English   Danish

2017/2018  BA-BEOKV2001U  Projektorienteret forløb 15 ECTS

English Title
Internship 15 ECTS

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Engelsk og Organisationskommunikation
Kursusansvarlig
  • Bjarne Ørsnes - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Organisation/Organization
  • Sprog/Language
Sidst opdateret den 14-12-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Redegøre for den faglige dialog med virksomheden/organisationen om den valgte problemstilling
  • Redegøre for og perspektivere den valgte problemstilling og dens relevans for arbejdsopgaverne i det projektorienterende forløb og for studiets overordnede målsætning
  • I forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaverne indsamle empirisk materiale som er relevant for behandlingen af den valgte problemstilling og i rapporten vurdere dette materiales egnethed
  • Udvælge og anvende baggrundslitteratur der er relevant for behandlingen af den valgte problemstilling, herunder også begrunde den valgte teoretiske forståelsesramme
  • Præsentere problemstilling, analyse og konklusioner i en form der opfylder den akademiske genres form- og sprogkrav
Forudsætninger for at deltage i kurset
Kun for studerende på BA i Engelsk og organisationskommunikation
Prøve/delprøver
Projektorienteret forløb:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 20 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Sygeprøve: Mundtligt forsvar af den afleverede rapport.
Omprøve: Afvikles ved fornyet mundtligt forsvar af en forbedret rapport.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Projektrappoerten kan skrives på dansk eller engelsk.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Studerende på EOK har mulighed for at lade et projektorienteret forløb i en virksomhed/organisation i Danmark eller i udlandet indgå som en del af uddannelsen.

Forløbet skal have en varighed på mindst 3 måneder med en ugentlig arbejdstid på min. 30 timer, og der skal være tale om et sammenhængende forløb i samme virksomhed eller organisation. Indholdet af et projektorienteret forløb skal være fagligt relevant for EOK-uddannelsen. Arbejdsopgaverne under det projektorienterede forløb kan eksempelvis være inden for kommunikation, interkulturelle forhold, organisationsmæssige forhold eller sproglige arbejdsopgaver (såsom tekstproduktion, oversættelse eller lignende). Når forløbet er afsluttet, skal virksomheden/organisationen med en skriftlig udtalelse dokumentere at forløbet har været gennemført tilfredsstillende.

Derudover udarbejder den studerende en projektrapport som bedømmes i forbindelse med et mundtligt forsvar. I forbindelse med udarbejdelse af rapporten skal den studerende have en vejleder på CBS som yder 4 timers vejledning. Den studerende kan selv finde en vejleder blandt underviserne på CBS, eller studienævnet kan vælge at udpege en underviser til vejleder. Hvis den studerende er i praktik i udlandet skal en evt. vejleder der ikke er tilknyttet CBS, godkendes af studienævnet.

Den studerende skal søge forhåndsmerit for det projektorienterende forløb, hvorefter studienævnet vurderer og behandler hver enkelt ansøgning individuelt.

Undervisningsformer
I forbindelse med et projektorienteret forløb er der ikke egentlig undervisning.
Læringen sker dels gennem udførelse af de i praktikaftalen fastsatte arbejdsopgaver, dels gennem læsning af faglitteratur og udarbejdelse af rapporten samt den dertil hørende vejledning.
Feedback i undervisningen
Feed-back gives gennem vejledning.
Studenterarbejdstimer
Praktik 360 timer
Rapportskrivning og eksamensforberedelse 52 timer
Yderligere oplysninger

Se i øvrigt vejledning på MyCBS

Sidst opdateret den 14-12-2017