English   Danish

2017/2018  BA-BFILO1340U  Organisationsfilosofi

English Title
Organizational Philosophy

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
 • Bent Meier Sørensen - MPP
 • Irina Papazu - MPP
 • Ole Bjerg - MPP
Primære fagområder
 • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
 • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 15-12-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • redegøre for centrale begreber og begrebssammenhænge inden for hvert af de teoretiske perspektiver, som der arbejdes med på faget
 • formulere en relevant problemstilling med udgangspunkt i fagets teoretiske perspektiver og en empirisk case
 • have en god forståelse for og frit kunne diskutere sammenhænge mellem fagets teoretiske perspektiver
 • sammentænke teori og empiri på en sådan måde, at den teoretiske forståelse bidrager til at udvide konventionelle forståelser af det empiriske fænomen, som studeres
 • reflektere kritisk og indsigtsfuldt over begrænsningerne ved den tilgang, som er valgt
Prøve/delprøver
Organisationsfilosofi:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 4-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 25 sider
1 studerende: 5 sider
2 studerende: 10 sider
3 studerende: 15 sider
4 studerende: 20 sider
5 studerende: 25 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis man ikke består den ordinære eksamen, kan man gå til individuel omeksamen med udgangspunkt i det ved ordinær eksamen foreliggende projekt samt et tillæg til projektet udarbejdet efter bedømmernes anvisninger.
Hvis man pga. sygdom ikke kan deltage i ordinær eksamen, går man til individuel mundtlig sygeeksamen med udgangspunkt i det ved ordinær eksamen foreliggende projekt.
Hvis der pga. sygdom ikke er afleveret et projekt ved den ordinære eksamen, afleveres et projekt til sygeprøven.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Organiseringsfilosofi er en introduktion til sociologiske og filosofiske analyser af organisationer. Faget præsenterer en række centrale filosofiske/sociologiske teoretikere. Fagets formål er imidlertid ikke blot forståelsen af disse teoretikere i sig selv men derimod teoriernes anvendelighed i analyser af forskellige fænomener i organisationer. Organisering og samfund rækker udover gængse organisationsteorier ved at præsentere nogle analytiske perspektiver, som ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med organisationers umiddelbare selvforståelse. Faget tager således fat i filosofiske grundbegreber som bl.a. ideologi, magt, identitet, arbejde, beslutning og rationalitet for at se på, hvordan disse udfolder sig i organisationers praksis. Det overordnede mål med faget er at bibringe jer en refleksiv og mangefacetteret forståelse af organisationers virke i en samfundsmæssig kontekst. Faget vil også give jer teoretiske begreber og analytiske værktøjer, som vil være anvendelige i forbindelse med det afsluttende projekt på 6. semester. Værktøjer, forståelsesrammer og strategier, som kan virke integrerende i spændingsfeltet mellem filosofi og økonomi.
 
 

Undervisningsformer
Faget er bygget op omkring seks undervisningsblokke, hvori seks forskellige teoretiske perspektiver præsenteres. En række af disse perspektiver kunne være:
1) Slavoj Žižeks ideologianalyse
2) Bruno Latours netværksanalyse
3) Giorgio Agambens suverænitetsanalyse
4) Heideggers fundamentalontologi
Hver blok rummer en række forskellige undervisningselementer. Der vil være et element af forelæsning, hvor teoriernes grundbegreber og hovedargumenter præsenteres. Der vil også være et element af caseundervisning, hvor en mindre case løses i plenum. Og endelig vil der indgå et element af gruppearbejde, hvor de studerende diskuterer stillede spørgsmål.
Der vil desuden være forskellige workshops, bl.a. med en gæst fra ’virkeligheden’. Denne workshop tjener som en form for empirisk indslag, der indrammer kursets gennemgående problematik, bæredygtighed.
Feedback i undervisningen
Feedback gives i forbindelse med spørgsmål og svar i klassediskussioner samt i forbindelse med gruppearbejde og evt. i office hours.
Studenterarbejdstimer
Forelæsningstimer 55 timer
workshops 15 timer
Læsning af pensum 240 timer
Eksamen 102 timer
Foreløbig litteratur

Agamben, G. 1998. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Palo Alto: Stanford University Press.

 

Agamben, G. 2007. Profanations. New York: Zone Books.

 

Bjerg, Ole. 2012. “Galningen på podiet”. I Samfundsteori & Samtidsdiagnose, redigeret af Michael Hviid Jacobsen og Anders Petersen. København: Forlaget UP.

 

Bjerg, Ole. 2016. Parallax of Growth - The Philosophy of Ecology and Economy. Cambridge: Polity Press.

 

Callon, Michel. 1986. ’Some Elements of a Sociology of Translation: Domestication of the Scallops and the Fishermen of St. Brieuc Bay’. In John Law (red.): Power, Action and Belief: A New Sociology of Knowledge? London, Rotledge, 1986: s. 196-223.

 

Davis, Ian, David Keeling, Paul Schreier, og Ashley Williams. 2007. “The McKinsey Approach to Problem Solving”. 66. McKinsey Staff Paper.

 

Eisenstein, Charles. 2011. Sacred Economics: Money, Gift, & Society in the Age of Transition. Berkeley: Evolver Editions.

 

Heidegger, Martin. 1996. Kunstværkets oprindelse. København: Gyldendal.

 

Heil, Dominik. 2011. Ontological Fundamentals for Ethical Management: Heidegger and the Corporate World. Dordrecht: Springer.

 

Huysmans, J. 2008. ‘The Jargon of Exception—On Schmitt, Agamben and the Absence of Political Society, International Political Sociology (2008) 2, 165–183.

 

Latour, Bruno. 2005. ’Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Netork-Theory’. Oxford University Press.

 

Latour, Bruno & Michel Callon. 1981. ‘Unscrewing the Big Leviathan; or How Actors Macro structure Reality, and How Sociologists Help Them Do So’, in K. Knorr & A. Cicourel (eds.): ‘Advances in Social Theory and Methodology’, London: Routledge: 277‐303.

 

Latour, Bruno. 2011. ‘Waiting for Gaia’, lecture at the French Institute, London, November 2011.

 

Madsbjerg, Christian, og Mikkel Rasmussen. 2014. The moment of clarity: using the human sciences to solve your toughest business problems. Harvard Business Review Press.

 

Papazu, Irina og Mette Nelund. Under udgivelse. ‘Scaling as an organizational activity: Ethnographic explorations of two Danish sustainability organizations’, British Journal of Management Studies (2018). 

 

Ranciere, J. 1998. Disagreement. Minneapolis: University of Minnesota Press.

 

Rancière, J. 2001. ‘Ten theses on politics’. Theory and Event 5.3.

 

Swyngedouw, E. 2010. ‘Apocalypse Forever? Post-political Populism and the Spectre of Climate Change’, Theory, Culture & Society 27(2-3): 213-232.

 

Swyngedouw, E. 2009. ‘The Antinomies of the Postpolitical City: In Search of a Democratic Politics of Environmental Production’. International Journal of Urban and Regional Research. 33(3), 601-620.

 

Tsinovoi, A. Forthcoming. ‘The Sacred, The Secular, and The Profane: Introducing

Agamben's  'Profane Philosophy' to Security Studies and the case of Israel's Natural Gas Discoveries’, Journal of International Relations and Development.

 

Žižek, Slavoj. 1989. The Sublime Object of Ideology. London: Verso.

 

Sidst opdateret den 15-12-2017