English   Danish

2017/2018  BA-BINTO1004U  Definition af IS

English Title
Definition of Information Systems

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Jacob Nørbjerg - DIGI
Primære fagområder
 • Informationsteknologi/Information technology
Sidst opdateret den 15-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: I projektet og den afsluttende eksamen skal den studerende demonstrere evnen til at:
 • beskrive og forklare de begreber, teorier, metoder, teknikker og værktøjer, som er gennemgået i fagene "Udvikling af større systemer" og "Definition af IS";
 • anvende kursernes teoretiske begreber, metoder, teknikker og værktøjer på konkrete eksempler;
 • analysere en kompleks problemsituation ved hjælp af kursernes teoretiske begreber, metoder, teknikker og værktøjer og foreslå en eller flere mulige løsninger hvori indgår et IT baseret informationssystem;
 • reflektere kritisk over ligheder og forskelle mellem de teoretiske begreber, metoder, teknikker og værktøjer, der er gennemgået i de to fag;
 • kunne planlægge og gennemføre en struktureret og metodisk analyse og design af IT-systemer;
 • beskrive og kritisk reflektere over egen problemløsningsproces, herunder valget af analyse- og løsningsstrategi og hvordan begreber, metoder, teknikker og værktøjer er anvendt;
 • præsentere resultaterne i en klar og overskuelig struktur og i et tilgængeligt, præcist og klart sprog.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det forventes at de studerende har forudsætninger svarende til at have gennemført 1., 2. og 3. semester af uddannelsen, herunder grundlæggende viden om programmering og virksomheders informationssystemer. Faget udprøves sammen med faget: Udvikling af større systemer BA-BINTO1006U, og det er derfor en forudsætning, at begge fag følges samtidigt.
Prøve/delprøver
Definition af IS og Udvikling af større systemer:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 3-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 40 sider
Opgavetype Rapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Den studerende vælger selv om han/hun vil genaflevere samme rapport, aflevere en omarbejdet rapport eller aflevere en helt ny rapport.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Fælles semester projektrapport der udarbejdes i grupper og med individuelt mundtlig forsvar. Udprøvningen er fælles med faget "Udvikling af større systemer".

Kursets indhold, forløb og pædagogik

På 4. semester vil de studerende gennem kurserne 'Udvikling af større systemer' og 'Definition af informationssystemer' blive i stand at forstå og håndtere det kompleks af problemstillinger der knytter sig til at udvikle større IT baserede informationssystemer. Fokus i 'Udvikling af større systemer' er på interaktionen mellem et IT system og dets brugere, mens det i 'Definition af informationssystemer' er på analyse og design af informationssystemer, der kan indgå i forbedringen af en problemsituation i en organisatorisk (i bred forstand) sammenhæng.

 

Ved 'større' systemer forstås blandt andet IT-baserede informationssystemer

 1. der skal bruges af mennesker i en arbejdsproces,
 2. hvis udviklingsprocesser omfatter mange mennesker og er udstrakt over lang tid,
 3. som er geografisk adskilte (dvs. distribuerede).

 

Eksempler på 'større' systemer er administrative og proceskontrol systemer i større og mindre virksomheder, intranet, web-systemer til e-handel, og spil med flere samtidige brugere.

 

En væsentlig udfordring ved fremstilling af sådanne systemer er en sammensat brugerskare, en kompleks organisatorisk kontekst og ustabile og/eller dårligt forståede krav.

 

I løbet af semesteret skal de studerende få erfaring med selv at arbejde systematisk med design, udvikling, konstruktion og dokumentation af større systemer, der

 1. opfylder brugerorganisationens og brugernes behov
 2. har et fleksibelt design
 3. er effektive og nemme at bruge og giver kvalitets-brugeroplevelser

 

Bemærk, at de studerende forventes at have opnået tilstrækkelige programmeringskompetencer gennem studiets første tre semestre til at kunne demonstrere deres resultater gennem enkle prototyper.

 

Formålet med faget ’Definition af informationssystemer’ er at gøre de studerende i stand til at identificere behovet for og definere indholdet af relevante (IT-baserede) informationssystemer, herunder analysere og designe et IT-system.

 

Faget anvender en bred definition af begrebet informationssystem (IS) til først og fremmest at betyde et organisatorisk system til behandling af information, som kan, men ikke nødvendigvis skal, understøttes af IT baseret informationsteknologi.

 

Det introducerer en metodisk ramme til systematisk undersøgelse af en problemsituation og efterfølgende definition af mulige organisatoriske og IS/IT-mæssige forbedringer, samt en metode til analyse og design af IT systemer.

Undervisningsformer
Der tilstræbes en tæt sammenhæng mellem modulerne ("Udvikling af større systemer", og "Definition af IS"), således at de samme typer af systemer belyses ud fra fagenes forskellige vinkler. Der lægges vægt på en vekselvirkning mellem teori og praksis med forelæsningerne, arbejde med praktiske opgaver i analyse, design, programmering m.m., herunder samarbejde og innovationstilgang med inddragelse af case.
Undervisningen afvikles i moduler á tre timer, hvor der veksles mellem forelæsning og øvelser.

Learn bruges til distribution af undervisningsmateriale, quizzes og deling af opgavebesvarelser og designskitser.
Feedback i undervisningen
Forelæsninger (hvor underviser og studerende indgår i en dialog om det teoretiske udgangspunkt på relevante cases).

Fremlæggelser og klyngevejledning ved 2 workshops, der afholdes sammen med kurset "Udvikling af større systemer".

Mundtlig eksamen (hvor de studerende får feedback på karakter).
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 28 timer
Forberedelse 71 timer
Øvelser (inkl. forberedelse) 25 timer
Workshops 4 timer
Fælles semesterrapport 53 timer
Eksamensforberedelse og eksamen 25 timer
Total: 206 timer
Foreløbig litteratur

Avison, D. E. and Fitzgerald, G. (2006). Information Systems Development: Methodologies, Techniques and Tools, McGraw-Hill. (Udvalgte kapitler)

 

Bødker, K., Kensing, F., Simonsen, J. (2008). Professionel IT-forundersøgelse, 2. udgave. Samfundslitteratur.

 

Mathiassen, L., Munk-Madsen, A., Nielsen, P. A. and Stage, J. (2000). Object Oriented Analysis and Design. Aalborg, Marko. (dansk udgave 2001).

 

Hirschheim, R. and Klein, H. (1989). Four Paradigms of Information Systems Development. CACM, 32 (10): 1199-1216.

 

Dahlbom, B. and Mathiassen, L. (1993). Computers in Context. The Philosophy and Practice of Systems Design, Malden, MA, Blackwell. Chapter 4,5

Sidst opdateret den 15-06-2017