English   Danish

2017/2018  BA-BHAAO1701U  Erhvervsøkonomiens videnskabsteori

English Title
Methodologies and Theories of Science in General Business Studies

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Tredje quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
  • Kurt Jacobsen - MPP
Kontaktinformation: student hub
Primære fagområder
  • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
  • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
Sidst opdateret den 02-10-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
  • Kunne forholde sig kritisk reflekterende og problemorienteret til erhvervsøkonomisk videnskab og metode såvel generelt som med afsæt i et konkret case
  • Kunne analysere og se sammenhænge mellem problem og teknik i metodevalget, samt diskutere betydningen for gyldigheden og kvaliteten af viden
  • Vise viden om relevante videnskabelige paradigmer og se hvilken betydning de kan have for problemer, teknikker og metodiske valg
  • Forstå elementære begrebsspektre for organisering og forståelse af vidensproduktionen, fx ontologi og epistemologi, subjektivitet og objektivitet.
Prøve/delprøver
Erhvervsøkonomiens videnskabsteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-3
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Synopsis skrives af 2-3 studerende, maks. 5 sider pr. studerende, maks. 10 sider for 3 studerende.Det er også muligt at aflevere synopsis som enkelt person.
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Forår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis du er syg ved det mundtlige forsvar, så skal det oprindelige skriftlige produkt genafleveres ved den fastsatte afleveringsdato for syge/omprøven.

Hvis du er dumpet ved det mundlige forsvar, så må det oprindelige skriftlige produkt revideres og skal derefter genafleveres ved den fastsatte afleveringsdato for syge/omprøven.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at udvikle den studerendes forståelse for problemorienteret vidensproduktion som en metodisk og refleksiv grundkompetence for erhvervsøkonomi i praksis. Faget tager således afsæt i praksisrelevante cases og fokuserer på at styrke den enkelte studerendes grundlag for fremadrettet teoretisk og analytisk udvikling inden for det erhvervsøkonomiske fagfelt. Problemorienteret vidensproduktion udtrykker den studerendes evne til:

  1. At udpege og forholde sig kritisk reflekterende til relevante, aktuelle og udfordrende problemer for erhvervsøkonomien i praksis.
  2. At organisere, kvalificere og diskutere problemet ved hjælp af et konkret metodisk undersøgelsesdesign bestående af en afvejet og argumenteret metodevalg (hvordan kan man teknisk set undersøge/besvare problemet?), videnskabsteoretisk afsæt (med hvilken kvalitetskriterier?) og videnskabsfilosofisk grundlag (ud fra hvilke grundlæggende antagelser om individets, organisationens og samfundets beskaffenhed?).

Med en styrket problemforståelse ønsker faget at sætte den studerende i stand til engageret og reflekteret at føre og gennemføre en ’god sag’ (case eller problem) på et såvel praktisk relevant og videnskabeligt kvalificeret grundlag. Det afgørende bliver derfor at skabe rum til at den studerende ’opdager’ og tager ansvar for sin faglighed og får redskaber og begreber til kontinuerligt at søge denne i forhold til at opnå ny erkendelse, lære mere om eksisterende meningssammenhænge samt udse sig konkrete handlemuligheder i virksomheden og i samfundet.

Faget er fremadrettet og dets succes bør i sidste ende måles med en forbedret kvalitet og oplevelse af det forestående arbejde med bachelorprojektet, og af den eventuelt efterfølgende opstart på cand.merc.

Undervisningsformer
Undervisningen foregår primært på mindre øvelseshold med fokus på vekselvirkninger mellem forelæsninger, plenumdiskussioner, skriftligt gruppearbejde og øvelser.
Feedback i undervisningen
Der er mulighed for at modtage feedback løbende i undervisningen, men især i øvelsestimerne. Feedbacken tager udgangspunkt i dialog og diskussion.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 206 timer
Undervisning 206 timer
Eksamen 206 timer
Foreløbig litteratur

Andreas Beck Holm: Videnskab i virkeligheden. En grundbog i videnskabsteori. (Samfundslitteratur 2011)

 

Sidst opdateret den 02-10-2017