English   Danish

2017/2018  BA-BEUBO1604U  Kommunikation på tværs

English Title
Cross-Boundary Communication

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i europæisk business
Kursusansvarlig
 • Fagansvarlig
  Lill Ingstad - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
 • Kommunikation/Communication
 • Sprog/Language
Sidst opdateret den 29-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende skal kunne:
 • Udvælge og formidle information i en bestemt kontekst
 • Producere velstrukturerede og klare tekster
 • Anvende relevant fagterminologi og overholde de relevante genrekonventioner
 • Tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion
 • Udtrykke sig skriftligt på fremmedsproget uden kommunikationsforstyrrende og grammatiske fejl
 • Udtrykke sig varieret og idiomatisk på fremmedsproget
 • Demonstrere evne til at anvende ordbøger og andre hjælpemidler på en hensigtsmæssig måde
 • Finde og uddrage information om et eller flere definerede emner på dansk eller engelsk
 • Udforme fyldestgørende svar på spørgsmål i pensum
Prøve/delprøver
Kommunikation på tværs:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 3 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen foregår primært på engelsk. Udprøvningen kan foregå som en kombination af engelsk og dansk.

Kursets fokus er, at den studerende skal opbygge færdigheder i selvstændig skriftlig formidling af information om danske økonomiske og samfundsmæssige forhold. Formidlingens målgruppe kan være diverse udenlandske interessenter, erhvervsvirksomheder og organisationer, og dermed er det sproglige fokus på engelsk som et professionelt formidlingssprog.
 
Ud over en gennemgang af relevante økonomiske sammenhænge på et overordnet niveau for at give de studerende den nødvendige kontekstuelle baggrundsviden og forståelse, arbejdes der i kurset med relevante genrer, webtekster, fagterminologi, sproglig korrekthed, tekststrukturer samt formidling af indhold på tværs af sprog, kulturer og målgrupper.

 

Der lægges i kurset også vægt på, at den studerende selvstændigt producerer tekster og derigennem skærper den sproglige og stilistiske bevidsthed.
 

Undervisningsformer
Arbejdsformerne kan omfatte forelæsninger, mini-workshops, holdundervisning, mundtlige og skriftlige øvelser, individuelt og gruppevis mv.
Feedback i undervisningen
Individuel skriftlig feedback på øvelsesopgaver, kombineret med peer feedback og generel feedback fra underviseren.
Studenterarbejdstimer
Undervisningsrelaterede aktiviteter 156 timer
Eksamen (inkl. eksamensforberedelse) 50 timer
Foreløbig litteratur
 • Bovée, Courtland L. & John V, Thill (2016). Business Communication Today, 13th ed., Pearson
 • Canavor, Natalie (2012). Business Writing in the Digital Age. Sage Publications Inc.
 • Redish, Janice (2007). Letting Go of the Words, Writing Web Content that Works. Elsevier Inc.
 • Swan, Michael (2009). Practical English Usage, 3rd ed. Oxford

 

Sidst opdateret den 29-06-2017