English   Danish

2017/2018  BA-BHAAO1593U  Statistik

English Title
Statistics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed To semestre
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Mads Stenbo Nielsen - Institut for Finansiering (FI)
Sekretær Marianne Andersen, HA-Stat1.fi@cbs.dk
Primære fagområder
 • Statistik og kvantitative metoder/Statistics and quantitative methods
Sidst opdateret den 23-08-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • identificere og afgrænse en given statistisk problemstilling, herunder klart identificere nødvendig og tilstrækkelig information til at kunne gennemføre en given statistisk analyse.
 • klart og præcist anvende grafiske og numeriske metoder til at opsummere og gengive de væsentligste tendenser og sammenhænge i et givet datamateriale.
 • udførligt motivere valg af en relevant statistisk analysemetode til brug for analyse af et givet datamateriale.
 • demonstrere korrekt brug af sandsynlighedsregningens grundbegreber og anvendelse af disse til identifikation af den usikkerhed, der eksisterer i et givet datamateriale.
 • detaljeret redegøre for nødvendige og tilstrækkelige forudsætninger ved brug af en given statistisk analysemetode, kontrollere i hvilket omfang disse er opfyldt samt vurdere betydningen af eventuelt ikke opfyldte forudsætninger.
 • kort og præcist redegøre for de bagvedliggende beregninger i en given statistisk analysemetode, herunder redegøre for de teoretiske og modelmæssige forudsætninger.
 • foretage detaljerede konsekvensberegninger på baggrund af en estimeret statistisk model og præcist vurdere validitet og usikkerhed på disse beregninger.
 • drage konkrete og præcise konklusioner på baggrund af en given statistisk analyse og kommunikere disse i et klart, fagligt korrekt og ikke-teknisk sprog.
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af fire delprøver:
Statistik hjemmeopgave 1:
Delprøvens vægt10%
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
Omfang af skriftligt produktMax. 10 sider
Besvarelsen må maksimalt omfatte 10 normalsider. Heri er inkluderet tabeller, figurer og software-output. Eventuelt bilagsmateriale tæller ikke med i de 10 sider, men indgår ej heller i bedømmelsen af besvarelsen.
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed2 uger til udarbejdelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeEfterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Aflevering foregår elektronisk ved at uploade besvarelsen i PDF-format til Digital Eksamen. Aflevering af besvarelsen kan kun foretages elektronisk, og der kan ikke afleveres i andre filformater end PDF.

Statistik hjemmeopgave 2:
Delprøvens vægt10%
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
Omfang af skriftligt produktMax. 10 sider
Besvarelsen må maksimalt omfatte 10 normalsider. Heri er inkluderet tabeller, figurer og software-output. Eventuelt bilagsmateriale tæller ikke med i de 10 sider, men indgår ej heller i bedømmelsen af besvarelsen.
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed2 uger til udarbejdelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeEfterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Aflevering foregår elektronisk ved at uploade besvarelsen i PDF-format til Digital Eksamen. Aflevering af besvarelsen kan kun foretages elektronisk, og der kan ikke afleveres i andre filformater end PDF.

Statistik midtvejsprøve:
Delprøvens vægt40%
PrøveformSkriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed4 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeVinter
HjælpemidlerAlle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Statistik afsluttende prøve:
Delprøvens vægt40%
PrøveformSkriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed4 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeSommer
HjælpemidlerAlle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset giver den studerende en introduktion til analytiske metoder indenfor deskriptiv dataanalyse, grundlæggende statistiske modeller, lineær og logistisk regressionsanalyse samt tidsrækkeanalyse og forecasting. Undervejs eksemplificeres teorien med aktuelle data fra diverse erhvervs- og samfundsøkonomiske problemstillinger.

Det analytiske og metodemæssige indhold i faget er:


1. Semester:

 • Deskriptiv statistik
 • Grundlæggende sandsynlighedsregning
 • Diskrete og kontinuerte sandsynlighedsfordelinger
 • Konfidensintervaller og hypotesetest
 • Simpel og multipel regressionsanalyse
 • Kontingenstabeller, en- og tosidet variansanalyse

2. Semester:

 • Bi- og multinomial logistisk regression
 • Tidsrækkens grundkomponenter
 • Eksponentielle udjævningsmetoder
 • Box-Jenkins ARIMA modeller
 • Forecasting med ARIMA fejlled
 • Dynamisk regression
Undervisningsformer
Undervisningen foregår ved storholdsforelæsninger kombineret med øvelsestimer på mindre hold. På 2. semester afholdes desuden to case-dage.
Feedback i undervisningen
De studerende har en række forskellige muligheder for at modtage feedback:
- som en integreret del af de ugentlige øvelsestimer
- via de fælles feedback- og opgavegennemgangssessioner i forbindelse med Hjemmeprøve 1 og Hjemmeprøve 2 (1. semester)
- som en integreret del af de to case-dage (2. semester)

Ved yderligere behov for feedback henvises til office hours eller individuel aftale med kursets fagansvarlige.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger og øvelsestimer (inkl. forberedelse) 332 timer
Eksamen (inkl. forberedelse) 80 timer
Foreløbig litteratur

1. semester:

 • Newbold P., Carlson W.L., Thorne B.M. (2013): ”Statistics for Business and Economics”, 8. udgave, Pearson.
 • Forelæsningsslides (udleveres løbende via CBS Learn)


2 .semester:

 • Noter om logistisk regression (udleveres løbende via CBS Learn)
 • Bowerman B.L., O'Connell R., Koehler A. (2005): "Forecasting, Time Series, and Regression", 4 udgave, Cengage
 • Forelæsningsslides (udleveres løbende via CBS Learn)


Software: JMP

Sidst opdateret den 23-08-2017