English   Danish

2017/2018  BA-BFILO1396U  Strategi

English Title
Strategy

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
  • Stig Hartmann - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
  • Strategi/Strategy
Sidst opdateret den 27-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Efter at have fulgt faget forventes den studerende at være i stand til at kunne:
  • forstå og redegøre for de grundlæggende økonomiske teorier og perspektiver, som strategifagets modeller og begreber trækker på.
  • forstå og forklare strategifagets grundlæggende begreber, modeller og processer
  • identificere og løse en konkret strategisk problemstil for en virksomhed/branche gennem anvendelse af fagets strategimodeller og begreber samt økonomiske teorier og organisatoriske perspektiver
  • diskutere strategiske modeller, begreber og processers muligheder og begrænsninger ud fra forskellige økonomiske teorier og organisatoriske perspektiver
Prøve/delprøver
Strategi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget præsenterer de studerende for de væsentligste økonomiske og organisatoriske teoretiske retninger i strategiforskningen. Det omfatter emner som strategi og konkurrence; strategi, ressourcer og viden; strategi som praksis; strategi og innovation; samt økonomiske, politiske og organisatoriske aspekter af strategi. Hver forelæsning vil dække et væsentligt strategisk emne med udgangspunkt i et kapitel fra fagets grundbog. Som supplement til dette kapitel skal de studerende læse en uddybende tekst om en relateret økonomisk eller organisatorisk teori. Ideen er at få præsenteret og diskuteret strategi som et teoretisk begreb og som et handlingsredskab -og at kunne se ligheder såvel som forskelle på en teoretisk og en praktisk tilgang til strategi. Vi kommer til at gå i dybden med de ontologiske antagelser i de mange forskellige tilgange til strategi. Vi kommer også til at diskutere hvorfor strategi på samme tid er et meget centralt og håndgribeligt værktøj for virksomheder og organisationer, en måde at tænke over samme virksomheder og organisationer og endeligt et begreb vi aldrig helt synes at få fat på. Et centralt element i undervisning er, at vi som udgangspunkt ser og anvender strategifaget og dets modeller på dets egne præmisser. Vi står ikke på sidelinjen og iagttager det som fænomen, men søger aktivt at forstå, hvad strategi producerer -for virksomheder for offentlige organisationer, for teoretikerne som udvikler og genopfinder feltet og for os som aftagere og brugere af strategi.

Undervisningsformer
I faget inddrages cases, som understøtter en anvendelsesorienteret tilgang til strategi. Der er en stærk kobling fra teorien til praksis, som giver en vekselvirkning mellem refleksion og handling – gennem faget i både form og indhold. Faget er intensivt og kræver engagement og villighed til at inddrage egen praksis fra de studerende.
Feedback i undervisningen
Der gives mundtlig feedback på præsentationer og indlæg udført af de studerende i undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 36 timer
Eksamen 48 timer
Forberedelse 123 timer
Foreløbig litteratur

Foreløbig litteratur:

Johnson, Whittington, Scholes, Angwin, Regnér: "Exploring Strategy - Tenth Edition", Pearson Education 2014 (ISBN 978 1 292 00255 2). (ca. 530 sider)

 

Knudsen, Christian: "Økonomisk metodologi Bind 2 - Virksomhedsteori & Industriøkonomi", Doktordisputats, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2. udgave 1997. (ca. 400 sider)

 

Stig Hartmann: ”Strategi og økonomisk værdiskabelse – en teoretisk oversigt for praktikere”, artikel i tidsskriftet: Økonomistyring & informatik 23. årgang 2007/2008, udgivet af Jurist – og Økonomforbundets Forlag. (30 sider) Artikel ligger på fagets hjemmeside.

Sidst opdateret den 27-06-2017