English   Danish

2017/2018  BA-BIMKV1006U  Projektorienteret forløb

English Title
Internship

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
 • Jørgen Leif Stilling - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
 • Kommunikation/Communication
 • Markedsføring/Marketing
 • Sprog/Language
Sidst opdateret den 20-02-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • udforme en empirisk og teoretisk relevant problemstilling
 • indsamle og kritisk vurdere et empirisk materiale som er relevant for behandlingen af den valgte problemstilling
 • vælge, begrunde og anvende en nuanceret og præcis teoretisk forståelsesramme der er relevant for den valgte problemstilling
 • redegøre for og perspektivere den valgte problemformulering og dens relevans for praktikforløbets opgaver og for studiets overordnede målsætning
 • præsentere problemstilling, analyse og konklusioner i en form der opfylder den akademiske genres form- og sprogkrav
Prøve/delprøver
Projektorienteret forløb:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 20 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Den studerende har ikke krav på vejledning i forbindelse med syge-/omprøven.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Opgaven skal – med udgangspunkt i relevant teoretisk og/eller empirisk litteratur – omhandle en beskrivelse, analyse og diskussion af opgaver og problemstillinger som den studerende har været beskæftiget med under forløbet og/eller opgaver som virksomheden/organisationen er engageret i.

Til eksamensopgaven tilbydes der 4 timers vejledning.

I løbet af efteråret (september) vil den studerende blive informeret om vejleder-processen (valg/tildeling af vejleder). Den studerende må gerne selv lave aftaler med en vejleder - vejelderen skal dog i så fald godkendes af studieledelsen.

En studerende der ønsker at skrive opgaven på et andet sprog end dansk eller engelsk skal finde en vejleder, der har det rette sprogkendskab, og denne vejleder skal ligeledes godkendes af studienævnet.

Vejlederen der vælges/tildeles for det projektorienterede forløb skal være med til at sikre at den valgte teoretiske og empiriske problemstilling der påtænkes behandlet i opgaven, er relevant i forbindelse med det projektorienterede forløb, ligesom vejlederen kan være med til at rådgive i forbindelse med valg af relevant litteratur.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Forløbet skal have en varighed på mindst 3 måneder på fuldtid (30+ timer om ugen) eller det minimale antal timer kan fordeles over en længere periode, fx 15 timer om ugen i 6 måneder. I alt skal forløbet være på ca. 360 timer som minimum. Der skal være tale om et sammenhængende forløb i samme virksomhed eller organisation.

Den studerende skal selv finde og indgå en aftale med en virksomhed/organisation, og i den forbindelse skal virksomheden/organisationen specificere de opgaver den studerende skal udføre. Opgaverne skal være relevante i forhold til studiets kompetenceprofil samt for den studerendes uddannelsesforløb og opgaverne må gerne have et selvstændigt element. Det følgende er eksempler på arbejdsopgaver (listen er ikke udtømmende):

 • Diverse former for tekstproduktion (dansk og/eller fremmedsproget)
 • Deltagelse i udarbejdelse af markeds- og/eller kulturanalyser
 • Deltagelse i planlægning af messer, konferencer eller lignende
 • Markedsovervågning/Business Intelligence opgaver
 • Kommunikationsopgaver (fx inden for PR, intern kommunikation etc.


I forbindelse med afklaring af virksomhed/arbejdsopgaver har studienævnet udpeget en ansvarlig for de projektorienterede forløb. Den ansvarlige står for den indledende dialog med den studerende om muligheder i forhold til det projektorienterede forløb (virksomhed, arbejdsopgaver og lignende).
 

Se i øvrigt MyCBS

Undervisningsformer
Udførende arbejde i henhold til den godkendte praktik-aftale.
Feedback i undervisningen
??????
Studenterarbejdstimer
Praktik 360 timer
Eksamen 52 timer
Yderligere oplysninger

Frister i forbindelse med projektorienteret forløb:

 • Første kontakt med fagansvarlig: senest 1. april – vejledende dato (eksplorativ kontakt vedr. valg af virksomhed og mulige arbejdsopgaver)
 • Godkendelse af projektorienteret forløb skal være søgt hos/sendt til studienævnet (dispensation-imk@cbs.dk) senest 1. juni.
 • Godkendelse af problemformulering: 1. december (godkendelse sker internt mellem opgave-vejleder og studerende). Vejledende dato, kan ændres efter aftale med vejleder.
 • Aflevering af eksamensopgave: 1. hverdag i februar
Foreløbig litteratur

Rienecker, Lotte, Peter Stray Jørgensen, m.fl. (2005): Den gode opgave. 3. udgave. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
Rasmussen, Erik Stavnsager, Per Østergaard & Suzanne C. Beckmann (2006): Essentials of Social Science Research Methodology. Odense: University Press of Southern Denmark.
Desuden: relevant fag- og forskningslitteratur efter den studerendes eget valg.

Sidst opdateret den 20-02-2017