English   Danish

2017/2018  BA-BINTO1064U  Programmering og udvikling af små systemer og databaser

English Title
Programming and Development of Smaller Systems and Databases

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed To semestre
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Inge-Lise Salomon - DIGI
 • Mads Nyborg - DIGI
Primære fagområder
 • Informationsteknologi/Information technology
Sidst opdateret den 26-02-2018

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • redegøre for og konstruere udvalgte delprodukter, der fremstilles i et objektorienteret systemudviklingsforløb
 • redegøre for grundlæggende begreber inden for objektorienteret programmering
 • anvende et objektorienteret programmeringssprog til at konstruere mindre applikationer
 • designe et simpelt web-brugerinterface
 • analysere en mindre datamængde og ud fra denne konstruere en simpel relationel database model
 • foretage simple forespørgsler og opdateringer i en relationel database
 • tilgå en database fra et program
 • anvende remote procedure kald til en web-server
 • anvende de teknikker og værktøjer, der er introduceret i faget, til at analysere og løse et komplekst problem gennem udvikling af et mindre administrativt program (analyse, design, konstruktion, test og dokumentation)
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af tre delprøver:
Programmering og udvikling af små systemer samt databaser:
Delprøvens vægt25%
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveGruppeprøve
Bemærk studieordningens bestemmelser om krav om individualisering af opgavebesvarelsen.
Antal personer i gruppen3-4
Omfang af skriftligt produktMax. 50 sider
Projektrapporten skal have et omfang på maks 50 normalsider med tydelig angivelse af de individuelle studerendes indsats, jf. § 19, stk. 4, i 2016/17-studieordningen.
Der kan vedlægges maks 30 normalsiders bilag.
OpgavetypeRapport
VarighedSkriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)Eksaminator og bi-eksaminator
EksamensperiodeVinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Ved sygeprøve afleveres en ny rapport, og ved omprøve afleveres rapporten i omarbejdet form.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Semestergrupperapport 1. semester. Den skriftlige rapport udarbejdes i grupper på max. 4 studerende. Studienævnet fastsætter de præcise regler for gruppedannelse.

Programmering og udvikling af små systemer samt databaser:
Delprøvens vægt25%
PrøveformSkriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed4 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)Eksaminator og bi-eksaminator
EksamensperiodeVinter
HjælpemidlerMed visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Syge-omprøven kan afholdes som en skriftlig stedprøve eller som en 20 min. individuel mundtlig eksamen. Eksamensformen vil fremgå af DE eller my.cbs.
Programmering og udvikling af små systemer samt databaser:
Delprøvens vægt50%
PrøveformMundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøveIndividuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen3-4
Omfang af skriftligt produktMax. 30 sider
OpgavetypeProjektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)Eksaminator og bi-eksaminator
EksamensperiodeSommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Den studerende vælger selv om han/hun vil genaflevere samme rapport, aflevere en omarbejdet rapport eller aflevere en helt ny rapport
Beskrivelse af eksamensforløbet

Projektet afsluttes med en mundtlig individuel eksamen, hvor der tages udgangspunkt i den afleverede rapport, og der eksamineres i hele pensum.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget ser primært på teknikker til programudvikling af mindre informationssystemer. Formålet med undervisningen er at give den studerende en grundlæggende forståelse for udvikling af mindre programmer med grafiske web-brugergrænseflader og tilknyttede databaser. Kurset er inddelt i 2 semestermoduler: Programudvikling I (1. semester) og Programudvikling II (2. semester).

 

De studerende forberedes til integrationsfaget, der starter på 2. semester og kører sideløbende med undervisningen i IT projektledelse i forårssemesteret. Formålet er, at den studerende tidligt i HA(it)-undervisningsforløbet indser de tætte koblinger mellem fagene.

 

Programudvikling I (1. semester):

Kurset giver en basisviden om emner, der er relevante i forbindelse med udvikling af IT-systemer med speciel vægt på objektorienterede programmeringsprincipper. Udgangspunktet er en tværfaglig tilgang til IT, der understøttes af en praksisorienteret undervisningsform, der indebærer, at teoretiske emner og teknologiske begreber løbende bliver holdt op imod konkrete og praktiske eksempler, som den studerende selv arbejder med. Følgende emner behandles:

 

 • Projektplanlægning: Den proces, der fører fra idé til fremstillingen af et endeligt produkt, samt udvalgte procesmodeller.
 • Metoder (ObjektOrienteret Analyse og Design): Sammenhængen mellem produkter, der fremstilles i et systemudviklingsforløb (UML-diagrammer ol.) og programmeringsklasser.
 • Introduktion til objektorienteret programmering (Java): Centrale begreber og principper indenfor objektorienteret programmering - herunder datatyper, kontrolstrukturer, klasser, objekter og arv – samt anvendelse af disse til konstruktion af simple programmer.

 

Sideløbende med undervisningen arbejdes med et obligatorisk eksamensprojekt, der indgår i kursets bedømmelse under gruppeprojektrapport. Dertil kommer en skriftlig stedprøve.

 

Programudvikling II (2. semester):

Kursets obligatoriske eksamensprojekt (Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt ) omhandler et konkret udviklingsarbejde i relation til integrationsfaget. Kurset har samspil med undervisningen i integrationsfaget IT Projektledelse. I integrationsfaget arbejdes f.eks. med kravspecifikation og planlægning, hvor der i Programudvikling II designes og implementeres. Følgende emner behandles:

 

 • Arbejde med Google Web Tools (CWT) til udvikling af simple web-applikationer med tilhørende back-end.
 • Introduktion til design af databaser, koble et program til en database og anvende SQL.
 • Anvende JDBC til databaseadgang fra Java.

 

Kursets eksamensprojekt bygger videre på 1. semesters eksamensprojekt.

Undervisningsformer
Der veksles mellem teorigennemgang, praktiske øvelser med og uden brug af PC. Nødvendigt udviklingssoftware er Eclipse med relevante plug-ins, og der udarbejdes programmer i Java.

De præsenterede teorier og metoder skal afprøves i praksis. Derfor stilles der i løbet af semestret mindre opgaver, hvor eksempler på de studerendes opgaveløsninger diskuteres i plenum.

De studerende arbejder endvidere i det meste af semestret med et mindre projekt. Kursets emner gennemgås i en rækkefølge, så deres relevans demonstreres (fra idé til produkt). Projektet tager udgangspunkt i en virksomheds behov for et mindre administrativt IT-system. Objektorienteret analyse og design præsenteres, og det demonstreres, hvordan en designmodel kan mappes over i et program. Endvidere evaluerer de studerende hinandens arbejde med miniprojektet ved reviews.
Feedback i undervisningen
Forelæsninger, hvor underviser og studerende har mulighed for at indgå i dialog om relevante cases.

Øvelser, hvor de ugentlige opgaver kan evalueres sammen instruktorer.

Gruppevejledning, hvor de studerende i grupper (i Bitlab) får feedback på deres arbejde.

Individuel vejledning, hvor de studerende i Bitlab får feedback på deres arbejde.

Afholdelse af reviews, hvor grupperne review’er hinandens arbejde.

Skriftlig projektrapport (efter 1. semester – i form af en karakter).

Individuel skriftlig stedprøve (efter 1. semester – i form af en karakter).

Mundtlig prøve (efter 2. semester – i form af mundtlig feedback på karakter).

Fremlæggelser i plenum (2. semester), hvor udvalgte hold præsenterer deres projekt og får feed-back.
Studenterarbejdstimer
Forelæsning 60 timer
Øvelser 60 timer
Forberedelse til forelæsninger og øvelser 180 timer
Semesterrapport 1 37 timer
Semesterrapport 2 37 timer
Eksamen + forberedelse 38 timer
Total: 412 timer
Foreløbig litteratur

Litteraturen bliver muligvis ændret. De studerende kan finde den endelige litteraturliste på LEARN inden semesteret starter

 

Litteratur (1. semester):

 • Y. Daniel Liang (2015). Introduction to Java Programming. Brief Version. 10. edition. Pearson Education. ISBN 9781292078564.
 • Herudover henvises til web-sider.

 

Litteratur (2. semester):

 • Deitel & Deitel: Java How to program, 9. ed., Prentice Hall, ISBN-10: 0132575663, ISBN-13: 978-0132575669

  (kap 28, ca 45 sider)

 • GWT-kompendium (ca. 60 sider)
Sidst opdateret den 26-02-2018