English   Danish

2017/2018  BA-BIMKO1011U  Professionel skriftlig kommunikation

English Title
Writing Professional Texts

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Christine Lenstrup - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Sprog/Language
Sidst opdateret den 27-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: For at få karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:

Selvstændig formulering
• producere tekster, som overholder de sproglige, stilistiske og formelle
konventioner for de relevante genrer
• producere tekster der er sammenhængende på såvel tekstniveau som
sætningsniveau, og som formidler klare budskaber
• tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og
tekstens funktion
• udtrykke sig skriftligt på engelsk uden fejl i pensummets grammatiske og
terminologiske emneområder og uden andre kommunikationsforstyrrende fejl
• anvende relevante fagsproglige termer korrekt
• demonstrere evne til at anvende ordbøger og andre hjælpemidler på en
hensigtsmæssig måde
• argumentere fagligt og skriftligt for et eller flere formidlingsvalg


Resumé
• producere tekster der er sammenhængende på såvel tekstniveau som
sætningsniveau, og som formidler klare budskaber
• tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og
tekstens funktion
• udtrykke sig skriftligt på engelsk uden grammatiske fejl og uden andre
kommunikationsforstyrrende fejl
• anvende relevante fagtermer korrekt
Prøve/delprøver
Professionel skriftlig kommunikation:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet

1.

Selvstændig formulering på engelsk af tekst baseret på en caseopgave + refleksion. I alt maks. 3 sider (2 sider casebesvarelse + 1 side refleksion).

 

2.

Resumé på engelsk  i det skriftlige projekt, der afleveres i Marketing Strategy (maks. 2 sider).

Såfremt en studerende ikke har afleveret Marketing Strategy opgaven, så skal resuméet basere sig på en akademisk artikel fra Marketing Strategy udvalgt af den kursusansvarlige.

 

De to dele af prøven vægtes således:

Del 1: 70%

Del 2: 30%
 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset undervises altovervejden på engelsk og udprøves på engelsk.

 

Kursets overordnede sproglige fokus er engelsk som lingua franca i interkulturel erhvervskommunikation og formidling af viden på tværs af sproglige og kulturelle grænser.

 

Undervisningen foregår primært på engelsk, men der indgår også kursusmateriale på dansk, fx i form af caseopgaver og artikler om danske erhvervsforhold med henblik på at formidle information om danske forhold til en international engelsktalende målgruppe. Kurset udprøves på engelsk.

Der arbejdes med et udvalg af skriftlige genrer, der typisk forekommer i internationale virksomheders skriftlige markedskommunikation. Den studerende skal opbygge viden om genrernes forskellige sproglige og stilistiske karakteristika, f.eks. formelle krav til genren, format, sammenhæng og struktur, planlægning af tekster samt kontekstviden, fagterminologi på dansk såvel som på engelsk og målgruppetilpasning. 

 

På baggrund af den gennemgåede teori og de gennemgåede metoder skal den studerende producere skriftlige tekster på engelsk med udgangspunkt i cases og lignende oplæg. Den selvstændige tekstproduktion og individuel feedback er væsentlige elementer i kurset. Derudover træner de studerende sproglig bevidsthed og kritisk sans som en metode til at kvalitetssikre egne og andres tekster.
 
I forbindelse med tekstproduktionen arbejdes der også med konkrete grammatiske problemstillinger, der er relevante i forhold til de skriftlige opgaver. Endvidere arbejdes der med revision af tekster og kritisk brug af ordbøger og andre hjælpemidler.

Undervisningsformer
Kurset består af en kombination af holdundervisning, workshops, diskussioner, oplæg fra studerende, peer evaluation samt mundtlige og skriftlige øvelser. For at sætte kurset ind i en realistisk og praktisk sammenhæng vil en del af kurset være bygget op omkring en eller flere caseopgaver.
Feedback i undervisningen
De studerende får individuel feedback på et antal skriftlige øvelsesopgaver.
Studenterarbejdstimer
Undervisningsrelaterede aktiviteter 156 timer
Eksamen (inkl. eksamensforberedelse) 50 timer
Sidst opdateret den 27-06-2017