English   Danish

2017/2018  BA-BIMKO1076U  Metode

English Title
Academic Methods

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
 • Søren Brier - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Undervisningsansvarlige er Laura Winther Balling og Kathrine E. L. Johansson
Primære fagområder
 • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
 • Statistik og kvantitative metoder/Statistics and quantitative methods
Sidst opdateret den 27-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • designe og udføre simple kvalitative interviews, herunder individuelle interviews og fokusgruppeinterviews, samt foretage konkret deltagerobservation på netmedier, samt kende ligheder og forskelle mellem etnografisk og netnografisk metode
 • samle kvalitative data i simple, men sigende, displays, samt analysere kvalitative data kritisk
 • redegøre kort for sammenhængen mellem paradigmatisk baggrund, brug af specifikke kvalitativ metoder, og deres resultater
 • kombinere kvantitative og kvalitative metoder til besvarelse af et overordnet, fagrelevant problem
 • designe en survey-undersøgelse der belyser en relevant problemstilling
 • bruge beskrivende statistik og grafiske metoder til at præsentere og forstå kvantitative data
 • opstille enkle hypoteser og teste disse statistisk med valg af en passende test
 • forholde sig kritisk til undersøgelsesdesign og analysemetoder, herunder f.eks. formulering af spørgsmål og hypoteser, stikprøveudtrækning, valg af test og relevante forudsætninger for tests
Prøve/delprøver
Metode:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Rapporten må maksimalt fylde 10 sider uanset gruppestørrelse. Dette gælder også hvis rapporten udarbejdes individuelt. Bilag begrænset mest muligt til relevante data.
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har den studerende udarbejdet og afleveret den skriftlige rapport til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve, afvikles sygeprøven på baggrund af genindlevering af den oprindelige rapport.

Hvis den studerende ikke har udarbejdet den skriftlige rapport skal den studerende udarbejde en rapport og deltage i den efterfølgende mundtlige prøve på basis af denne.

Er den studerende ikke-bestået efter den mundtlige prøve, kan den studerende vælge at indlevere en ny eller en identisk rapport og på den baggrund deltage i den mundtlige omprøve.

Hvis den studerende har skrevet en individuel opgave, men ikke er bestået efter den mundtlige prøve, kan den studerende vælge at indlevere en ny, en forbedret eller en identisk rapport og på den baggrund deltage i den mundtlige omprøve.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Rapporten skal kombinere mindst en kvalitativ og mindst en kvantitativ metode i undersøgelsen af et selvvalgt problem.
Rapporten udarbejdes i grupper 2-5 studerende.

De studerende afleverer en skriftlig grupperapport af deres undersøgelser og går op enkeltvis og begrunder metodologisk de metodiske valg de har foretaget og foretager en selvstændig bedømmelse af resultaternes validitet, rækkevidde, pålidelighed, samt på hvilken måde man kan kombinere de kvalitative og de kvantitative resultater.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kursets mål er at lære de studerende at beherske nogle kvantitative og kvalitative metoder i praksis, baseret på et kursus i elementær statistik, herunder udformning af kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, samt et kursus i kvalitativ metode, der indebærer interviews, individuelt og fokusgruppe, netnografiske studier, og en præsentation af en konkret psykologisk metode, som ligger på grænsen mellem det kvantitative og det kvalitative. De studerende skal lære at forholde sig kritisk og eksplicit til forholdet mellem forskningsspørgsmål og metodevalg. De skal lære at foretage valg af specifikke kvalitative og kvantitative metoder i form af mixed methods, således at mere end én tilgang til det samme overordnede problem kan udgøre en samlet undersøgelse.

Halvdelen af kurset vil bestå af af forelæsninger, samt øvelser i konkret udformning af interviews og interviewguides, samt analyser af netfora for at undersøge om der er tale om egentlige “online-kulturer”, samt disses eventuelle værdi for markedsorienteret forskning. Valget af online kultur skal være knyttet til profilering og salg/marketingsmuligheder ifht. et specifikt produkt/brand, som de studerende selv vælger. Den anden halvdel af kurset vil bestå af gennemgang og øvelser i elementær statistik baseret på en fast lærebog.

Undervisningsformer
Forelæsninger, øvelser baseret på opgaver og gruppearbejde på selvvalgte projekter med vejledning.
Feedback i undervisningen
Der gives feedback under øvelserne ved fremlagte svar på øvelsespørgsmål.
Der gives individuel gruppevejledning på eksamensprojekt i op til en time per gruppe.
Der kan stilles spørgsmål før, (på mail) under og efter forelæsningerne.
Studenterarbejdstimer
Undervisningsrelaterede aktiviteter 156 timer
Eksamen (inkl. eksamensforberedelse) 50 timer
Yderligere oplysninger

I den kvalitative del anvendes både teoretiske tekster og specifikke emnetekster, som samles i et kompendium. Til den kvantitative del bliver der valgt en grundbog, hvor vi bruger mange kapitler.

Foreløbig litteratur

Stjernholm  Madsen ”Statistik for ikke-statistikere” , Samfundslitteratur. 2012.
Noget om semiotiks analyse af kombinationerne af nilleder og tekst i reklamer og kampagner.

Heiman, G. W. (2001). Understanding research methods and statistics: An integrated introduction for psychology. Second edition (hardback). Boston: Houghton Mifflin. [Especially Chapter 4, “Design issues and ethical concerns in experiments”, pp. 79-107.]
 
 Stroop, J. R. (1935/1992). Studies of interference in serial verbal interactions. Journal of Experimental Psychology: General, 121, 15-23.
 
Smith, V., Møgelvang-Hansen, P., & Hyldig, G. (2010). Spin versus fair speak in food labelling: A matter of taste? Food Quality and Preference, 21, 1016-1025.

Ib Andersen, Kap. 1-­‐2, og
Robert V. Kozinets:" Netnography: Doing Ethnographic Research Online: Kap 2 + 4 +. 5 + 7:.plus

Munin og O’Guinn, 2001; Brand Fællesskaber fra www.brandbase.dk, evt kort
tekst fra ”Det Lærende Brand”.

Brinkman & Tanggaard (2010) : "Kvalitative Metoder. En Grundbog" .Kap. 1 (s. 29-­‐53): ’Interviewet: samtalen som forskningsmetode. Hans Reitzels Forlag.  Kap. 20 (s. 429-­‐445): ’Etik i en kvalitativ verden’ ;23 + 24 (om kvalitet i
kvalitativ metode + formidling),

Fuglsang, Hagedorn-­‐Rasmussen og Bitsch Olsen: Teknikker i
Samfundsvidenskaberne, Kapitel  16, Hanne Warming Nielsen: ’Deltagende
Observation’ .

Ole Bjerg & Kaspar Villadsen (red.): Sociologiske Metoder. Kap. 7 om
fokusgruppen og socialkonstruktivisme

 

Teksterne til den kvalitative del samlet i et kompendium. Der tages forbehold for ændringer inden kursusstart.

Sidst opdateret den 27-06-2017