English   Danish

2017/2018  BA-BHAAO1601U  Finansiering

English Title
Corporate Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Bjarne Florentsen - Institut for Finansiering (FI)
Sekretær: Marianne Andersen, HA-Fin1.fi@cbs.dk
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 16-10-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
 • Identificere, klassificere og forklare grundlæggende begreber, modeller og metoder i finansiel teori om husholdninger, om finansielle markeder med tilhørende instrumenter, om virksomheder og om disses sammenhæng
 • Beregne, fortolke og sammenligne finansielle priser, afkast, afkastkrav og nøgletal
 • Analysere givne finansielle beslutningsproblemer, opstille konkrete løsningsforslag samt reflektere herover, jf. a-g som indikative elementer
 • a) identificere og sammenligne muligt teori-, model- og begrebsapparat
 • b) tilpasse teori til konkrete - herunder særligt danske - omverdensbetingelser
 • c) identificere nødvendig og tilstrækkelig information for problemløsning
 • d) identificere relevante markedspriser og -afkast samt skatter og andre imperfektioner
 • e) beregne numerisk løsning henholdsvis systematisere ikke-numerisk løsning
 • f) vurdere om en numerisk løsning med de givne forudsætninger er plausibel
 • g) opstille hypoteser om afvigelser imellem teoretisk baserede forudsigelser og empiri
 • Identificere finansieringsteoretisk relevante aspekter i en ”case” og klassificere samt forklare argumenter og løsningsforslag
 • Formulere, afgrænse og analysere en mere omfattende finansiel problemstilling samt formidle dette i et klart og korrekt sprog uden overskridelse af en given omfangsmæssig overgrænse.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Et teoretisk grundlag svarende til gennemførelse af fagene Mikroøkonomi, Managerial Economics og Statistik på HA-studiet.
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af fire delprøver:
Finansiering 2 timer skriftlig:
Delprøvens vægt20%
PrøveformSkriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed2 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeEfterår
HjælpemidlerMed visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere: HP10bll+ or Texas BA II Plus
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Finansiering hjemmeopgaver:
Delprøvens vægt20%
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
Omfang af skriftligt produktMax. 10 sider
Bilag må formelt set indgå i besvarelsen, de tæller ikke med ved opgørelsen af de maksimalt 10 sider pr. besvarelse, og de indgår ikke i bedømmelsen.
OpgavetypeOpgavebesvarelse
VarighedSkriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeEfterår
Syge-/omprøveMundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e):: Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Der stilles i alt 4 skriftlige hjemmeprøver.

 

Prøverne udarbejdes individuelt. Der udregnes en afrundet gennemsnitskarakter for de 3 bedst bedømte af 4 mulige hjemmeprøver. Hver af prøverne tæller 1/3 af den samlede vægt for hjemmeprøverne.

 

Syge/omprøven til hjemmeopgaverne

Hver hjemmeprøve erstattes af en 20 minutter mundtlig individuel eksamen i hele pensum uden forberedelse og med bi-eksaminator.

Finansiering 4 timer skriftlig:
Delprøvens vægt30%
PrøveformSkriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed4 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeVinter
HjælpemidlerMed visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Finansiering Projekt:
Delprøvens vægt30%
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveGruppeprøve
Bemærk studieordningens bestemmelser om krav om individualisering af opgavebesvarelsen.
Antal personer i gruppen2-3
Omfang af skriftligt produktMax. 35 sider
Det maksimale sidetal er 25 sider for grupper med 2 studerende og 35 sider for grupper med 3 studerende.
De studerende kan i stedet vælge at skrive opgaven alene – så er det maksimale sidetal 15 sider.
Der må udover det maksimale sidetal afleveres bilag, men disse kan ikke forventes at indgå i bedømmelsen.
OpgavetypeProjektrapport
VarighedSkriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)Eksaminator og bi-eksaminator
EksamensperiodeVinter
Syge-/omprøveSkriftlig stedprøve
Opgavetype: Opgavebesvarelse
Varighed: 8 timer
Hjælpemidler:Med visse hjælpemidler, se nedenfor
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Beskrivelse af eksamensforløbet

Der udarbejdes et individualiseret projekt i frivilligt sammensatte grupper bestående af max. 3 studerende.

 

Stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsesgrundlaget.

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget skal give den nødvendige faglige baggrund såvel for en erhvervsmæssig karriere direkte efter opnåelse af bachelorgraden som for en kandidatoverbygning med hel eller delvis specialisering i Finansiering.

Til brug for en umiddelbar erhvervskarriere bibringes forståelse for de mere overordnede præmisser, som en kapitalmarkedsstyret virksomhed er underlagt.

For karriere i en finansielt orienteret jobfunktion sigtes der imod, (i) at den studerende tilegner sig det grundlæggende finansielle begrebsapparat (”det finansielle sprog”) i en grad, så det umiddelbart beherskes, (ii) at den studerende behersker problemløsningskompetence i relation til et bredt spekter af finansielt orienterede arbejdsopgaver og, (iii) at den studerende konstruktivt og kritisk kan udarbejde og vurdere projektoplæg mv.

For en umiddelbar karriere udenfor det finansielle fagområde skal faget især give den nødvendige baggrundsviden til brug for tidlig integration af den for private erhvervsvirksomheder nødvendige finansieringsteoretiske vinkling af nytiltag.

Et betydeligt antal studerende har faget som det finansieringsteoretiske grundlag for en finansielt orienteret kandidatoverbygning. For disse studerende er det vigtigt, at faget udover generel finansiel problemløsningskompetence bl.a. giver mulighed for læring med baggrund i selvvalgt litteratur.

Faget giver den studerende kompetence til løsning såvel af konkrete veldefinerede beslutningsproblemer, hvor fagets pensum repræsenterer det nødvendige teoretiske grundlag, som af meget åbne problemer, der fordrer evne til problemafgrænsning, til strukturering og til identifikation af relevant teori.

Vægten lægges på grundlæggende finansiel teori med henblik på:

At forstå kapitalmarkedernes rolle og betydning for husholdningers og især virksomheders beslutningstagning. Dvs. bl.a. (i) forståelse af kapitalmarkedet samt dets betydning for varetagelse og monitorering af ledelsesfunktionen i en virksomhed, (ii) forståelse af den økonomiske struktur i konkrete finansielle instrumenter som f.eks. obligationer, aktier og optioner, og forståelse af deres anvendelsesmuligheder, (iii) forståelse af udvalgte egen- og fremmedkapitalformer samt (iv) forståelse af muligheden for afdækning af valutakursrisiko.

At forstå det teoretiske grundlag for forskellige finansielle beslutningskriterier. Dvs. bl.a. (i) forståelse af stærke og svage sider ved de enkelte kriterier, (ii) forståelse af betydningen af ”cash flow” samt disses kobling til regnskabsteoriens modelapparat og (iii) forståelse af kapitalmarkedets betydning som informationskilde.

At forstå det teoretiske grundlag for prisdannelse under usikkerhed med dets implikationer for porteføljesammensætning og værdiansættelse. Dvs. bl.a. (i) forståelse af CAPM med dens sondring imellem systematisk og usystematisk risiko og (ii) forståelse af teorien om ”market efficiency”.

At forstå det teoretiske grundlag for valg af kapitalstruktur og dividendepolitik. Dvs. bl.a. (i) Modigliani og Millers teoremer om kapitalstrukturens mulige relevans og (ii) betydningen af markedsimperfektioner.

At forstå særlige danske institutionelle aspekters betydning for finansielle og investeringsmæssige beslutninger. Dvs. bl.a. (i) skattemæssige afskrivningsregler og (ii) danske realkreditlån med tilhørende skatteregler.
 
 

Undervisningsformer
Forelæsninger og øvelser med aktiv studentermedvirken.
Feedback i undervisningen
Kurset giver markante muligheder for løbende og fremadrettet feedback på indsats fælles med andre studerende (form 1) og på ren individuel indsats (form 1, 2 og 3).

Form 1: Dialogbaserede øvelser med udgangspunkt i forudgående grundigt arbejde med opgavetekster af en kompleksitet svarende til 4-timers prøven.

Form 2: Hjemmeprøver udviklet med sigte på, at de er en integreret del af læringsforløbet. Løsningsmulighederne drøftes i plenum.

Form 3: Midtvejsprøve med fokus på forståelsen af grundlæggende modeller og begreber.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i storholdsaktiviteter 65 timer
Deltagelse i småholdsaktiviteter 25 timer
Forberedelse 150 timer
Hjemmeprøver 60 timer
Projektarbejde 112 timer
Ialt 412 timer
Foreløbig litteratur

Berk, Jonathan & Peter DeMarzo: ”Corporate Finance”, PEARSON Addison Wesley, 2007, s. 471-473. (Artikelsamling til Finansiering på HA-studiet, Efterår 2017).
Florentsen, Bjarne og Claus Parum: ”Opgavesamling til Finansiering på HA-studiet 2017”. Skrift 2017-2 fra Institut for Finansiering, 2017. Oploades på CBSLearn.
Florentsen, Bjarne, m.fl.: ”Hjemmeprøvesæt 1-4”. Oploades på CBSLearn.
Florentsen, Bjarne: ”Formel for kvotientrække”. (Artikelsamling).
Florentsen, Bjarne og Claus Parum: ”Finansiering, HA-studiet, Note om definition af realrente efter skat (Artikelsamling).
Florentsen, Bjarne, Michael Møller og Claus Parum: ”Multiple choice opgaver til Finansiering på HA-studiet”. Skrift 2017-1 fra Institut for Finansiering, 2017.
Hillier, David, Iain Clacher, Stephen Ross, Randolph Westerfield og Bradford Jordan: ”Fundamentals of Corporate Finance”, Third European Edition, McGraw-Hill, 2014 (ISBN-nummer oplyses i "information om Finansiering på HA-studiets 3. semester 2017", som frigives i uge 34).

Jensen, Bjarne Astrup: ”Rentesregning”, 6. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2013.
Levy, Haim og Marshall Sarnat: ”Capital Investment and Financial Decisions” (kapitel 8, 9, 11 og 12 i uddrag), 5th edition, Prentice-Hall, 1994, side 221-228, 236-241, 291-306, 315-320 og 322(fra og med ”Capital Asset Pricing Model (CAPM))-326. (Artikelsamling).
Møller, Michael og Niels Chr. Nielsen: "Information og usikkerhed", foreløbig undervisningsnote (Artikelsamling).
Møller, Michael og Niels Chr. Nielsen: "Ti udbredte misforståelser vedrørende aflønningsoptioner", Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2004, Nummer 4. (Artikelsamling).
Møller, Michael og Niels Chr. Nielsen: "Kapitalfonde", foreløbig undervisningsnote (Artikelsamling).
Møller, Michael og Niels Chr. Nielsen: "Virksomhedssalg til hidtidig ledelse", foreløbig undervisningsnote (Artikelsamling).
Ross, Stephen A., R. W. Westerfield ”Corporate Finance”, (kapitel 3)
og J. Jaffe: 6th edition, Irwin, 2002, (Artikelsamling).
Ross, Stephen A., R. W. Westerfieldog B. D. Jordan: ”Corporate Finance Fundamentals”, 8th edition, McGraw-Hill, 2008 (ISBN 978-0-07-128563-6):
Kap. 2-3 (excl. afsnit 3.2), side 21-42, 48-53, 56-72(indtil ”One common way…”) og 77(fra og med ”Summary and Conclusions”) –80. Oploades på CBSLearn.

Sidst opdateret den 16-10-2017