English   Danish

2017/2018  BA-BIMKO1702U  Erhvervsøkonomi 2 - Finansiel analyse

English Title
Managerial Economics 2 - Financial Analysis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
 • Victor Lund - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
 • Økonomi/Economics
Sidst opdateret den 29-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Forklare de finansielle markeder, herunder vise kendskab til tilhørende instrumenter.
 • Etablere nødvendig og tilstrækkelig information/beslutningsgrundlag for problemløsning.
 • Kunne anvende forskellige teknikker til værdiansættelse af projekter og selskaber, herunder at inddrage risiko, samt at opstille relevante forudsætninger.
 • Beskrive en virksomheds forskellige typer af risici, og hvordan disse kan have konsekvenser for investeringsbeslutninger og finansiering.
 • Beskrive finansielle optioner og anvende finansielle optioner til risikostyring.
 • Beskrive real optioner og deres rolle i værdiansættelse af projekter.
 • Formulere, afgrænse og analysere en mere omfattende finansiel problemstilling, formidle dette i et klart og korrekt sprog.
Prøve/delprøver
Erhvervsøkonomi 2 - Finansiel analyse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 20 sider
Gruppeopgaven må maksimalt udgøre 20 sider uanset gruppestørrelse. Dette gælder også hvis opgaven udarbejdes individuelt.

De studerende har 72 timer til at løse den stillede gruppeopgave.
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har den studerende udarbejdet og afleveret den skriftlige casebesvarelse til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve, afvikles denne på baggrund af en genindlevering af den oprindelige casebesvarelse.

Har den studerende ikke udarbejdet og afleveret den skriftlige casebesvarelse ved den ordinære eksamen, eller er den studerende ikke bestået efter den mundtlige prøve, afvikles denne alene som mundtlig stedprøve i fuldt pensum fra erhvervsøkonomi 1 og erhvervsøkonomi 2. Den mundtlige prøve i fuldt pensum varer 20 minutter inkl votering. Der vil blive uploadet information på LEARN om afviklingen af eksamen op til denne.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den studerende stilles 2 spørgsmål, hvoraf det første er taget direkte fra det skriftlige produkt mens det andet er af mere teoretisk karakter. Teorispørgsmål er offentliggjort inden eksamen.

Rapporten skal illustrere anvendelsen og sammenhængen imellem de forskellige delelementer i pensum. Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i den af gruppen udarbejdede opgave, men med hele pensum fra erhvervsøkonomi 1 og erhvervsøkonomi 2 som basis.

 

Gruppeopgaven må medbringes til den mundtlige eksamen.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset består af storholdsforelæsninger, hvor den grundlæggende teori præsenteres og eksemplificeres samt øvelsestimer hvor især de beregningsmæssige aspekter gennemgås. Hertil kommer et antal lektiekafeer hvor studenterinstruktører assisterer med teori opgaveløsning.

 

Kurset giver den studerende en grundlæggende introduktion til grundlæggende investeringsteori (herunder rentes regning) samt til de primære finansieringkilder og metoder til at beregne deres effektive omkostninger og dermed valg og vurdering.

 


 

Undervisningsformer
11 Forelæsninger på storhold hvor teorierne gennemgås og eksemplificeres. Mindre regneeksempler præsenteres.
10 Øvelser hvor teorierne gennemarbejdes/regnes.
Feedback i undervisningen
Både mundtlig (løbende tilbagemelding på deltagelse i såvel forelæsninger som øvelser) og skriftlig feed-back på modulopgaver er indtænkt i undervisningsforløbet.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 22 timer
Forberedelse til forelæsninger 66 timer
Øvelser 20 timer
Forberedelse til øvelser 50 timer
Eksamen 4 timer
Forberedelse til eksamen 44 timer
Foreløbig litteratur

FCF:

Hillier et al: “Fundamentals of Corporate Finance”, 3. udgave, McGraw Hill, 2017.

ISBN: 978-00-771-7823-9.

CF:

Berk et al: “Corporate Finance” Upload på Learn

IÅØ: 

Lund, Victor: Introduktion til årsregnskab og økonomistyring, Note; 2016

Sidst opdateret den 29-06-2017