English   Danish

2017/2018  BA-BHAAO1589U  Makroøkonomi

English Title
Macroeconomics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Svend Erik Hougaard Jensen - Økonomisk Institut (ECON)
Sekretær: Rangin Mohamad Abdullah, rma.eco@cbs.dk
Primære fagområder
 • Økonomi/Economics
Sidst opdateret den 22-08-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Efter at have fulgt dette kursus skal den studerende være i stand til at
 • Udvise forståelse for og anvende makroøkonomisk metode og analyseteknik
 • Give et overblik over "mainstream" teorier inden for den makroøkonomiske disciplin
 • Vurdere hvorvidt en angivet løsning til en makroøkonomisk problemstilling er plausibel
 • Beskrive og rationalisere de væsentligste forudsætninger for makroøkonomiske modeller
 • Udvise modelforståelse og modelanvendelse med det formål at kunne opstille og anvende en relevant makroøkonomisk model til at analysere en given makroøkonomisk problemstilling.
Prøve/delprøver
Makroøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere: HP10bll+ or Texas BA II Plus
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Hvis mundtlig prøve ved syge/omprøve, så vil denne være 20 minutter med bi-eksaminator.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at give de studerende (i) forståelse af økonomiens bevægelser over konjunkturcyklen, (ii) forståelse af økonomisk stabiliseringspolitik (monetær og fiskal), og (iii) en introduktion til økonomisk vækst. Dette søges opnået ved at give en alsidig og grundig præsentation af den basale makroøkonomiske teori.

Undervisningen omhandler desuden tendenser i den internationale økonomiske udvikling og aspekter af dansk økonomisk politik med særlig hensyntagen til de stærke bindinger, der i dag naturligt følger af den danske økonomis tætte integration i den europæiske økonomi. Herudover suppleres undervisningen med empirisk belysning af de teoretiske modellers evne til at forklare forløbet af de centrale makrostørrelser: nationalprodukt, renteniveau, arbejdsløshed, løn og priser, inflation, betalingsbalance, valutakurser m.v.

Følgende temaer adresseres i kurset.

 • Efterspørgsel efter vare- og tjenester
 • Pengeefterspørgsel
 • Arbejdsmarkedet
 • Inflation og arbejdsløshed
 • Finans- og pengepolitik
 • Den åbne økonomi
 • Økonomisk vækst
Undervisningsformer
Der anvendes storholdsforelæsninger samt øvelsestimer
Feedback i undervisningen
Der vil være mulighed for at få feedback i løbet af de såkaldte "Office hours".
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger og øvelsestimer (inkl. forberedelse) 166 timer
Eksamen (inkl. forberedelse) 40 timer
Foreløbig litteratur
 • Andersen, T.M., J. Bentzen, S. Hougaard Jensen, V. Smith og N. Westergaard-Nielsen (2017), The Danish Economy in a Global Context,  DJØF Forlag
 • Blanchard, O. (2017), Macroeconomics, Pearson.
Sidst opdateret den 22-08-2017