English   Danish

2017/2018  BA-BIMEO2000U  Akademisk sprog, engelsk

English Title
Academic Language, English

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
 • engelsk
  Nils Eskestad - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
 • Globalisering og international virksomhed/Globalization and international business
 • Kommunikation/Communication
 • Sprog/Language
Sidst opdateret den 27-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • med udgangspunkt i et autentisk tekstmateriale behandle en problemstilling, der har fokus på kommunikative, marketingsrelaterede og/eller kulturelle aspekter
 • med udgangspunkt i det givne tekstmateriale producere en skriftlig akademisk opgave på engelsk i form af en argumenterende analyse, som overholder de sproglige, stilistiske og formelle konventioner for genren
 • udtrykke sig skriftligt og mundtligt på et flydende og korrekt engelsk uden grammatiske, syntaktiske og terminologiske fejl, der i nævneværdig grad forstyrrer kommunikationen
 • overholde de akademiske krav for kildeangivelser, citater, mv.
 • Ved den mundtlige eksamen skal den studerende kunne argumentere akademisk for relevansen af de strategiske overvejelser, som den studerende har haft mht: udvælgelse og vægtning af information og kilder, opbygning, teorier og metoder, og evt. målgruppetilpasning
 • Ved den mundtlige eksamen skal den studerende kunne indgå i en akademisk diskussion med bedømmerne om den studerendes mundtlige indlæg såvel som dennes skriftlige opgave.
Prøve/delprøver
Akademisk sprog - engelsk:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Der gives 24 timer til udarbejdelse af besvarelsen.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Syge-/omprøve: Har den studerende udarbejdet og afleveret den skriftlige opgave til den ordinære eksamen men været syg ved den mundtlige prøve, afvikles denne på baggrund af genindlevering af den oprindelige opgavebesvarelse.

Har den studerende ikke afleveret den skriftlige opgave eller er den studerende ikke bestået ved den ordinære eksamen, foregår syge-/omprøven som den ordinære prøve.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Ved den mundtlige eksamen bliver den studerende bedt om at indlede med en kortere præsentation af sin skriftlige opgave (maks. 7 minutter), hvorefter den studerende skal kunne indgå i en akademisk diskussion med bedømmerne om den studerendes mundtlige indlæg såvel som dennes skriftlige opgave.
 

Ved den mundtlige eksamen skal den studerende kunne argumentere akademisk for relevansen af de strategiske overvejelser, som den studerende har haft mht: udvælgelse og vægtning af information og kilder, opbygning, teorier og metoder, og evt. målgruppetilpasning.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen foregår altovervejende på engelsk. Eksamen foregår på engelsk.
 

Kurset giver den studerende en indføring i den akademiske tekst som diskurs, dens genrekonventioner og de argumentationsformer, som typisk bruges i denne genre. Den studerende trænes i at omsætte denne indsigt til praksis ved at arbejde med øvelser og øvelsescases. Igennem disse opgaver trænes den studerende også i at reflektere over de kommunikative, marketingsrelaterede og/eller kulturelle aspekter, som det givne tekstmateriale giver anledning til. 

Undervisningsformer
Kurset består af en kombination af holdundervisning, workshops, oplæg fra studerende, øvelser og øvelsescases.
Feedback i undervisningen
Kombination af skriftlig og mundtlig feedback
Studenterarbejdstimer
Undervisningsrelaterede aktiviteter 136 timer
Eksamen (inkl. eksamensforberedelse) 72 timer
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur oplyses på et senere tidspunkt.

Sidst opdateret den 27-06-2017