English   Danish

2017/2018  BA-BIMKO1013U  International handelsret

English Title
International Commercial Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Peter Arnt Nielsen - LAW
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 21-08-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Redegøre for grundlæggende, internationale handelsretlige principper og begreber
  • Identificere internationale handelsretlige problemstillinger i konkrete eksempler
  • Placere konkrete internationale handelsretlige problemstillinger i en overordnet erhvervsmæssig sammenhæng på en måde, som demonstrerer overblik, indsigt og forståelse
  • Præsentere retlige problemer, løsninger og begreber på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik over, indsigt i og forståelse af fagets erhvervsmæssige problemstillinger.
Prøve/delprøver
International handelsret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det er en forudsætning for at kunne arbejde med international markedsføring og markedskommunikation at have kendskab til hvilke juridiske regler, der knytter sig til markederne og hvilke muligheder, der er for at løse tvister. Faget International handelsret giver derfor et solidt kendskab til grundlæggende internationale erhvervsretlige principper og regler.

Undervisningsformer
Kurset består af en forelæsningsrække, diskussioner, oplæg fra studerende samt mundtlige og skriftlige cases.
Feedback i undervisningen
Mindre opgaver undervejs, temperaturmåling undervejs, workshops og opgavesæt på eksamensniveau.
Studenterarbejdstimer
Undervisningsrelaterede aktiviteter 116 timer
Eksamen (inkl. eksamensforberedelse) 90 timer
Foreløbig litteratur

Peter Arnt Nielsen, International handelsret, 3. udg. 2015.
Peter Arnt Nielsen, International handelsret. Tekster, 3. udg. 2015.
Peter Arnt Nielsen, International handelsret. Studiehæfte. 3. udg. 2015.
Enkelte dokumenter (Learn).

Sidst opdateret den 21-08-2017