English   Danish

2017/2018  BA-BFILO1300U  Mikroøkonomi

English Title
Micro Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
  • Leslie Christensen - Økonomisk Institut (ECON)
Undervisning varetages af Peter Wieth-Klitgaard
Primære fagområder
  • Økonomi/Economics
Sidst opdateret den 15-12-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • anvende de økonomiske teorier og modeller til konkret opgaveregning/problemløsning
  • vælge korrekt metode
  • forklare resultater inden for modellernes rammer
Forudsætninger for at deltage i kurset
At de studerende kan læse engelsk faglitteratur samt deltage i faglige aktiviteter på engelsk. Herudover er det en fordel at have grundlæggende kendskab til matematik svarende til B og A niveau
Prøve/delprøver
Mikroøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
  • Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere: HP10bll+ or Texas BA II Plus
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Samme prøveform som ved ordinær prøve. Hvis mundtlig prøve vil det være en prøve på 20 minutter med bi-eksaminator.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget introducerer de studerende til de grundlæggende mikroøkonomiske teorier og modeller og har et tredelt formål: at stimulere interessen for mikroøkonomi som fagdisciplin, samtidig med at de studerende gerne skal kunne både forstå, relatere og reflektere over stoffet samt anvende de gennemgåede modeller og teorier til konkret opgaveregning/problemløsning. Den skriftlige eksamen og de hermed konsistente læringsmål, jf. neden for, tager primært sigte på opgaveregning/problemløsning.

Faget omfatter: økonomisk/rationel tænkemåde, udbud og efterspørgsel, forbrugsvalg, individuel efterspørgsel og markedsefterspørgsel, produktion, omkostninger og markedsformerne fuldkommen konkurrence, monopol og oligopol.

Undervisningsformer
Forelæsninger og Holdundervisning samt Studiecafe.
Hertil anvendelse af MyEconlab

I starten af semesteret tilbydes et Brush Up i matematik
Feedback i undervisningen
De studerende modtager løbende feedback via MyEconLab
Feedback modtages også i forbindelse med prøveeksamen
Studenterarbejdstimer
undervisning 60 timer
MyEconlab & Mylabsplus 63 timer
Forberedelse og Studiecafe 63 timer
Forberedelse til og deltagelse i eksamen 20 timer
Foreløbig litteratur

Perloff, Microeconomics, Global Edition 7/E Pearson International

Sidst opdateret den 15-12-2017