English   Danish

2017/2018  BA-BFILO1314U  Virksomheden i samfundet

English Title
The Business in Society

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
  • Kurt Jacobsen - MPP
Primære fagområder
  • Innovation/Innovation
  • Sociologi/Sociology
  • Strategi/Strategy
Sidst opdateret den 29-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Efter at have fulgt kurset forventes den studerende at kunne
  • Fremlægge og analysere de gennemgåede virksomhedscases
  • Redegøre for og diskutere teorier og begreber fra det gennemgående tekster og cases
  • Analysere de gennemgåede cases med anvendelse af de gennemgåede teorier og begreber
Prøve/delprøver
Virksomheden i samfundet:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kursets formål er dels at give den studerende forståelse for den private virksomheds rolle som dynamisk agent for den økonomiske såvel som den bredere samfundsmæssige udvikling, dels at give indsigt i, hvorledes de enkelte landes institutionelle rammer, kultur og historie influerer på virksomhedernes udvikling og bidrager til at skabe forskellige varianter af kapitalismen. Det underliggende rationale for kurset er, at den private virksomheds udvikling er en drevet af markedsorien­teret, økonomisk logik, mens det omgivende samfund gennem bl.a. lovgivning, normer og vær­dier sætter juridiske, etisk-moralske og andre rammer for virksomhedens udvikling.
 
Kurset er baseret på analyser af en række konkrete virksomhedscases fra en række forskellige lande samt tekster om disse landes nationale variant af kapitalismen. Analyserne sker ved hjælp af en række teorier fra fremtrædende internationale økonomer om bl.a. entrepreneurship, ny-institutionel teori, virksomhedes sociale ansvar (CSR) samt virksomheders udviklingsdynamik og organisering.

Undervisningsformer
Undervisningen er en blanding af dialogbaserede forelæsninger, gruppearbejde og diskussion om de konkrete virksomhedscases og økonomiske teorier, ligesom de konkrete virksomhedscases analyseres med anvendelse af de gennemgåede økonomiske teorier.
Feedback i undervisningen
Der er løbende feedback i og med, at undervisningen - især gennemgangen af casene - er dialog- og diskussionsbaseret.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i forelæsninger 36 timer
Forberedelse 148 timer
Eksamensforberedelse 41 timer
Foreløbig litteratur

Thomas McCraw (ed.), Creating Modern Capitalism. How Entrepreneurs, Companies, and Countries Triumphed in Three Industrial Revolutions, Harvard University Press, Cambridge, MA 1997.

Steen Vallentin, Afkastet og anstændigheden - social ansvarlighed i kritisk belysning, Samfundslitteratur, 2011.

Kompendium med virksomhedscases samt tekster om økonomiske teorier og CSR.

              

Sidst opdateret den 29-06-2017