English   Danish

2017/2018  BA-BHAAV1581U  Virksomhedshandel, herunder generationsskifte

English Title
Merger and acquisition

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Tredje quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 180
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Underviser
  Sigge Enk - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
 • Strategi/Strategy
Sidst opdateret den 27-11-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Faget giver den studerende forudsætningerne for at kunne forstå og deltage i forhandlingerne om en virksomhedsoverdragelse.

Faget har til formål at give den studerende kompetencer til at identificere, analysere og behandle såvel grundlæggende som specielle problemstillinger i forbindelse med virksomhedshandler herunder generationsskifte. Den studerende skal opnå kompetence til at deltage aktivt i dialogen vedr. handel med små og mellemstore virksomheder (SMV) og på egen hånd kunne belyse de mange problemstillinger i forbindelse med virksomhedshandler.

Ved fagets udprøvning skal den studerende for at opnå topkarakter kunne demonstrere solid viden om virksomhedshandler, herunder generationsskifter og anvende denne viden til at løse konkrete problemer inden for følgende problemområder:
 • Hvilke er virksomhedens stærke og svage sider, muligheder og trusler?
 • Hvornår er virksomheden salgsklar?
 • Hvordan gennemføres salgsmodningsprocessen?
 • Hvad er virksomhedens værdi?
 • Hvornår skal virksomheden sælges?
 • Hvordan er de skattemæssige forhold for køber og sælger?
 • Hvad skal sælges: aktiver eller selskab?
 • Hvem er den rigtige køber?
 • Hvordan kan handlen finansieres?
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget kræver ingen særlige forudsætninger udover lyst til at arbejde med de kundskaber, der er erhvervet på studiets 5 forudgående semestre og anvende disse kundskaber i praktiske forhold.

Bemærk venligst at faget er forbeholdt HA studerende, der ønsker at skrive deres bachelorprojekt i dette valgfag
Prøve/delprøver
Virksomhedshandel, herunder generationsskifte:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forår
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • Lommeregner efter eget valg
 • Oversættelsesordbøger i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Udvidet IT-pakke
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I de kommende år skal et stort antal virksomheder generationsskiftes. Hvad enten generationaskiftet bliver til nært beslægtede eller til 3. mand, kræves der kendskab til købs- og salgsprocessen.


Fagets sigte er at give de studerende kompetence til at deltage aktivt i dialogen vedr. handel med små og mellemstore virksomheder (SMV) og på egen hånd kunne belyse de mange problemstillinger herunder salgsmodning og købertyper.

Faget giver således overblik over de relevante problemstillinger i forbindelse med en virksomhedshandel uanset om der sælges til en fremmed privatperson, anden virksomhed eller til et familiemedlem.

Undervisningen er meget tværfaglig, idet der indgår regnskabsmæssige, finansielle, afsætningsmæssige, organisatoriske, juridiske og skattemæssige problemstillinger.

Der fokuseres på salgsprocessens elementer begyndende fra ”hvorfor sælge” – til afsluttende med gennemgang af overdragelsesdokumenter.

Faget er ligeledes meget praksisrelateret, idet undervisningen i udpræget grad anvender praktiske cases.

I faget indgår dermed gennemgang af forskellige beregningsmetoder til fastsættelse af virksomhedens værdi.

Endvidere omtales div. dokumenter så som one pager, fortrolighedserklæring, hensigtserklæring, due diligence samt overdragelsesaftalen og evt. ansættelseskontrakter.

I tæt samspil med ovenstående problemstillinger inddrages de skattemæssige forhold. Det er vigtigt at have viden om de skattemæssige konsekvenser af en virksomhedshandel, hvad enten konsekvenserne ses fra købers eller sælgers synspunkt. Hvis denne viden ikke besiddes, vil man risikere at gå glip af overdragelsesmuligheder, som er særligt gunstige set fra et skattemæssigt synspunkt.

Købers synsvinkel behandles også løbende i undervisningen.

Med henblik på udarbejdelse af Bacheloropgaven er det hensigtsmæssigt, hvis den studerende har kontakt til en virksomhed, der kan anvendes i en løsning af Bacheloropgaven. Det er en fordel, at den studerende selv har kontakt til en virksomhed, allerede inden udarbejdelsen af Bachelorprojektet påbegyndes. Det vil være en fordel for den studerende, hvis virksomheden ikke er børsnoteret, da der derved kan opnåes bedre dialog med virksomheden. Det er ikke en forudsætning, at den pågældende virksomhed står over for en virksomhedshandel eller netop er handlet, måske ønskes blot en vurdering af virksomhedens værdi.

Undervisningsformer
Forelæsningsrækken er meget dialogbaseret og krydret med praktiske eksempler i form af større eller mindre cases. Herved indgår drøftelser med praktikere om teoriens anvendelse/tillempning som en væsentlig del af faget.
Feedback i undervisningen
Det vil være muligt løbende at stille spørgsmål og rejse relevante problemstillinger i undervisningen, som der gives feedback på.
Studenterarbejdstimer
undervisning 33 timer
forberedelse 140 timer
eksamen 30 timer
Foreløbig litteratur

Der udarbejdes en materialesamling til faget med kopi fra bøger og artikler. Dette er nødvendigt, da der ikke findes en bog der dækker alle de områder, som faget indeholder.
 

Hæftet – ”Salgsmodning” – med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden, udgivet af Foreningen af statsautoriserede revisorer
 

Bogen ”Ejer- og generationsskifte af virksomhed” – udgivet af Deloitte 2010 – 113 sider – kan downloades ved at søge direkte på titlen på nettet.

Sidst opdateret den 27-11-2017