English   Danish

2017/2018  BA-BIMKO1701U  Erhvervsøkonomi 1 - Anvendt mikroøkonomi

English Title
Managerial Economics 1 - Applied Microeconomics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
 • Eric Bentzen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
 • Victor Lund - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
 • Driftsøkonomi/Managerial economics
 • Strategi/Strategy
 • Økonomi/Economics
Sidst opdateret den 28-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Analysere og vurdere markeders udbud og efterspørgselsforhold.
 • Grundlæggende kommentere og vurdere virksomheders produktionsforhold i et økonomisk perspektiv. Herunder forstå vigtigheden af skalaafkast og dermed potentialet for stordriftsfordele.
 • Grundlæggende kommentere og vurdere omkostningsforhold på kort og langt sigt
 • Analysere og vurdere markedsformer og identificere præferencer og markedskoncentration, og hvorledes de påvirker markedsformerne
 • Analysere og vurdere aktuelle prisafsætningsforhold og relationen til priselasticiteter, herunder også følsomheden i relation til andre produkter og serviceydelser
 • Analysere og redegøre for virksomhedernes grundlæggende prisdannelse og optimering på kort såvel som lang sigt
Prøve/delprøver
Erhvervsøkonomi 1 - Anvendt mikroøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset giver den studerende en indføring i økonomisk tankegang med dertil hørende terminologi. Målet er at maksimere virksomhedens værdi gennem afdækning af potentialet for at udnytte stordriftsfordele og optimal fastsættelse af produkters priser. Der gennemgås endvidere markedsforhold og mere komplekte prismodeller. 

 

Den studerende vil opnå kendskab til og anvendelse af grundlæggende erhvervsøkonomiske teori og metode, med det mål, at kunne analysere og kvalificere rationel beslutningstagen i konkrete beslutningssituationer under hensyntagen til begrænsninger og til organisationens kortsigtede såvel som langsigtede målsætninger uanset typen af virksomhed og branche.

At bibringe forståelsesmæssige forudsætninger for kvalificeret beslutningstagen i en virksomheds forskellige funktionelle områder herunder salg, marketing, produktion og omkostninger.

INDHOLD:
• Udbud og efterspørgsel
• Produktion og omkostninger
• Efterspørgselsteori
• Konkurrenceformer
• Erhvervsøkonomiske modeller

Undervisningsformer
• forelæsninger (storhold),
• forelæsninger med indlagte caseøvelser (workshops),
• øvelser (holdundervisning) og
• arbejdsdage (storhold)
• skriftlige øvelser
Feedback i undervisningen
Der vil løbende blive evalueret niveau gennem dialog på såvel storhold som øvelseshold. Der vil altså både indgå mundtlig og skriftlig feed-back i undervisningsforløbet.
Studenterarbejdstimer
Undervisningsrelaterede aktiviteter 161 timer
Eksamen (inkl. eksamensforberedelse) 45 timer
Foreløbig litteratur

MEC
Keat, Paul et al: Managerial Economics, Economic Tools for Today's Decision Makers, 7th / CBS Edition, Pearson, 2014. ISBN: 978-1-78399-208-9 


 

Sidst opdateret den 28-06-2017