English   Danish

2017/2018  BA-BIMKV1014U  Visuel identitet og profil

English Title
Visual Identity and Profile

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 85
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Jesper Clement - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Markedsføring/Marketing
  • Oplevelsesøkonomi/Experience economy
Sidst opdateret den 13-02-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Målbeskrivelse: Den studerende skal være i stand til at analysere og vurdere en virksomheds eller organisations visuelle udtryk. Ved eksamen forventes det at egne iagttagelser kan sættes i relation til fagets teori og modeller, og at indsamlet data kan dokumentere styrker og svagheder ved virksomhedens valg af visuel identitet og profil
Prøve/delprøver
Visuel identitet og profil:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

I eksamensopgaven besvarer den studerende de stillede spørgsmål med udgangspunkt i en selvvalgt virksomhed.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Virksomheders identitet og profil kommer til udtryk i en bred vifte af trykt og digital information eller blot grafisk design. Dertil kommer andre visuelle artefakter så som produktdesign, emballagedesign og fysisk indretning af virksomheden. Formålet med faget er at give den studerende en mulighed for at kunne vurdere en virksomheds visuelle identitet og profil, for der igennem at kunne deltage kvalificeret i planlægning af et brand. Det gælder planlægning af både eksternt og internt branding.

Der lægges i undervisning vægt på, at den studerende opnår et teoretisk fundament til at analysere virksomhedens visuelle profil og dens marketingaktivitet. Den studerende skal blive i stand til at identificere problematikker gennem egne iagttagelser og udpege de teorier og modeller der kan relateres hertil. Det omfatter teori og modeller indenfor branding, visuelle symboler, værdier og ikke mindst teori om design og de værktøjer, der ligger i en designers værktøjskasse.

Fagets udvikling af personlige kompetencer: Faget giver de studerende kompetencer i at kunne vurdere og anvende grafisk design i en virksomheds visuelle identitet.

Undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger hvor fagets teori præsenteres og eksemplificeres. Undervisningen vil inddrage oplæg til diskussion gennem øvelser. Desuden vil der være opgaver der løses i grupper og præsenteres i plenum, som giver de studerende mulighed for at afprøve teorierne.
Feedback i undervisningen
Opgaver med relation til fagets teori løses i grupper og præsenteres ugen efter i auditoriet. Feedback gives fra studerende og underviseren i auditoriet.
Studenterarbejdstimer
Undervisning (forelæsning, præsentationer og diskussioner) 36 timer
Læse og forberede diverse opgaver 105 timer
Eksamen (inkl. eksamensforberedelse) 65 timer
Foreløbig litteratur

Litteratur:
”Visuel identitet og profil” af Jesper Clement
Udgivet på Pearson
ISBN: 978-1-78134-719-5

 

12 til 15 akademiske artikler der kan hentes fra databeser
Diverse artikler fra anden faglitteratur

Sidst opdateret den 13-02-2017