English   Danish

2017/2018  BA-BEOKO1037U  Bachelorprojekt

English Title
Bachelor project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Engelsk og Organisationskommunikation
Kursusansvarlig
 • Christine Lenstrup - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
 • Sprog/Language
Sidst opdateret den 07-12-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: For så vidt angår bachelorprojektet skal den studerende kunne
 • identificere og formulere en velafgrænset problemstilling
 • belyse problemstillingen fyldestgørende ved hjælp af indsamlet relevant empirisk materiale og relevant faglig litteratur
 • vælge og anvende relevante teorier, værktøjer og metoder på den pågældende problemstilling og argumentere logisk for den eller de valgte løsninger
 • vælge en i forhold til problemstillingen passende balance mellem refererende fremstilling, selvstændig analyse og fortolkning samt diskussion
 • formidle undersøgelsen og dens resultat(er) i veldokumenteret, logisk og velstruktureret form
 • angive kilder korrekt og konsekvent både i selve rapporten og i litteraturlisten under anvendelse af en anerkendt formalia-model
 • udtrykke sig i et klart og korrekt sprog i overensstemmelse med de konventioner der gælder for akademiske fremstillinger
 • For så vidt angår den mundtlige eksamination skal den studerende kunne:
 • 1) give en kort og dækkende redegørelse for problemstilling og hovedkonklusioner samt perspektivere projektets problemstilling og argumentere for valg af kilder og arbejdsmetode
 • 2) deltage selvstændigt og aktivt i en dialog med eksaminator
 • 3) udtrykke sig på et flydende og varieret sprog med korrekt anvendelse af den relevante fagterminologi
 • 4) demonstrere fyldestgørende kendskab til projektets indhold
Prøve/delprøver
Bachelorprojekt:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 80 sider
Omfang på Bachelorprojekt:
Udarbejdet i en gruppe på 2 studerende: max. 60 sider.
Udarbejdet i en gruppe på 3 studerende: max. 70 sider.
Udarbejdet i en gruppe på 4 studerende: max. 80 sider.

Man kan finde oplysning om hvad der tæller med i opgørelsen af sidetallet på my.cbs.dk under "aflevering og formalia".
Opgavetype Bachelorprojekt
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala

Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, dog vægter det faglige indhold tungest.
Bestemmelser vedrørende resuméet Bachelorprojektet skal skrives på engelsk og skal indeholde et resume af opgaven på max. 2 sider der skrives på dansk.
Resuméet kan påvirke karakteren i opad- eller nedadgående retning.
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
SYGEPRØVE:
Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af den skriftlige projektrapport til den ordinære prøve, men været syg til den mundtlige prøve, afvikles syge-/omprøven på baggrund af det allerede indleverede projekt. Den studerende afleverer det tidligere udarbejdede (gruppe)projekt uændret. Hvis den studerende ikke har deltaget i udarbejdelsen af et projekt ved den ordinære prøve på grund af sygdom, kan den studerende aflevere et bachelorprojekt udarbejdet individuelt eller i en gruppe.

OMPRØVE:
Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige gruppeprojekt til den ordinære eksamen, men ikke er bestået, kan den studerende indlevere et nyt, individuelt udarbejdet projekt inden for en nærmere fastsat frist.
Hvis den studerende vurderer at den mundtlige prøve har været udslaggivende for bedømmelsen, kan den studerende vælge at genindlevere det tidligere indleverede gruppeprojekt til omprøven.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Ved den mundtlige prøve eksamineres de studerende individuelt. Den mundtlige prøve afvikles på engelsk.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

I 6. semester arbejder de studerende med et selvstændigt projekt og udarbejder et bachelorprojekt. De studerende vælger selv inden for hvilke (hvilket) af studiets fagområder de ønsker at skrive projekt. Projektet skal tage udgangspunkt i en problemstilling inden for uddannelsens fagområder og skal inddrage relevant teori og metode fra fagets kurser.

Undervisningsformer
Introducerende forelæsninger om projektskrivning samt vejledning.
Feedback i undervisningen
Der gives feedback i forbindelse med vejledning.
Studenterarbejdstimer
Arbejde med projekt og skrivning 400 timer
Mundtlig prøve samt forberedelse hertil 12 timer
Sidst opdateret den 07-12-2017