English   Danish

2017/2018  BA-BIMKO1602U  Tekster i organisationen

English Title
Writing Professional Texts

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
 • Lill Ingstad - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
 • Kommunikation/Communication
 • Sprog/Language
Sidst opdateret den 11-10-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • producere tekster på engelsk inden for de genrer, som hyppigt forekommer i virksomheder og organisationer
 • producere tekster, som overholder de vigtigste sproglige, stilistiske og formelle konventioner for de relevante genrer
 • tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion
 • udtrykke sig skriftligt på engelsk uden basale sproglige fejl og uden fejl , der i nævneværdig grad forstyrrer kommunikationen
 • anvende relevante fagsproglige termer korrekt
 • demonstrere evne til at anvende ordbøger og andre hjælpemidler på en hensigtsmæssig måde
Prøve/delprøver
Tekster i organisationen:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Prøven består af udarbejdelse af en tekst på engelsk inden for en af de gennemgåede genrer på basis af skriftligt oplæg/case.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen foregår primært på engelsk, men der indgår også kursusmateriale på dansk, fx i form af caseopgaver og artikler om danske erhvervsforhold med henblik på at formidle information om danske forhold til en international engelsktalende målgruppe. Kurset udprøves på engelsk.

Der arbejdes med et udvalg af skriftlige genrer, der typisk forekommer i virksomheders og organisationers skriftlige kommunikation. Den studerende skal derfor opbygge viden om genrernes forskellige sproglige og stilistiske karakteristika, f.eks. formelle krav til genren, format, sammenhæng og struktur, planlægning af tekster samt kontekstviden, fagterminologi på dansk såvel som på engelsk og målgruppetilpasning. Der lægges ligeledes vægt på engelsk som lingua franca i interkulturel kommunikation.

 

På baggrund af den gennemgåede teori og de gennemgåede metoder skal den studerende producere skriftlige tekster på engelsk med udgangspunkt i cases og lignende oplæg. Den selvstændige tekstproduktion er et væsentligt element i kurset. Derudover træner de studerende sproglig bevidsthed og kritisk sans som en metode til at kvalitetssikre egne og andres tekster.
 
I forbindelse med tekstproduktionen arbejdes der også med konkrete grammatiske problemstillinger, der er relevante i forhold til de skriftlige opgaver. Endvidere arbejdes der med revision af tekster og kritisk brug af ordbøger og andre hjælpemidler.

 

Undervisningsformer
Kurset består af en kombination af holdundervisning, workshops, diskussioner, oplæg fra studerende, peer evaluation samt mundtlige og skriftlige øvelser. For at sætte kurset ind i en realistisk og praktisk sammenhæng vil en del af kurset være bygget op omkring en eller flere caseopgaver.

De studerende får individuel feedback på et antal skriftlige øvelsesopgaver.
Feedback i undervisningen
Individuel skriftlig feedback på øvelsesopgaver kombineret med generel feedback til hele holdet fra underviseren. Derudover peer feedback i forbindelse med gruppeopgaver.
Studenterarbejdstimer
Undervisningsrelaterede aktiviteter 186 timer
Eksamen (inkl. eksamensforberedelse) 20 timer
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:

 • Bovée, Courtland L. & John V. Thill (2016): Business Communication Today, 13th ed. Pearson
 • Michael Swan: Practical English Usage, 3rd ed., Oxford
 • Tekster i organisationen - Writing Professional Texts in English – compendium, Academic Books
Sidst opdateret den 11-10-2017