English   Danish

2017/2018  BA-BIMSO2000U  Akademisk sprog, spansk

English Title
Academic Language, Spanish

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Henrik Høeg Muller - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
  • Globalisering og international virksomhed/Globalization and international business
  • Kommunikation/Communication
  • Sprog/Language
Sidst opdateret den 27-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • med udgangspunkt i et autentisk tekstmateriale behandle en problemstilling, der har fokus på kommunikative, marketingsrelaterede og/eller kulturelle aspekter
  • med udgangspunkt i det givne tekstmateriale producere en skriftlig akademisk opgave på spansk i form af en argumenteret analyse, som overholder de vigtigste sproglige, stilistiske og formelle konventioner for genren
  • udtrykke sig skriftligt og mundtligt på et relativt flydende og korrekt spansk uden grammatiske, syntaktiske og terminologiske fejl, der i nævneværdig grad forstyrrer kommunikationen
  • overholde de akademiske krav for kildeangivelser, citater mv.
  • Ved den mundtlige eksamen skal den studerende kunne argumentere akademisk for relevansen af de strategiske overvejelser, som den studerende har haft mht: udvælgelse og vægtning af information og kilder, opbygning, teorier og metoder, og evt målgruppetilpasning.
  • Ved den mundtlige eksamen skal den studerende kunne indgå i en akademisk diskussion med bedømmerne om den studerendes mundtlige indlæg såvel som dennes skriftlige opgave.
Prøve/delprøver
Akademisk sprog - spansk:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Der gives 24 timer til udarbejdelse af besvarelsen.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Syge-/omprøve: Har den studerende udarbejdet og afleveret den skriftlige opgave til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve afvikles denne på baggrund af genindlevering af den oprindelige opgavebesvarelse.

Har den studerende ikke afleveret den skriftlige opgave eller er den studerende ikke bestået ved den ordinære eksamen, foregår syge-/omprøven som den ordinære prøve.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Opgaven har karakter af en individuel rapport, som udarbejdes på spansk på baggrund af en given case, og som efterlever læringsmålene for

kurset.

 

Ved den mundtlige eksamen bliver den studerende bedt om at indlede med en kortere præsentation af sin skriftlige opgave (5-7 minutter), hvorefter den studerende skal kunne indgå i en akademisk diskussion med bedømmerne om den studerendes mundtlige indlæg såvel som dennes skriftlige opgave.

 

Ved den mundtlige eksamen skal den studerende kunne argumentere akademisk for relevansen af de strategiske overvejelser, som den studerende har haft mht: udvælgelse og vægtning af information og kilder, opbygning, teorier og metoder, og evt. målgruppetilpasning.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen foregår altovervejende på spansk. Eksamen foregår på spansk.

Kurset giver den studerende en indføring i den akademiske tekst som diskurs, dens

genrekonventioner og de argumentationsformer, som typisk bruges i denne genre.

 

Den studerende trænes i at omsætte denne indsigt til praksis ved at arbejde med

øvelser og øvelsescases. Igennem disse opgaver trænes den studerende også i at

reflektere over de kommunikative, marketingsrelaterede og/eller kulturelle aspekter som det givne tekstmateriale giver anledning til.

 

 


 

Undervisningsformer
Kurset består af en kombination af holdundervisning, workshops, oplæg fra
studerende, øvelser og øvelsescases.
Feedback i undervisningen
Feedback gives løbende via de studerendes arbejde med øvelser og øvelsescases.
Studenterarbejdstimer
Undervisningsrelaterede aktiviteter 136 timer
Eksamen (inkl. eksamensforberedelse) 72 timer
Foreløbig litteratur

Litteratur oplyses på et senere tidspunkt.

Sidst opdateret den 27-06-2017