English   Danish

2017/2018  BA-BIMKO1074U  Kommunikationsplanlægning

English Title
Communications Planning

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Henriette Lungholt - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
Sidst opdateret den 27-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Demonstrere kendskab til og forståelse for fagets teorier, modeller og metoder i forhold til kommunikationsfaglige problemstillinger inden for kommunikationsplanlægning, herunder samspillet mellem empiri og teori.
  • Kunne identicere,og analysere kommunikations- og kampagneplanlægning med henblik på budskab, målgrupper, medievalg og kommunikationsformer samt omverden
  • Kunne planlægge, tilrettelægge og evaluere målrettet kommunikations- og kampagnearbejde hos virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder
  • Kunne foretage forundersøgelser af kommunikationssituationen i relation til afsender, budskab og modtager som led i kommunikationsplanlægning og strategisk kommunikation
  • I den skriftlige fremstilling: Demonstrere metode- og formidlingsmæssig sikkerhed, herunder at kunne formulere sig klart og præcist med anvendelse af det relevante fagsprog, at angive kilder korrekt og konsekvent i besvarelsen og kunne diskutere de forskellige begreber inden for kommunikationsplanlægning i forbindelse med den udvalgte eksamenscase
Prøve/delprøver
Kommunikationsplanlægning:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Individuel besvarelse af en stillet casebesvarelse, som tager udgangspunkt i pensum og praksis. Der skal arbejdes med både teoretisk forankring og metodiske overvejelser samt empiri-indsamling. Som hovedregel tager de studerende udgangspunkt i den stillede opgave to fra undervisningen og arbejder videre med den som skriftlig eksamensprodukt i forhold til dels den feedback, den studerende får samt de nye opgavebesvarelser, som udleveres på sidste undervisningsdag.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset gennemgår det teoretiske og praktiske grundlag for tilrettelæggelse af virksomheders, organisationers og offentlige myndigheders eksterne, strategiske kommunikation med fokus på kampagner. Kurset giver en indføring i planlægning og evaluering af strategisk kommunikation.

Den studerende får kendskab til metoder og teorier, der underbygger og muliggør planlægning af virksomheders og organisationers kommunikation, herunder planlægning af større og sammenhængende kampagner.

På kurset gennemgås metoder til kommunikations- og kampagneplanlægning, herunder analyse af situation/omverden, målgrupper, afsender, budskab, medier og kommunikationsformer. Videre gennemgås metoder til empiriske undersøgelser (spørgeskema og interview).

Som en del af kurset skal de studerende selv gennemføre en empirisk baseret undersøgelse og analyse af fx en kampagne. Dette arbejde indgår som en del af den eksamenscase, den studerende skal udforme i forbindelse med kurset.

Undervisningsformer
Kurset består af en kombination af forelæsninger og holdundervisning. Holdundervisningen er baseret på de studerendes aktive deltagelse og har fokus på diskussioner i klassen, baseret på oplæg fra studerende. For at sætte kurset ind i en realistisk og praktisk sammenhæng vil en del af holdøvelserne være bygget op om øvelser, som relaterer sig til den senere udforming af eksamensopgaven.
Feedback i undervisningen
Mundtlig feedback ved gruppe-fremlæggelser
Mundtlig og skriftlig feedback ved skriftlige opgaver
Studenterarbejdstimer
Undervisningsrelaterede aktiviteter 134 timer
Eksamen (inkl. eksamensforberedelse) 72 timer
Foreløbig litteratur
  • Sepstrup, Preben & Øe Fruensgaard, Pernille (2010) Tilrettelæggelse af information, Kommunikations- og kampagneplanlægning. 4. udgave, Academia, København
  • samt supplerende videnskablige artikler, der bliver offentlig gjort på Learn
Sidst opdateret den 27-06-2017