English   Danish

2017/2018  BA-BIMKO1019U  Kvantitativ metode

English Title
Quantitative Methods

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
 • Laura Winther Balling - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
 • Statistik og kvantitative metoder/Statistics and quantitative methods
Sidst opdateret den 27-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • designe og udføre en velgennemtænkt kvantitativ undersøgelse der belyser et fagrelevant problem
 • demonstrere viden om forskellige kvantitative dataindsamlingsmetoder og vurdere deres fordele og ulemper i forhold til specifikke problemstillinger
 • bruge beskrivende statistik og grafiske metoder til at præsentere og forstå kvantitative data
 • formulere hypoteser og teste disse ved hjælp af udvalgte statistiske tests
 • fortolke analyser of kvantitative data og kommunikere fortolkninger og konklusioner effektivt
 • forholde sig kritisk til undersøgelsesdesign og analysemetoder, herunder f.eks. formulering af spørgsmål og hypoteser, stikprøveudtrækning, valg af test og relevante forudsætninger for tests
Forudsætninger for at deltage i kurset
Bemærk at prøven i faget har fælles udprøvning med kurset "Videnskabsteori og kvalitativ metode", hvorfor tilmelding til dette fag forudsætter at man også er tilmeldt faget "Videnskabsteori og kvalitativ metode".
Prøve/delprøver
Videnskabsteori samt kvalitativ og kvantitativ metode:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt. Mundtlig eksamination 30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse.
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Rapporten skal kombinere mindst en kvalitativ og mindst en kvantitativ metode i undersøgelsen af et selvvalgt, fagrelevant problem. 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kursets mål er at gøre de studerende i stand til at arbejde kompetent med relevante kvantitative metoder både i projekter og opgaver i løbet af deres uddannelse og i deres fremtidige erhvervskarriere. Kurset fokuserer på anvendelse af kvantitative metoder i forhold til faktiske problemstillinger og data og lægger stor vægt på fortolkning og anvendelse af analyser og resultater. Udover selv at analysere data lærer de studerende at forholde sig kritisk til andres brug af kvantative metoder og statistiske analyser.

 

Kurset dækker følgende emner:

 • grundlæggende skabeloner for undersøgelsesdesign, som går igen i løbet af hele kurset og danner grundlag for de øvrige komponenter. 
 • deskriptiv og inferentiel statistik (tests) og hvad disse kan bruges til. 
 • kategoriske og numeriske variable og deres betydning for valg af deskriptiv og inferentiel statistik
 • dataindsamlingsmetoder; kurset fokuserer på spørgeskemaer, men dækker også andre metoder, herunder eksperimenter
 • introduktion af statistisk software
 • de vigtigste sandsynlighedsfordelinger, som basis for forståelse af statistiske tests
 • formulering af undersøgelsesspørgsmål og statistiske hypoteser
 • statistiske tests; der er fokus på  god forståelse af simple tests, men kurset dækker også udvalgte multivariate metoder. 

 

Kurset udprøves sammen med det sideløbende kursus i Videnskabsteori og kvalitativ metode, og vi lægger vægt på at relatere de to kurser til hinanden, og at arbejde med problemstillinger der kan belyses både kvantitativt og kvalitativt. 

 

Kurset er bygget op omkring ugentlige forelæsninger der dækker det mere teoretiske, med tilhørende øvelsestimer hvor teorien bringes i anvendelse. Derudover vil der være forskellige online læringsaktiviteter og vejledning af eksamensgruppernes projektrapporter.

Undervisningsformer
Forelæsninger, øvelsestimer, afleveringsopgaver med peer feedback, vejledning i forbindelse med eksamensopgave.
Feedback i undervisningen
Feedback gives i de ugentlige øvelsestimer hvor der arbejdes med analyseopgaver, samt i vejledning op til eksamen.
Studenterarbejdstimer
Undervisningsrelaterede aktiviteter 156 timer
Eksamen (inkl. eksamensforberedelse) 50 timer
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:

Grundbog: Agresti, Alan, Franklin, Christine A. & Klingenberg, B. 2017. Statistics: The Art and Science of Learning from Data. 4th Edition. Pearson.

 

Derudover kapitler om spørgeskemadesign f.eks.

 • Andersen, Ib. 2013. Den skinbarlige virkelighed, 5. udgave. Samfundslitteratur. Kapitel 9,3: Spørgeskema.

 • Faarup, Poul K. & Hansen, Kenneth. 2008. Markedsanalyse i teori og praksis. Academica. Kapitel 4: Spørgeskemaet og udformning af spørgsmål.
   

Kapitler om eksperimentdesign f.eks.

 • Balling, L.W. & Hvelplund, K.T. 2015. Design and statistics in quantitative translation (process) research. Translation Spaces 4:1, pp. 169-186.

 • Heiman, G. W. (2001). Understanding research methods and statistics: An integrated introduction for psychology. Second edition. Boston: Houghton Mifflin. Kapitel 4: “Design issues and ethical concerns in experiments”, pp. 79-107.

Sidst opdateret den 27-06-2017