perspektiver i ’European Business Diversity’ har oprindelse i komparativ politisk økonomi, og anlægger et makroperspektiv på forståelsen af økonomiernes indretning og diversitet. Til trods for betydelige forskelle i de i kurset anvendte teoretiske perspektiver, deler de et fokus på politiske, kulturelle og økonomiske institutioners betydning for indretningen af et lands økonomi. Empirisk er fokus på den institutionelle baggrund for forskellen mellem de vigtigste økonomier i Europa – eksempelvis Tyskland, Storbritannien, Sverige, Frankrig, Spanien og Italien – såvel som i Østeuropa. Gennemgangen fokuserer på de policyområder med størst betydning for virksomheders ageren.

Undervisningsformer
Undervisningen består af både forelæsninger og holdundervisning.
Feedback i undervisningen
Studerende får feedback på mundtlige oplæg i holdundervisningen.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 36 timer
Forberedelse 170 timer
Eksamen 9 timer
Yderligere oplysninger

Bemærk: udbydes første gang i Efterår 2018

Foreløbig litteratur

Oversigt over pensum foreligger ved kursets start.

Sidst opdateret den 29-06-2017