English   Danish

2017/2018  BA-BHAAV1014U  Personaleledelse

English Title
Human Resource Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 90
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Sara Louise Muhr - Institut for Organisation (IOA)
Contact information: student hub
Primære fagområder
 • Human resource management/Human resource management
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 25-08-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Have tilegnet sig bred viden om fagets begreber og samspillet mellem disse og HRM praksis
 • Være i stand til at kombinere og diskutere fagets teorier
 • Være i stand til at anvende fagets teorier i analyse af teoretiske og praktiske HRM problemstillinger
 • Kunne forholde sig kritisk og refleksivt til egne og andres analyser indenfor faget
Prøve/delprøver
Personaleledelse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til syge-/omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at syge-/omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Human Resource Management (HRM) får stigende betydning i moderne virksomheders strategiudvikling. Det skyldes, at flere og flere virksomheder sælger viden, knowhow og service. Derfor bliver menneskelige ressourcer den centrale konkurrenceparameter. De gør virksomheden unik og er svære at kopiere. Uanset om man er leder eller medarbejder, er det vigtigt at have kendskab til, hvordan medarbejdere bedst tiltrækkes, fastholdes og udvikles. Formålet med faget er at give de studerende en grundlæggende teoretisk og praktisk indsigt i og forståelse for HRM’s genstandsfelt – nemlig det dynamiske samspil mellem person, job og organisation. Medarbejderne ses som en central strategisk ressource, og gennem deltagelse i faget bliver de studerende opmærksomme på og i stand til at anvende et HRM-fagligt blik i deres videre arbejde – uanset om dette fx er inden for økonomi, salg, marketing, IT eller organisationsudvikling.

Fagets omdrejningspunkt er individ-organisation relationen. Blandt fagets hovedtemaer kan nævnes rekruttering og udvælgelse, kompetenceudvikling, talent- og karriereudvikling, job design, medarbejdersamtaler, incitamenter, afvikling mv.

Undervisningsformer
Undervisningen er dialogorienteret, idet de studerende i samspil med underviserne analyserer teoretiske og praktiske problemstillinger. Undervisningen veksler mellem oplæg, individuelle øvelser, gruppeøvelser, studenteroplæg og casebearbejdning. De studerende kan forvente en høj grad af deltagerorientering, herunder inddragelse af deltagererfaringer.

Fagets udvikling af personlige kompetencer:
Faget giver en introduktion til HRM som faglig disciplin og praksis, og fungerer dermed både som en introduktion og yderligere kvalifikation til Cand.merc HRM.
Feedback i undervisningen
Feedback gives via øvelser i klassen og student to student-feedback.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i undervisning: 36 timer
Eksamensforberedelse: 30 timer
Læsning af pensumlitteratur 90 timer
Eksamen læsning af opgaver 50 timer
Foreløbig litteratur
 • Anderson, Deidre & Kelliher, Clare (2010) Doing more with less? Flexible working practices and the intensification of work, Human Relations, 63: 83–106.
 • Buch, Anders, Andersen, Vibeke & Sørensen, Ole (2009) Stress – mellem begejstring og belastning, kap 2 i Videnarbejde og Stress, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag.
 • Elkjær, Bente (2005). ”Organisatorisk læring”, i Bente Elkjær Når læring går på arbejde, Forlaget Samfundslitteratur (side 35-56).
 • Larsen, Henrik Holt (2010): Human Resource Management: Licence to work - arbejdslivets tryllestøv eller håndjern? 2. Udgave. Forlaget Valmuen (Kun de kapitler der er opgivet er pensum, resten er baggrundslitteratur)
 • Ghorashi, Halleh & Subelis, Ida (2013) Juggling difference and sameness: Rethinking strategies for diversity in organizations, Scandinavian Journal of Management, 29: 78-86
 • Friis, Ivar & Hansen, Allan (2013) Performance Management i et tværdisciplinært perspektiv, Økonomistyring & Informatik – 29. Årgang, 2013/2014 nr. 2
 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000) Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55: 68-78
 • Walton, Richard E. (1985) From Control to Commitment in the Workplace, Harward Business Review, March/ April: 77-84.

 

 

 

Sidst opdateret den 25-08-2017