English   Danish

2017/2018  BA-BEOKO1030U  Videnskabsteori

English Title
Theory of science

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Engelsk og Organisationskommunikation
Kursusansvarlig
  • Søren Brier - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
  • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
Sidst opdateret den 23-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende skal kunne: selv formulere et for deres uddannelse relevant empirisk og teoretisk undersøgbart problem.
  • definere et praktisk eller teoretisk problem, således at det kan undersøges på en pålidelig måde
  • formulere og argumentere for sin forskningsstrategi og metodevalg.
  • benytte relevante fagtermer fra videnskabsteori i sin argumentation
  • Argumentere metodologisk, altså forklare hvorfor netop de valgte metoder er relevante for at få svar på det stillede problem.
  • vurdere hvilken slags viden de valgte metoder vil give og hvad man får ud af at kombinere metoderne
  • tage stilling for og imod konkurrerende paradigmer
Prøve/delprøver
Videnskabsteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af gruppesynopsis til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve, afvikles sygeprøven på baggrund af den allerede indleverede synopsis.

Hvis den studerende ikke har deltaget i udarbejdelsen af synopsis på grund af sygdom, kan den studerende deltage i den mundtlige sygeprøve, hvis vedkommende inden for en nærmere fastsat frist indleverer en individuelt udarbejdet synopsis.

Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af synopsis til den ordinære eksamen, men ikke bestået ved den mundtlige prøve, afvikles omprøven normalt på basis af den indleverede synopsis. Den studerende kan dog vælge inden for en nærmere fastsat frist i stedet at indlevere en ny individuelt udarbejdet synopsis.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Individuel mundtlig prøve på basis af essay i et selvvalgt emne udarbejdet i grupper.

Prøvesprog: Dansk

 

ved den mundtlige eksamen forventes det at den studerende fremlægger hovedpunkterne i gruppesynsopsen og vurderer dens holdbarhed og pålidelighed og kommenterer evt. fejl fundet siden afleveringen på en sådan måde at eksaminatorerne overbevises om, at den studerende har bidraget rimeligt til det skriftlige produkt.. Derefter diskuteres nogle af de punkter nævnt i synsopsen, som den studerende gerne selv vil gøre noget mere ud af. Den studerende kan også vælge at fremlægge konsekvenserne af at anlægge et yderligere paradigmatisk synspunkt  eller metode på problemet og vurdere, hvilken indflydelse, det ville have på det samlede resultat. Det kan forventes at eksaminatorerne vil stille mindst et spørgsmål i pensum, der ikke er behandlet i synopsen.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det overordnede mål med Videnskabsteori er at gøre den studerende til en refleksiv videnskabsbaseret praktiker. Det vil sige, at der arbejdes med analysemetoder således at den studerende skal kunne reflektere kritisk over forskellige teorier og metoders grundlag og relevans i relation til analyse af en konkret problemstilling. Ligeledes skal kurset sætte den studerende i stand til at vælge og begrunde hvorfor han/hun foretrækker en bestemt anskuelse af et problemfelt og de tilhørende teorier og metoder vedrørende organisationsrelevante kommunikationsproblemstillinger.

Undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger, øvelser, vejledning til synopsisskrivning, de studerendes eget gruppearbejde og studenterfremlæggelser med mundtlig feedback.
Feedback i undervisningen
De studerende har mulighed for at stille spørgsmål før, under og efter undervisningen herunder på mail. Der kan stilles spørgsmål til læreren under øvelsesfremlæggelserne, der fremme indbyrdes diskussioner mellem de studerende.Der ydes vejledning til grupperne under problemformuleringen og udformning af gruppesynopsen.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 25 timer
Forberedelse (herunder øvelser) 77 timer
Afleveringsopgaver 50 timer
Eksamen incl. eksamensforberedelse 55 timer
Foreløbig litteratur

Pensum:
 
1. Brier, S. (2017). Tværvidenskabsteori, Samfundslitteratur
2.   Brier & Juul  Petersen (2017): Kompendium EOK videnskabsteori. (KOMP).
 
 

Sidst opdateret den 23-06-2017