English   Danish

2017/2018  BA-BHAAO1598U  Økonomistyring

English Title
Management Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Michael Andersen - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Fagsekretær: Sadaf Hussain (shu.acc@cbs.dk)
Primære fagområder
 • Driftsøkonomi/Managerial economics
 • Ledelse/Management
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Sidst opdateret den 23-08-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Foretage løbende bogføring og regnskabsafslutning vha. det dobbelte bogholderis princip.
 • Forklare formål med og indholdet i resultatopgørelse, likviditetsbeskrivelse og balance
 • Forklare de begreber der anvendes, når metoder og modeller i økonomistyringen vurderes
 • Anvende lønsomhedsmodellen til at undersøge en virksomheds økonomiske struktur, forklare resultatet med egne ord samt foreslå supplerende analyser
 • Forklare hvorledes budgettering kan anvendes som led i økonomistyringen og gennemføre en sådan anvendelse på simple cases
 • Anvende og diskutere metoder til registrering og styring af virksomhedens aktivitet
 • Anvende og diskutere metoder til registrering og styring af virksomhedens kapacitet
 • Anvende finansielle og ikke finansielle præstationsmål i vurdering af virksomhedens situation
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af to delprøver:
Økonomistyring 3 timer skriftlig:
Delprøvens vægt30%
PrøveformSkriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed3 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeVinter og Vinter
HjælpemidlerMed visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere: HP10bll+ or Texas BA II Plus
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Hvis syge-/omprøven afholdes som en mundtligt prøve, vil denne være 20 minutter. Den studerende eksamineres i pensum fra 'Introduktion til virksomhedens bogføring og regnskab'.
Økonomistyring 4 timers skriftlig:
Delprøvens vægt70%
PrøveformSkriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed4 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)Eksaminator og ekstern censor
EksamensperiodeVinter og Vinter
HjælpemidlerMed visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere: HP10bll+ or Texas BA II Plus
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål

I den moderne virksomhed spiller økonomistyring en helt central rolle i dens bestræbelser på at arbejde effektivt og skabe værdi. Fra nyhedsmedierne informeres vi til stadighed om virksomheder i økonomisk vækst, frasalg af forretningsområder, betalingsstandsninger, opkøb, fusioner, investeringer i nye produktionsanlæg, IT-implementering, centralisering af driften og meget mere. Alt sammen resultater af virksomhedsstyring og herunder ikke mindst den økonomiske styring.

Faget Økonomistyring beskæftiger sig med mange af de grundlæggende teorier og metoder til styring af virksomhedens økonomi. Faget er bygget op over to moduler, som igen er inddelt i en række temaer, der berører forskellige sider af virksomhedens økonomiske styring. De to moduler er henholdsvis modul 1; Regnskabslære, og modul 2; Økonomistyring.

Modul 1 behandler på 5-6 uger de grundlæggende og principielle regler og metoder i det dobbelte bogholderi, og giver herigennem en grundig tilgang til forståelse af sammenhængen mellem virksomhedens resultatopgørelse, balance og likviditet. Baseret på denne forståelse arbejdes der i modul 2 med modeller og metoder til økonomisk styring op opfølgning på virksomhedens omsætning og omkostninger. Dette til brug for bl.a. lønsomhedsanalyser på produkter og kunder samt til omkostnings- og effektivitetskontrol af afdelinger, processer og personer i virksomheden. Samtidig danner dette grundlaget for at understøtte forskellige strategiske, taktiske og operative beslutninger i virksomheden. Kurset lægger i denne sammenhæng særlig vægt på en grundig behandling af metoder til styring og budgettering af aktivitet og kapacitet.

Indhold

Faget indeholder bl.a. følgende temaer:

 • Grundlæggende regnskabslære
 • Virksomhedens økonomiske struktur som grundlag for udarbejdelse af lønsomheds- og inspirationsanalyser
 • Styring og budgettering af virksomhedens aktivitet
 • Økonomisk styring af virksomhedens kapacitet og kapacitetsomkostninger
 • Tilrettelæggelse af virksomhedens budgettering
 • Virksomhedens budgetkontrol
Undervisningsformer
Der anvendes primært dialog baseret holdundervisning, hvor holdet dels diskuterer udvalgte dele af teorien dels diskuterer løsningen af opgaver og cases. Desuden anvendes enkelte forelæsninger.
Feedback i undervisningen
Der gives mundtligt feedback på alle kursets opgaver. Der suppleres endvidere med udlevering af vejledende talløsninger på beregningsopgaver.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 50 timer
Forberedelse 120 timer
Eksamen 36 timer
Foreløbig litteratur
 • Michael Andersen, Carsten Rohde Introduktion til virksomhedens bogføring og regnskab. Samfundslitteratur, seneste udgave
 • Michael Andersen, Carsten Rohde: Opgavesamling til ”Introduktion til virksomhedens bogføring og regnskab” Samfundslitteratur, seneste udgave
 • Michael Andersen, Carsten Rohde og Zakken Worre: Løsninger og løsningsbilag til opgavesamling til ”Introduktion til virksomhedens bogføring og regnskab” Samfundslitteratur, seneste udgave
 • Michael Andersen, Carsten Rohde: Virksomhedens økonomistyring, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, seneste udgave,
 • Michael Andersen, Jytte Larsen og Carsten Rohde: Øvelser til ”Virksomhedens Økonomistyring”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, seneste udgave.
   
Sidst opdateret den 23-08-2017