English   Danish

2017/2018  BA-BEUBO1016U  Videnskabsteori og metode

English Title
Philosophy and Methods of Science

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i europæisk business
Kursusansvarlig
  • Martin Bæk Carstensen - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
  • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
Sidst opdateret den 29-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Forstå og sammenligne centrale videnskabsteoretiske positioner og begreber i relation til samfundsvidenskaberne, samt diskutere deres anvendelighed til besvarelse af en konkret problemformulering.
  • Reflektere kritisk over forskellige teoriers og metoders videnskabsteoretiske grundlag samt begrunde deres relevans i relation til samfundsvidenskabelige problemstillinger.
  • Anvende centrale videnskabsteoretiske positioner og begreber til at analysere metodiske udfordringer i samfundsvidenskaben.
  • Udvikle og præsentere præcise, sammenhængende og teoretisk velfunderede videnskabsteoretiske og metodologiske argumenter i relation til samfundsvidenskabelige problemstillinger.
Prøve/delprøver
Videnskabsteori og metode:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 3-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Omfang: Synopsen må maksimalt fylde 5 sider uanset antal studerende i gruppen. Dette gælder ligeledes ved individuelle synopser.
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer og Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af synopsis til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve afvikles sygeprøven på baggrund af en genindlevering af den oprindelige synopsis.

Hvis den studerende ikke har deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige essay på grund af sygdom kan den studerende deltage i den mundtlige sygeprøve, hvis vedkommende inden for en nærmere fastsat frist indleverer et individuelt udarbejdet essay.

Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige essayt til den ordinære eksamen, men ikke har bestået ved den mundtlige prøve afvikles omprøven normalt på baggrund af en genindlevering af det oprindelige essay. Den studerende kan dog vælge inden for en nærmere fastsat frist i stedet at indlevere et nyt individuelt udarbejdet essay.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Gruppestørrelsen er på 3-5 studerende. Prøven er en individuel mundtlig prøve på baggrund af en selvdefineret synopsis skrevet i grupper.

 

Den studerende fremlægger kort hovedpunkterne i synopsen og evt. kritik  af det skriftlige produkt vedkommende ønsker at fremfører. Den studerende vælger selv med udgangspunkt i synopsen at forfølge nogle problemer eller teoretiske vinkler. Eksaminator stiller spørgsmål til fremstillingen og i det pensum, der ikke er dækket af synopsen og den mundtlige fremlæggelse.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kursets overordnede formål er at give den studerende indsigt i de vigtigste videnskabsteoretiske debatter og positioner i samfundsvidenskaben, at forstå disse positioners relevans i lyset af centrale kvantitative og kvalitative samfundsvidenskabelige metoder, samt at anvende de præsenterede videnskabsteoretiske positioner til analyse af samfundsvidenskabelige problemstillinger.

 

Kurset er opdelt i to dele

 

  1. Videnskabsteori: Her præsenteres først en begrebsmæssig grundramme for forståelsen og sammenligningen af videnskabsteoretiske positioner (eksempelvis ontologi, epistemologi, generaliserbarhed, videnskabelig værdifrihed, etc.), og dernæst præsenteres og sammenlignes de vigtigste videnskabsteoretiske positioner indenfor samfundsvidenskaben (eksempelvis positivisme, hermeneutik, kritisk realisme, konstruktivisme).
  2. Metode: For at forstå de praktiske implikationer af de videnskabsteoretiske grundpositioner for vidensindsamling og -bearbejdning, gennemgår anden del af kurset de vigtigste typer af samfundsvidenskabelig metode, herunder kvalitativ og kvantitativ metode samt metodetriangulering. 
Undervisningsformer
Kurset kombinerer forelæsninger og holdundervisning. Hvor forelæsningerne sigter mod at præsentere og diskutere de vigtigste pointer fra pensum, er formålet med holdundervisningen at give de studerende mulighed for gennem diskussioner og evt. gruppearbejde og studenterpræsentationer aktivt at arbejde med de fagets problemstillinger. Målet er ligeledes at sætte de videnskabsteoretiske diskussioner i et anvendelsesorienteret perspektiv, for at forstå hvilken rolle videnskabsteori spiller i forskning og vidensarbejde mere generelt.
Feedback i undervisningen
Studerende modtager feedback på mundtlige oplæg og skriftlige bidrag til holdtimer og eksamensforberedende workshop.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 36 timer
Forberedelse 108 timer
Eksamen 66 timer
Foreløbig litteratur

Liv Egholm (2014) Videnskabsteori – perspektiver på organisationer og samfund, København: Hans Reitzels Forlag

 

Catharina Juul Kristensen og M. Azhar Hussain (red.) (2016) Metoder i samfundsvidenskaberne, København: Samfundslitteratur

 

Sidst opdateret den 29-06-2017