English   Danish

2017/2018  BA-BIMKO1603U  Interkulturelle markedsføringstekster

English Title
Intercultural Marketing Texts

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
 • Lill Ingstad - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
 • Kommunikation/Communication
 • Sprog/Language
Sidst opdateret den 21-08-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • producere tekster på engelsk, som overholder de sproglige og stilistiske konventioner for de relevante genrer
 • udvælge, vurdere og formidle relevante informationsaspekter i forhold til den givne opgave, på dansk og/eller engelsk.
 • tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens formål, herunder tilpasse teksten til evt. strategiske overvejelser
 • udtrykke sig på engelsk uden væsentllige eller kommunikationsforstyrrende fejl i forhold til opgaven og målgruppen
 • anvende et i kommunikationssituationen passende ordforråd, herunder den relevante fagterminologi samt udtrykke sig varieret og idiomatisk på engelsk
 • producere sammenhængende tekster med klare budskaber
 • argumentere fagligt og skriftligt for et eller flere formidlingsvalg
Prøve/delprøver
Interkulturelle markedsføringstekster:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 3 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Opgaven udarbejdes på engelsk.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset undervises altovervejende på engelsk og udprøves på engelsk.

Der arbejdes med formidling på engelsk til interessenter på udenlandske markeder på tværs af sprog, kulturer, teksttyper, faggrupper og målgrupper generelt.

Undervisningen baseres på teori, især inden for pragmatik, genre og interkulturel kommunikation. Der arbejdes casebaseret, dvs. teksterne indgår i en større sammenhæng. Der arbejdes hovedsagelig med webtekster.

Derudover gennemgås relevante grammatiske problemstillinger i en praktisk kontekst, for eksempel i forbindelse med feedback på skriftlige øveopgaver. Den selvstændige tekstproduktion er et væsentligt element i kurset.

 

Endelig arbejdes der med skriftlig argumentation, idet de studerende trænes i, på basis af faglige argumenter, at redegøre for et eller flere af deres formidlingsvalg.

Den studerendes udbytte af kurset:
Den studerende skal være i stand til at producere tekster af en vis kompleksitet på engelsk samt kunne  tilpasse teksterne til målgrupper på de udenlandske markeder, både sprogligt og kulturelt (dvs. med modtageren i centrum).
 

Undervisningsformer
Kurset består af en kombination af holdundervisning, workshops/gruppearbejde og diskussioner på baggrund af en eller flere caseopgaver med fokus på problemorienteret arbejde.

Der lægges i kurset også vægt på, at de studerende producerer tekster og derigennem skærper sin sproglige og stilistiske bevidsthed.

Der gives individuel feedback på et antal øvelsesopgaver.
Feedback i undervisningen
Individuel skriftlige feedback på øvelsesopgaver, kombineret med peer feedback og generel feedback fra underviseren.
Studenterarbejdstimer
Undervisningsrelaterede aktiviteter 156 timer
Eksamen (inkl. eksamensforberedelse) 50 timer
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:

 • Bovée, Courtland L. & John v. Thill (2016):Business Communication Today, 13th ed., Pearson
 • Canavor, Natalie (2012). Business Writing in the Digital Age. Sage Publications Inc.
 • Redish, Janice (2007). Letting Go of the Words, Writing Web Content that Works. Elsevier Inc.
 • Interkulturelle markedsføringstekster – compendium, Academic Books
 • Swan, Michael (2009): Practical English Usage, 3rd ed., Oxford
Sidst opdateret den 21-08-2017