English   Danish

2017/2018  BA-BIMKO1017U  Bachelorprojekt

English Title
Bachelor Project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Diana Storm - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Markedsføring/Marketing
  • Sprog/Language
Sidst opdateret den 27-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: • Identificere og formulere en velafgrænset, (tvær)faglig problemstilling indenfor fagområdet for interkulturel markedskommunikation, der tager højde for fagområdets marketingmæssige, organisatoriske, erhvervsøkonomiske, juridiske, kulturelle, kommunikative og/eller sproglige dimension
• Analysere og diskutere problemstillingen fyldestgørende ved hjælp af relevant empirisk materiale og relevant faglig litteratur, herunder:
• Indsamle den relevante empiri under hensyntagen til faglige kriterier for empiriindsamling
• Vælge og anvende relevante teorier, begreber, metoder og værktøjer til besvarelsen af problemstillingen
• Argumentere logisk for den eller de valgte løsninger
• Vælge en i forhold til problemstillingen passende balance mellem refererende fremstilling, selvstændig analyse og fortolkning samt diskussion
• Demonstrere metode- og formidlingsmæssig sikkerhed, herunder:
• Formulere sig klart og præcist og med anvendelse af det relevante fagsprog
• Angive sine kilder korrekt og konsekvent i besvarelsen
• Strukturere fremstillingen og præsentere stoffet i en sprogligt og indholdsmæssigt klart formuleret og disponeret form

For så vidt angår den mundtlige eksamination skal den studerende kunne:
• Give en kort og dækkende redegørelse for problemstilling og hovedkonklusioner
• Argumentere for valg af kilder og arbejdsmetode
• Demonstrere fyldestgørende kendskab til projektets indhold
• Perspektivere projektets problemstilling
• Deltage selvstændigt i dialog med eksaminator
• Udtrykke sig på et flydende og varieret sprog med anvendelse af den relevante fagterminologi
Prøve/delprøver
Bachelorprojekt:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 80 sider
Den samlede rapport må have følgende maksimale omfang:
1 studerende: maksimalt 40 sider
2 studerende: maksimalt 60 sider
3 studerende: maksimalt 70 sider
4 eller 5 studerende: maksimalt 80 sider
Opgavetype Bachelorprojekt
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala

Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, dog vægter det faglige indhold tungest.
Bestemmelser vedrørende resuméet Projektet skal være ledsaget af et resumé på maksimalt 2 sider, som indgår det samlede sideantal. Resuméet skal skrive på det modsatte sprog af projektsproget (dansk eller engelsk).
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige gruppeprojekt til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve, afvikles sygeprøven på baggrund af en genindlevering af oprindelige gruppeprojekt.

Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige gruppeprojekt til den ordinære eksamen, men ikke bestået ved den mundtlige prøve, afvikles omprøven normalt på baggrund af en genindlevering af det oprindelige gruppeprojekt. Den studerende kan dog vælge i stedet at indlevere et nyt, individuelt udarbejdet projekt inden for en nærmere fastsat frist.

Hvis den studerende har udarbejdet projektet individuelt må den studerende indlevere det samme, et revideret eller et nyt projekt og på den baggrund deltage i omprøven.

Hvis den studerende ikke har deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige gruppeprojekt kan den studerende deltage i den mundtlige prøve, hvis vedkommende inden for en nærmere fastsat frist indleverer et individuelt udarbejdet projekt.

Den studerende har ikke krav på vejledning i forbindelse med syge-/omprøven.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Prøven er en 30 minutters individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt gruppeprojekt. Projektet udarbejdes i grupper på 2-5 studerende, Der skal søges dispensation, hvis projektet skal udarbejdes individuelt.


Projektsproget er enten dansk eller engelsk efter de studerendes eget valg.

 

Den mundtlige prøve foregår som et individuelt forsvar af bachelorprojektet. Den mundtlige prøve afholdes på projektsproget.

 

Forløbet for den mundtlige eksamen følger disse retningslinjer:

 

  • Den studerende indleder med en kort præsentation af ca. 3-4 minutters varighed. Hensigten med præsentationen er at uddybe væsentlige diskussionspunkter og konklusioner, evt. i andre eller bredere perspektiver end de i opgaven anlagte. Præsentationen er således ikke en opsummering af det skriftlige produkt.
  • Herefter følger en diskussion, hvor eksaminator kan stille spørgsmål til opgaven, dens emne, og dens faglige aspekter. Denne diskussion varer 20-22 minutter.
  • Til slut bedømmes den studerendes præstation, og der gives karakter.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

•At udvælge og besvare en velafgrænset, (tvær)faglig problemstilling indenfor interkulturel markedskommunikation
•At identificere de relevante faglige tilgange til problemstillingen og anvende disse i besvarelsen
•At indsamle og anvende relevant empiri og forskningslitteratur
•At opstille en samlet tværfaglig tilgang og anvende denne stringent
•At udvise sproglig opmærksomhed i besvarelsen af problemstillingen
Med bachelorprojektet sigtes der mod at opbygge de studerendes akademiske kompetencer indenfor det tværfaglige felt, som er interkulturel markedskommunikation. De studerende identificerer selv deres konkrete interesseområde, udmønter dette i en relevant problemstilling og besvarer denne.
Indhold
De studerende arbejder med en selvvalgt problemstilling og fordyber sig i denne. Der introduceres til metode- og formidlingsmæssige problemstillinger med generel relevans for det videnskabelige arbejde, og de studerende indgår i diskussioner af de introducerede problemstillinger og hinandens projekter, ligesom de diskuterer konkrete faglige valg med deres vejleder.

Undervisningsformer
Forelæsninger, workshops/​​klyngevejledning og individuel vejledning. Antallet af vejledningstimer fremgår under 'studenterarbejdstimer'.
Feedback i undervisningen
Feedback i forbindelse med BA-projektet foregår løbende ved den studerendes vejledningssessioner samt ved begrundelsen for karaktergivningen efter endt eksamen.
Studenterarbejdstimer
Undervisning/vejledning 3 timer
Vejledning - individuelt 7 timer
Vejledning - gruppe på 2 12 timer
Vejledning - gruppe på 3 16 timer
Vejledning - gruppe på 4 18 timer
Vejledning - gruppe på 5 20 timer
Eksamen (inkl. eksamensforberedelse) 250 timer
Foreløbig litteratur

Rienecker, Lotte, Peter Stray Jørgensen, m.fl. (2005): Den gode opgave. 3. udgave. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
Rasmussen, Erik Stavnsager, Per Østergaard & Suzanne C. Beckmann (2006): Essentials of Social Science Research Methodology. Odense: University Press of Southern Denmark.
In addition: relevant research literature according to the choice of the student.

Sidst opdateret den 27-06-2017